Epizoda 3: Sen. Episode 3: The Dream

30.05.2019

AUDIO JIŽ BRZY 

AUDIO COMING SOON 

Drak byl pryč a Emilka už byla z toho horka a chůze unavená. Schoulila se tedy pod malým keříkem nedaleko cesty, a přikryla si hlavu šátkem, aby si na chvilku pospala. 

The dragon was gone and Emily was already tired from all the heat and walking. So she curled up under a small bush near the path and covered her head by a scarf in order to have a short nap.

Ve snu se jí objevil drak se zelenýma očima. Stál naproti ní a ukazoval na rozlehlé jezero plné duhových barev. Tady se můžeš napít i vykoupat, Emilko! Pronesl drak v jejím snu. 

In her dream, the green-eyed dragon appeared. Standing in front of her, he was showing her a vast lake full of rainbow colours. Here you can drink and have a bath, Emily! The dragon said in her dream.

OTÁZKY KE KONVERZACI / CONVERSATION QUESTIONS

Dáte si někdy přes den šlofíka? Jste spokojeni s délkou svého spánku? Pamatujete si své sny? Hledali jste někdy symbolický význam nějakého svého snu? Znáte lucidní snění? Proč vlastně sníme podle vašeho názoru?

Do you ever have a nap during the day? Are you satisfied with the amount of time you sleep? Do you remember your dreams? Have you ever searched for the meaning of a dream of yours? Do you know lucid dreaming? Why do we actually dream in your opinion? 


AUDIO JIŽ BRZY 

Jenže jak mám to jezero nalézt, draku? Představuj si ho, Emilko. To stačí. Všechno, co je součástí tvého světa, je jen zhmotněný sen. Neustále sníš, ani o tom obvykle nevíš. Podívej se na tu vodu, pojď si v ní zkusit zaplavat. Jak se cítíš?

Mokrá! Smála se Emilka. Ačkoli se jí to jen zdálo, prožívala to koupání, jako by bylo skutečné. Vběhla do vody bez váhání, vyprahlá a zpocená. Nádherně ji to osvěžilo. A ty barvy! Jak může být všechno kolem tak duhové?

AUDIO COMING SOON 

But how am I to find the lake, dear dragon? Just imagine it, Emily. That's enough. Everything what belongs to your world is only a materialised dream. You keep dreaming without knowing about it usually. Look at the water, come and try to swim in it. How are you feeling?

Wet! Emily was laughing. Despite the fact she was just dreaming, she was experiencing the swimming as if it were real. She had run into the water without any hesitation, thirsty and sweaty. What amazing refreshment! And the colours! How come everything around is so rainbow-like?

OTÁZKY KE KONVERZACI / CONVERSATION QUESTIONS

Chodíte se koupat k řece, jezeru, rybníku, přehradě, k zatopenému lomu? Jak často plavete, kde a proč? Co je podle vás příčinou letního sucha, které postihuje naši zemi? Šetříte doma vodou? Kupujete si vodu v lahvích?

Do you go swimming to a river, a lake, a pond, a dam, to a flooded quarry? How often do you swim, where and why? What do you believe is the cause of summer draughts which affect our country? Do you save water at home? Do you buy bottled water?


AUDIO JIŽ BRZY 

Emilko, to abys poznala, že je to jen sen. Jakmile se probudíš, ani se nenaděješ, a jezero sama najdeš. Bude vypadat stejně, jen nebude tak duhové. Chtěl jsem tě nalákat ke snění, tak jsem ti to malinko přibarvil, aby se ti to líbilo. Snění je nesmírně důležité. Kdo si raději nic nepředstavuje ze strachu, že se těšením jen zhorší bolest z případného zklamání, stává se obětí vnějších vlivů. Kdo cíleně sní, proplouvá životem mnohem příjemněji. Může si přinejmenším vysnít pomoc a řešení svých nejrůznějších potíží. Stejně jako si přitáhnout to, co mu dělá velikou radost. 

