Kontakt _ Contact

Mgr. Soňa Siepaková

E-mail: sonasiepakova@gmail.com

Skype: Sonia.ss

Tel_Phone: +420 775 340 775 (only text / pouze sms)  

IČ_Company ID: 732 97 313 

Adresa_Address: Válcovní 1430/30, CZ-70300 Ostrava

Registrace u ŽÚ v Ostravě 1, Česká republika. Registered in the Commercial Register Ostrava 1, Czech Republic. Nejsem plátce DPH. / I am not a VAT payer.


O mně _ About me

lektorka angličtiny

a terapeutka


bývalá překladatelka komerčních textů a knih 'angličtina-němčina-čeština'


spisovatelka, básnířka, ilustrátorka, a hudební skladatelka :-)


private English teacher and therapist


former translator of commercial texts and books

'English-German-Czech'


writer, poet, 

illustrator, narrator

and music composer :-)


Vystudovala jsem se dvěma tituly: Bakalářka v angličtině a němčině pro překladatelství a tlumočnictví, a Magistra v Anglické filologii.

V roce 2003, během studia, jsem začala překládat a učit angličtinu a němčinu. V roce 2008 jsem pracovala v Německu jako učitelka a tazatelka.

Doklady o mém vzdělání (CPE, BEC Higher, apod.) najdete dole na této stránce. Dnes nabízím individuální anglickou konverzaci přes Skype na různá témata dle vašich potřeb. 

I graduated with two degrees: Bachelor in English and German for translating and interpreting, and Master in English Philology.

In 2003, during my studies, I started translating and teaching English and German. In 2008 I worked in Germany as a teacher and interviewer. 

You can find certificates of my education (CPE, BEC Higher, etc.) below on this page. Today I offer individual English conversation lessons over Skype tailored to topics which you need. 

PŘELOŽENÉ KNIHY _ TRANSLATED BOOKS

  • Christine Li - Ulja Krautwald: Cesta císařovny, (Der Weg der Kaiserin) Anch Books 2013
  • Ursinus Lothar: Orgánové hodiny, (Organuhr, leicht erklärt) Eugenika 2012
  • Marsha Lucas: Přepni svůj mozek pro lásku, (Rewire Your Brain for Love) Eugenika 2012
  • Jasmuheen: Pránická výživa - Žití ze světla, (Pranic Nourishment - Living on Light) Eugenika 2012

Zkušenosti z osobního rozvoje a práce s energií od roku 2008 mne v roce 2017 vedly k tomu, začít nabízet etiko-terapii pod vedením Jana Cindlera. Související doklady jsou také dole. 

Dnes nabízím Plejádskou světelnou terapii, založenou na knihách od Amorah Quan Yin, jež představují ucelenou mysterijní školu (na webu pod názvem Dolphin Star Temple). Využívám také metody z nahrávek a knih od Sanaya Roman a Duane Packer, kteří channelují Orina a Da Bena. Silně mne ovlivnila i Jasmuheen.

Během psaní prvních příspěvků do blogu k mé terapii jsem si uvědomila, že mne rovněž fascinuje vymýšlení povzbuzujících, probouzejících, posilujících příběhů, básniček, obrázků, a skládání jednoduché hudby. A jednou snad budu i profesionálněji zpívat a tančit. :-)

Začala jsem své vášně tedy rozvíjet, a v roce 2018 jsem napsala (v češtině a angličtině) první díl mého fantasy románu Milovaná Sluncem. Sama jsem si jej ilustrovala, a ve spolupráci se studiem Jakubka i nahrála, a přidala trochu hudby. 

Nyní pro vás chystám nejen zbývající díly románu, ale také spoustu dalších projektů. Od roku 2013, kdy jsem se zúčastnila koučinkového programu s Beou Benkovou, totiž sním o tom mít svou vlastní mysterijní školu. :-)

Experience in personal development and energy work since 2008 lead me in 2017 to start offering ethics-therapy as Jan Cindler's apprentice. Relevant certificates are also below. 

Today, I offer Pleiadian Lightwork based on books by Amorah Quan Yin which represent a comprehensive mystery school (website Dolphin Star Temple). I also use methods from recordings and books by Sanaya Roman and Duane Packer who channel Orin and Da Ben. I have also been strongly influenced by Jasmuheent.

While writing first blog posts to my therapy, I realised I am equally fascinated by the creation of encouraging, awakening, empowering stories, poems, pictures, and composing sipmle music. And one day I hope to sing and dance more professionally as well. :-)

As a result, I begun developing those passions, and in 2018 I wrote (in Czech and English) the first part of my fantasy novel Loved By The Sun. I illustrated it myself, and together with the Jakubka Studio, I recorded it, and added some music.

Now I am preparing not only the remaining parts of the novel, but several other projects as well. Actually, It has been my dream to have my own mystery school since I attended a coaching programme with Bea Benková in 2013. :-)

Mým cílem je pomáhat lidem, aby se cítili šťastní, zdraví, sebevědomí, a v harmonii v sobě na všech úrovních.

My aim is to help people feel happy, healthy, self-confident, and in harmony within themselves on all levels. 

Protože teprve když bude radost a harmonie v nás, mezi našimi buňkami, může nastat harmonie mezi lidmi navzájem, a mezi lidmi a vším živým.

Since only when there is joy and harmony within us, among our cells, can there be harmony among people themselves, among people and all life.


VZDĚLÁNÍ V JAZYCÍCH, PŘEKLADECH A VÝUCE

EDUCATION IN LANGUAGES, TRANSLATION AND TEACHING

PRÁCE S ENERGIÍ, TERAPIE

A OSOBNÍ ROZVOJ

CERTIFICATES TO THERAPY AND PERSONAL DEVELOPMENT


Kde ještě mne najdete? _ Where else can you find me?

Na Volné Noze   -   Amazon   -   SoundCloud   -   YouTube    -   BlogSpot   -   Pinterest   -   Poetizer   -   Google Business Site   -   Amazon Author's Profile   -   FaceBook   -   LinkedIn

Podporuji _ I support 

Doporučuji _ I recommend

BcA. Rachel Noemi Lees - korektorka mých knih _ proofreader of my books

Nahrávací Studio Jakubka v Ostravě