Bouřlivé zrození umělkyně _ The Tumultuous Birth Of An Artist (Blog)

30.05.2019

Let me start with a poem of mine:  

I invite you gently to share your dreams with me. 

Opportunities, there are plenty how you can happy be! 

I invite you gently to be the biggest light you can be. 

Your higher self has wisdom, and everything you need!

Dovolte mi začít jednou mou básní: 

Volný překlad:

Jemně vás zvu: Sdílejte se mnou své sny! 

Existuje mnoho příležitostí, jak můžete být šťastní!

Jemně vás zvu: Buďte tím největším světlem, jakým jen můžete být!

Vaše vyšší já má moudrost a všechno, co potřebujete.

I invite you gently to open yourself to love! 

With your creative powers you'll magnetise new life! 

Let's explore the options, let's see where you can go! 

We'll breathe them into being, 'cause life's supposed to be joy! 

Jemně vás zvu: Otevřete se lásce!

Se svými tvořivými silami si přitáhnete nový život!

Pojďme prozkoumat ty možnosti, pojďme se podívat, kam můžete jít!

Vdechneme jim život, protože život má být radostí!

OTÁZKY KE KONVERZACI / CONVERSATION QUESTIONS

Domníváte se, že finanční hojnost je tu pro každého a že si ji zasloužíte i vy? Nebo je zdrojů jen omezené množství? Případně máte nějakou jinou teorii, proč je ve světě chudoba a jak ji řešit? Jste techno-optimisté? Důvěřujete genetickému inženýrství? 

Do you believe abundance is there for everybody and you deserve it too? Or is there only a limited number of resources? Or do you have another theory why there is poverty in the world and how to solve it? Are you a techno-optimist? Do you trust genetical engineering?

As you can see, the poem revolves around joy, which is exactly what I have had to learn in the past ten years. And, surprisingly, this discovery journey has transformed me into an artist.

Jak můžete vidět, tato básnička se točí kolem radosti, což je přesně to, co jsem se musela naučit za posledních deset let. A tato cesta mne překvapivě proměnila v umělkyni.

You might say joy is natural. Come on, Sona, just watch a comedy and you'll laugh again! But, perhaps, depressed, anxious, overworked, harshly self-critical people-pleasers like me could see this differently. Life really can feel miserable if you are intimidated each time you do share your views or talents, ending up with no friends or no harmony at home.

Možná si říkáte, že radost je přirozená. Ale no tak, Soňo, jen se koukni na komedii a budeš se zase smát! Jenže, možná, zdeprimovaní, úzkostní, přepracovaní, ostře sebekritičtí lidé, co se snaží všem vyhovět jako já, to vidí jinak. Život vám opravdu může připadat mizerný, když je vám vyhrožováno a smějí se vám pokaždé, co sdílíte své názory či talenty tak, že nakonec skončíte bez přátel, a ani doma není harmonie.

OTÁZKY KE KONVERZACI / CONVERSATION QUESTIONS

Vyjmenujte 7 činností, nebo stavů, jež vám přináší radost. Jak projevujete svou radost? Máte chuť kupovat či vyrábět dárky? Začnete si spontánně zpívat? Dáte se do řeči s lidmi, které byste jinak nikdy neoslovili?

Name 7 activities, or states, which bring you joy. How do you express your joy? Do you feel like buying or making presents? Do you begin singing spontaneously? Do you start talking to people whom you would have never addressed otherwise? 

This strange set-up of my character made me hit the bottom several times. However, in 2008, I discovered the emerging trend of self-help, and alternative healing modalities. And in 2013 I underwent a business coaching for female entrepreneurs.

Toto podivné nastavení mé povahy způsobilo, že jsem několikrát klesla až na dno. Ovšem v roce 2008 jsem objevila právě se vynořující trend svépomoci a alternativních terapií. Ráda bych zmínila zejména business koučink pro podnikatelky, kterým jsem prošla v roce 2013.

Nowadays, you have definitely heard something like, "Follow your passion!" "Do what you like!" But at that time, it came as a shock. I was a commercial translator, and due to my "yes-woman" personality, I was unable to stop working. I was terrified to refuse an order out of fear that they might choose somebody else next time and I would end up under the bridge with no money! I had no time for myself! And even if I had some I felt so desperately sad that I did not enyjoy anything.

V dnešní době už jste jistě slyšeli něco jako: "Následuj svou vášeň!" "Dělej, co tě baví!" Ale tehdy mne to šokovalo. Byla jsem komerční překladatelkou a kvůli své tendenci vždycky se všemi souhlasit jsem nebyla schopna přestat pracovat. Bála jsem se odmítnout nějakou zakázku ze strachu, že si příště vyberou někoho jiného a já skončím pod mostem bez peněz! Neměla jsem na sebe čas! A i kdybych jej měla, cítila jsem se tak zoufale smutná, že mne stejně nic nebavilo.

OTÁZKY KE KONVERZACI / CONVERSATION QUESTIONS

Jste sebekritičtí? Máte nějakou metodu, jak svého vnitřního kritika utišit? Učíte to i své děti? Umíte říkat ne a ustát, jak na odmítnutí ostatní zareagují? Nebo máte tendenci vyhovět ostatním, aby se zachovala zdánlivá harmonie (ačkoli ji teď bude kazit to, že jste nešťastní)? 

