Epizoda 3: Sen. Episode 3: The Dream

30.05.2019

Drak byl pryč a Emilka už byla z toho horka a chůze unavená. Schoulila se tedy pod malým keříkem nedaleko cesty, a přikryla si hlavu šátkem, aby si na chvilku pospala. Ve snu se jí objevil drak se zelenýma očima. Stál naproti ní a ukazoval na rozlehlé jezero plné duhových barev. Tady se můžeš napít i vykoupat, Emilko! Pronesl drak v jejím snu. 

The dragon was gone and Emily was already tired from all the heat and walking. So she curled up under a small bush near the path and covered her head by a scarf in order to have a short nap. In her dream, the green-eyed dragon appeared. Standing in front of her, he was showing her a vast lake full of rainbow colours. Here you can drink and have a bath, Emily! The dragon said in her dream.


Jenže jak mám to jezero nalézt, draku? Představuj si ho, Emilko. To stačí. Všechno, co je součástí tvého světa, je jen zhmotněný sen. Neustále sníš, ani o tom obvykle nevíš. Podívej se na tu vodu, pojď si v ní zkusit zaplavat. Jak se cítíš?

Mokrá! Smála se Emilka. Ačkoli se jí to jen zdálo, prožívala to koupání, jako by bylo skutečné. Vběhla do vody bez váhání, vyprahlá a zpocená. Nádherně ji to osvěžilo. A ty barvy! Jak může být všechno kolem tak duhové?

But how am I to find the lake, dear dragon? Just imagine it, Emily. That's enough. Everything what belongs to your world is only a materialised dream. You keep dreaming without knowing about it usually. Look at the water, come and try to swim in it. How are you feeling?

Wet! Emily was laughing. Despite the fact she was just dreaming, she was experiencing the swimming as if it were real. She had run into the water without any hesitation, thirsty and sweaty. What amazing refreshment! And the colours! How come everything around is so rainbow-like?


Emilko, to abys poznala, že je to jen sen. Jakmile se probudíš, ani se nenaděješ, a jezero sama najdeš. Bude vypadat stejně, jen nebude tak duhové. Chtěl jsem tě nalákat ke snění, tak jsem ti to malinko přibarvil, aby se ti to líbilo. Snění je nesmírně důležité. Kdo si raději nic nepředstavuje ze strachu, že se těšením jen zhorší bolest z případného zklamání, stává se obětí vnějších vlivů. Kdo cíleně sní, proplouvá životem mnohem příjemněji. Může si přinejmenším vysnít pomoc a řešení svých nejrůznějších potíží. Stejně jako si přitáhnout to, co mu dělá velikou radost. 

Emily, this is for you to know this is just a dream. As soon as you wake up, it won't be long until you find the lake on your own. It is going to look the same, only it will not resemble the rainbow. I wanted to attract you to dreaming, so I have made it a bit more colourful for you to enjoy it. Dreaming is of essential importance. Who prefers not to dream out of fear that looking forward to something might only increase their pain from potential disappointment becomes a victim of external influences. Who dreams consciously, flows through life in a more pleasant manner. At least, they can manifest some help and solutions to their varied troubles. As well as magnetise what brings them joy. 


Draku, a jak ty to všechno vlastně víš? A proč jsme se potkali? Proč se mnou mluvíš? A kam si předtím odletěl?

No to je ale sprška otázek. Jsem rád, že jsem probudil tvou zvědavost. Chceš-li se se mnou opravdu seznámit a všechno se dozvědět, zkus si nyní představit, jak pomalu přilétám ke keříku, pod kterým spíš. Vnímej celou svou bytostí, jak jsi šťastná z našeho shledání, a jak mi s důvěrou rychle lezeš na záda. Kam si myslíš, že tě odnesu?

Dear dragon, and how do you know all of that actually? And why have we met? Why are you talking to me? And where did you leave before?

Well, that's a shower of questions. I am glad I have awoken your curiosity. If you really want to learn more about me and the other things, try to imagine how I am slowly landing by the bush where you have been sleeping. With all your being, perceive how happy you are about our encounter, and how trustingly you are crawling upon my back in the next moment. Where do you think I am going to take you?


To je úžasné, draku! Samozřejmě, že k tomuhle jezeru, viď? A jak ti mohu říkat?

To ti prozradím, až si mne vysníš. Či lépe řečeno, až si mne svou představou magneticky přitáhneš do svého světa.

Emilka se celá rozrušená rychle probudila a zamžourala kolem sebe. Nikde nikdo, jen slunce, cestička a polosuché louky. Hustší lesy s příslibem nějaké vody se tyčily stále až v dáli na obzoru. Tam by mohlo být to jezero. Jenže je to stále dost daleko, pomyslela si posmutněle.

That's fantastic, dragon! Of course to that lake, am I right? And how can I call you?

I'll reveal my name after you have dreamed me into your life. In other words, as soon as you have magnetised me into your world by your vision.

Thrilled, Emily woke up quickly and squinted around herself. There was nobody anywhere, only the sun, the path, and half-dry meadows. The thicker forests with the promise of some water were still towering far away on the horizon. The lake could be there. However, it is still quite a long journey. She thought sadly.


Zkusila však uvěřit tomu, co jí drak říkal. Nemá konec konců, co ztratit. Buď tam dojde pěšky sama, možná už zítra nad ránem, ač žíznivá a vysílená, nebo drak opravdu přiletí a zkrátí ji cestu. Posadila se tedy, a se zavřenýma očima si začala představovat, jak na modré obloze bez jediného mráčku náhle spatřila tečku. A ta tečka roste, a za chviličku už v ní poznává svého bílého draka. Ten se snáší na louku nedaleko, ona k němu rozjásaně běží, a vděčně si mu nasedá na záda, aby ji odnesl za vodou. 

Yet she tried to believe what the dragon has told her. All in all, she has nothing to lose. Either is she going to reach that place on her own, maybe already tomorrow at dawn, even though thirsty and exhausted, or the dragon will really come to shorten her way. Therefore, sitting comfortably, with eyes closed, she began imagining how she suddenly spotted a dot in the blue sky without any clouds. And the dot became larger. Soon, she was able to recognise her white dragon. While he was landing on the meadow nearby, she was already running to him cheerfully, and thankfully got on his back to let him carry her to water. 


V tom do ní udeřil prudký závan větru. Přímo před ní právě přistával její zelenooký drak! Snažil se přistát co nejtišeji, aby mohl Emilku překvapit, ale bohužel ho prozradilo, jak silně rozvířil vzduch při brzdění. Mrknul na ni šibalsky, a kývnul hlavou směrem ke svým zádům, ať si honem naskočí. Emilka neváhala a rozběhla se k němu s neskrývanou radostí z tohoto nového dobrodružství.

Jmenuji se Alfréd. To znamená moudrý rádce, Emilko. Dodal, když se ho chytila kolem krku.

© Soňa Siepaková

At once, a gust of wind struck her. Her green-eyed dragon has landed right in front of her! He had been trying to come down as quietly as possible in order to surprise little Emily. Unfortunately, he was given away by the whirlwind stirred up by his arrival. He gave her a blink, and nodded towards his back as if inviting her to jump on him immediately. Emily hurried to him without any hesitation, openly elated from this new adventure.

My name is Alphred. This means a wise advisor, Emily. He added when she caught hold of his neck.

© Soňa Siepaková