Epizoda 2: Mrak. Episode 2: The Cloud

30.05.2019

Emily sat down in the grass nearby the bush where the white, green-eyed dragon had been hiding. She decided to have a snack. What if it lured the dragon out? She would love to share her meal with it. However, the green eyes were staring at her from the bush without any movement at all. That is really weird. Perhaps, it is not hungry. Or is it afraid of me? It might be better to leave it alone and continue on my way. Anyway, I have to find some water as soon as possible. So she stood up, waved goodbye towards the bush and walked away briskly.

Emilka si sedla do trávy nedaleko keře, v němž se skrýval bílý, zelenooký drak. Rozhodla se posvačit, třeba to draka vyláká ven? Ráda se s ním o své jídlo podělí. Ovšem zelené oči se na ni stále dívaly z křoví naprosto bez hnutí. To je ale divné. Asi nemá hlad. Nebo se mně bojí? Zřejmě bude lepší nechat ho být a jít dál. Musím stejně co nejdříve najít nějakou vodu. Zvedla se tedy, zamávala směrem ke keři a svižným krokem odcházela. 


Later, after about a half an hour of scuttling across the hilly terrain with almost treeless meadows, suddenly, a shadow cast over her. Surprised, she raised her head. A dragon was flying in the sky. Slowly, quietly, and very high. At that moment, its body was covering the sun, so she could not tell if it was the white one from the bush. She tried to wave at it, having no clue whether you are supposed to wave at dragons. Actually, she hardly knew how to communicate with dragons. And today it was the first time she had seen one herself. Although just a part of it. And now the one in the sky...

Asi po půl hodině spěšného cupitání kopcovitým terénem s loukami téměř bez stromů na ni najednou padl stín. Překvapeně zvedla hlavu. Oblohou letěl drak. Pomaličku, tiše, a velmi vysoko. Tělem právě zakrýval sluníčko, tak se jí nedařilo poznat, zda je to ten bílý z křoví. Zkusila na něj zamávat. Nevěděla, zda se na draky mává. Vlastně ani netušila, jak se s draky komunikuje. A dnes to bylo poprvé, co nějakého spatřila na vlastní oči. Ačkoli jen částečně. A teď tady ten na obloze...


The dragon seemed to ignore her signs. It was moving like a cloud in no hurry. Therefore, Emily started walking again. Yet, the dragon was still flying above her as if on purpose. Was it keeping her in the shade to protect her from being burnt in the sun? Was she not just dreaming out of the heat? Again, she turned her eyes upwards. The dragon had descended a bit lower, it appeared bigger somehow. If it truly attempted at keeping her in the shade, maybe it was capable of reasonable communication. What if dragons were as intelligent as dolphins?

Drak na její mávání nereagoval. Dál si plynul oblohou jako mrak, co se nikam nežene. Emilka tedy pokračovala v chůzi. Drak však jakoby schválně letěl stále nad ní. Že by proto, aby zůstávala ve stínu, a nespalovalo ji sluníčko? Nezdá se jí to jen z toho horka? Znovu stočila zrak vzhůru. Drak asi klesl o něco níže, zdál se jí nějaký větší. Pokud se ji opravdu snaží udržet ve stínu, třeba je schopen nějaké rozumné komunikace. Co když jsou draci stejně inteligentní jako delfíni?


After a while, the dragon was flying even lower. Despite the fact it was still in the direction of the sun, she could recognise its white head and tail. Full of joy, Emily clapped her hands above her head. Could it not land at last? Does it have to keep her in suspense? But at once, the sun blinded her eyes. The dragon had left. By the time Emily was able to see again, it was gone. Had she scared him by her clapping? If only it returned!

© Soňa Siepaková

Po chvíli se drak snesl ještě níž. Přestože byl stále ve směru sluníčka, dala už se rozeznat bílá hlava a ocas. Emilka radostně zatleskala dlaněmi nad hlavou. Nemohl by už konečně sletět dolů? To ji musí tak napínat? Jenže tu jí oči rázem oslepilo slunce. Drak odletěl. Než se Emilka rozkoukala, byl ten tam. Cožpak ho tím tleskáním vyplašila? Kéž by se jen vrátil!

© Soňa Siepaková