Kontakt _ Contact

Mgr. Soňa Siepaková

E-mail: sonasiepakova@gmail.com

Skype: Sonia.ss

Tel_Phone: +420 775 340 775 (only text / pouze sms)  

IČ_Company ID: 732 97 313 

Adresa_Address: Válcovní 1430/30, CZ-70300 Ostrava

Registrace u ŽÚ v Ostravě 1, Česká republika. Registered in the Commercial Register Ostrava 1, Czech Republic. Nejsem plátce DPH. / I am not a VAT payer.O mně _ About me

lektorka, překladatelka


terapeutka  emoční svobody


spisovatelka a tvůrkyně radostného umění :-)

Vystudovala jsem se dvěma tituly: Bakalářka v angličtině a němčině pro překladatelství a tlumočnictví, a Magistra v Anglické filologii.

teacher, translator


emotional freedom therapist


writer and 

creator of joy art :-)

I graduated with two degrees: Bachelor in English and German for translating and interpreting, and Master in English Philology.

V roce 2003, během studia, jsem začala překládat a učit angličtinu a němčinu. V roce 2008 jsem pracovala v Německu jako učitelka a tazatelka.

Doklady o mém vzdělání (CPE, BEC Higher, apod.) najdete dole na této stránce. Dnes nabízím individuální anglickou konverzaci přes Skype na různá témata dle vašich potřeb. 

In 2003, during my studies, I started translating and teaching English and German. In 2008 I worked in Germany as a teacher and interviewer. 

You can find certificates of my education (CPE, BEC Higher, etc.) below on this page. Today I offer individual English conversation lessons over Skype tailored to topics which you need. 

PŘELOŽENÉ KNIHY _ TRANSLATED BOOKS

  • Christine Li - Ulja Krautwald: Cesta císařovny, (Der Weg der Kaiserin) Anch Books 2013
  • Ursinus Lothar: Orgánové hodiny, (Organuhr, leicht erklärt) Eugenika 2012
  • Marsha Lucas: Přepni svůj mozek pro lásku, (Rewire Your Brain for Love) Eugenika 2012
  • Jasmuheen: Pránická výživa - Žití ze světla, (Pranic Nourishment - Living on Light) Eugenika 2012

Zkušenosti z osobního rozvoje a práce s energií od roku 2008 mne v roce 2017 vedly k tomu, začít nabízet etiko-terapii pod vedením Jana Cindlera. Příslušné doklady také najdete dole. 

Poskytování etiko-terapie jsem ukončila v lednu 2018, když jsem zjistila, že mne ještě více fascinuje psaní příběhů, básniček a písniček, kreslení, skládání hudby, a tanec. :-)

V roce 2019 jsem se však k terapii vrátila, neboť mne to prostě taky baví. Poskytuji ji přes Skype metodou, která kombinuje všechno, co znám a umím. Důraz kladu rovněž na vzdělávání klientů. Svoboda znamená, že si dokážete pomoci sami.

Experience in personal development and energy work since 2008 lead me in 2017 to start offering ethics-therapy as Jan Cindler's apprentice. Relevant certificates can also be found below.

I finished providing therapy in January 2018, when I realised that I am much more fascinated by writing stories, poems, songs, drawing, composing music, and dance. :-)

In 2019, however, I returned to therapy, because I simply love it too. I provide it over Skype by combining all I know and can do. Moreover, I emphasize educating my clients. Freedom means you can help yourself on your own. 

Mým cílem je pomáhat lidem, aby se cítili šťastní, zdraví, sebevědomí, a v harmonii v sobě na všech úrovních.

My aim is to help people feel happy, healthy, self-confident, and in harmony within themselves on all levels. 

Protože teprve když bude radost a harmonie v nás, mezi našimi buňkami, může nastat harmonie mezi lidmi navzájem, a mezi lidmi a vším živým.

Since only when there is joy and harmony within us, among our cells, can there be harmony among people themselves, among people and all life.

VZDĚLÁNÍ V JAZYCÍCH, PŘEKLADECH A VÝUCE

EDUCATION IN LANGUAGES, TRANSLATION AND TEACHING

PRÁCE S ENERGIÍ, TERAPIE

A OSOBNÍ ROZVOJ

CERTIFICATES TO THERAPY AND PERSONAL DEVELOPMENT

Podporuji _ I support

Prales dětem (Rainforest for Chidren)    Hnutí Duha (Rainbow Movement)    Greenpeace

Doporučuji _ I recommend

BcA. Rachel Noemi Lees - korektorka mých knih _ proofreader of my books

Bylinná masáž a Barevná jóga Daniely Bártové, v jejíž Masérně máme akce s léčivým zpěvem _ Herbal massage and Colourful yoga of my friend who rents me her massage studio for events