Are you self-critical? Do you have a method how to quieten your inner critic? Do you teach that to your children? Are you capable of saying now and cope with the others' reactions to your refusal? Or do you tend to please others to maintain seeming harmony (although now it is going to be destroyed by the fact that you are unhappy)?

Dear coach, I can't say languages are my passion. I simply learned them because I was told so. Sona, try to remember your childhood then. What did you do that made you feel happy? Well, I guess I enjoyed drawing, painting. I remember I even wrote some stories. I danced, played the piano, sang... But nobody was ever interested, you know. So I stopped.

Milá koučko, nemohu tvrdit, že jazyky jsou mou vášní. Prostě jsem se je naučila, protože mi to nařídili. Soňo, zkus si tedy vzpomenout na své dětství. Co jsi dělala, při čem ses cítila šťastná? No, myslím, že mne bavilo kreslení, malování. Vzpomínám si, že jsem dokonce napsala i nějaké příběhy. Tančila jsem, hrála na klavír, zpívala... Ale nikoho to nikdy nezajímalo. Tak jsem s tím přestala.

Great! So why don't you try incorporating those activities into your current business? You'll become more energised! Your hobbies will keep recharging you with joy and you'll be very attractive for your customers!

Skvělé! Tak proč nezkusíš začlenit tyto činnosti do svého současného podnikání? Budeš mít více energie! Tvé koníčky tě budou dobíjet radostí a budeš velmi přitažlivá pro své zákazníky!

But how am I supposed to use my childhood art today when I haven't practiced it for decades? That's ridiculous!

Ale jak můžu použít své dětské umění dnes, když jsem ho netrénovala po několik desetiletí? To je směšné!

OTÁZKY KE KONVERZACI / CONVERSATION QUESTIONS

Proč jsou podle vás někteří lidé obzvlášť přitažliví? Je to kvůli tomu, že jim to od malička říkali rodiče či jiné autority? Může být někdo přitažlivý a současně se sám domnívat, že je spíše odpudivý? Nakolik naši image ovlivňuje to, co si o sobě sami myslíme? Co byste poradili někomu, kdo si přeje najít romantického partnera? Kam chodit? Co si obléct?

Why are certain people extraordinarily attractive in your opinion? Is it because they have been told so by their parents or authorities since their childhood? Can anyone be attractive and, at the same time, believe they are rather repulsive? How much is our image influenced by what beliefs we hold of ourselves? What would you advise to a person wishing to find a romantic partner? Where should they go? What to wear?

Nevertheless, this was a point of no return. My art came nagging at me so annoyingly I could not rest. Whenever I allowed it, poems kept jumping out of me. So over a period of time I accumulated almost all the shades of coloured pencil, pastels as well as watercolours. Before long, a little music recording studio appeared in my flat, with a keyboard and a huge microphone. And last year (2018) I wrote my first fantasy book.

Nicméně to byl bod, odkud nebylo návratu. Mé umění mne na sebe neustále upozorňovalo tak neochvějně, že jsem si nemohla spočinout. Kdykoli jsem to jen dovolila, začaly ze mě vyskakovat básničky. A tak jsem si za nějakou dobu nashromáždila téměř všechny odstíny pastelek, pastelů i vodových barev. Netrvalo dlouho a v bytě se mi objevilo malé hudební studio s keyboardem a velkým mikrofonem. A loni (2018) jsem napsala svou první fantasy knížku.

OTÁZKY KE KONVERZACI / CONVERSATION QUESTIONS

Vzpomenete si na svou poslední zásadní životní změnu? Jak to začalo a jak jste ji prožívali? Co vám pomohlo vydržet až do konce? Líbí se vám váš současný život? Nebo jste zralí na další zásadní obrat? 

Can you recall your last fundamental turning point? How had it all started and how were you experiencing it? What helped you last until the end? Do you like your current life? Or are you ready for another major shift?

In hindsight, I can say this ten-year's struggle of "going out of my hermit's isolation" has really been worth it. I admit some of my art could still look amateurish. But I keep learning, and improving.

I desire to show the world that pursuing a creative life is rewarding and beneficial both to individuals and the society. It is my firm belief that if everybody followed their joy, the world would be a much more beautiful, harmonious place.

© Soňa Siepaková

Když se ohlédnu zpátky, dá se říct, že to desetileté komplikované "vylézání z poustevnické izolace" opravdu stálo za to. Přiznávám, že mé umění může stále působit amatérsky. Ale stále se učím a zlepšuji.

Toužím ukázat světu, že žít tvořivý život je uspokojující a přínosné jak pro jednotlivce, tak i pro společnost. Jsem pevně přesvědčena, že kdyby každý následoval svou radost, svět by byl krásnějším a harmoničtějším místem.

© Soňa Siepaková

OTÁZKY KE KONVERZACI / CONVERSATION QUESTIONS

Když se vy ohlédnete na posledních deset let svého života, které okamžiky vás naplňují největším štěstím? Kdy jste na sebe byli obzvlášť hrdí? Které situace byste rádi prožili znovu, kdyby to bylo možné? 

When you look back at the last ten years of your life, which moments fill you with greatest happiness? When were you particularly proud of yourself? Which situations would you like to relive if it were possible?


E-knihy a audio-knihy Soni Siepakové
_E-books and audio-books by Soňa Siepaková