AUDIO COMING SOON 

Emily, this is for you to know this is just a dream. As soon as you wake up, it won't be long until you find the lake on your own. It is going to look the same, only it will not resemble the rainbow. I wanted to attract you to dreaming, so I have made it a bit more colourful for you to enjoy it. Dreaming is of essential importance. Who prefers not to dream out of fear that looking forward to something might only increase their pain from potential disappointment becomes a victim of external influences. Who dreams consciously, flows through life in a more pleasant manner. At least, they can manifest some help and solutions to their varied troubles. As well as magnetise what brings them joy. 

OTÁZKY KE KONVERZACI / CONVERSATION QUESTIONS

Kdy jste se naposledy podívali do tištěné mapy k nalezení určitého místa? Má používání navigace nějaké nevýhody? Jste na mobilu stále online? Dokázali byste popsat cestu ke svému domu podle přírodních ukazatelů (řek, potoků, kopců, stromů, strání, polí, příkopů), aniž byste vyjmenovali objekty a konstrukce postavené lidmi? 

When did you last look into a printed map to find a specific place? Are there any disadvantages to using a navigation? Are you constantly online on your phone? Would you be able to describe the way to your house according to natural landmarks (rivers, streams, hills, trees, slopes, fields, ditches) without naming human-made constructions? 


AUDIO JIŽ BRZY 

Draku, a jak ty to všechno vlastně víš? A proč jsme se potkali? Proč se mnou mluvíš? A kam si předtím odletěl?

No to je ale sprška otázek. Jsem rád, že jsem probudil tvou zvědavost. Chceš-li se se mnou opravdu seznámit a všechno se dozvědět, zkus si nyní představit, jak pomalu přilétám ke keříku, pod kterým spíš. Vnímej celou svou bytostí, jak jsi šťastná z našeho shledání, a jak mi s důvěrou rychle lezeš na záda. Kam si myslíš, že tě odnesu?

AUDIO COMING SOON 

Dear dragon, and how do you know all of that actually? And why have we met? Why are you talking to me? And where did you leave before?

Well, that's a shower of questions. I am glad I have awoken your curiosity. If you really want to learn more about me and the other things, try to imagine how I am slowly landing by the bush where you have been sleeping. With all your being, perceive how happy you are about our encounter, and how trustingly you are crawling upon my back in the next moment. Where do you think I am going to take you?

OTÁZKY KE KONVERZACI / CONVERSATION QUESTIONS

Důvěřovali byste takovému drakovi, jakého potkala Emilka? Vlezli byste mu na záda? Nebo byste se báli různých nemocí a parazitů, nebo agresivity a podobných nežádoucích povahových vlastností, jako když v přírodě potkáme neznámé zvíře? Existují podle vás draci i v dnešní době? 

Would you trust that sort of a dragon which Emily met? Would you crawl on their back? Or would you be afraid of various diseases and parasites, or aggression and similar undesirable character qualities as we might do when encountering an unknown animal outdoors? Do you believe there are any real dragons these days? 


AUDIO JIŽ BRZY 

To je úžasné, draku! Samozřejmě, že k tomuhle jezeru, viď? A jak ti mohu říkat?

To ti prozradím, až si mne vysníš. Či lépe řečeno, až si mne svou představou magneticky přitáhneš do svého světa.

Emilka se celá rozrušená rychle probudila a zamžourala kolem sebe. Nikde nikdo, jen slunce, cestička a polosuché louky. Hustší lesy s příslibem nějaké vody se tyčily stále až v dáli na obzoru. Tam by mohlo být to jezero. Jenže je to stále dost daleko, pomyslela si posmutněle.

AUDIO COMING SOON 

That's fantastic, dragon! Of course to that lake, am I right? And how can I call you?

I'll reveal my name after you have dreamed me into your life. In other words, as soon as you have magnetised me into your world by your vision.

Thrilled, Emily woke up quickly and squinted around herself. There was nobody anywhere, only the sun, the path, and half-dry meadows. The thicker forests with the promise of some water were still towering far away on the horizon. The lake could be there. However, it is still quite a long journey. She thought sadly.

OTÁZKY KE KONVERZACI / CONVERSATION QUESTIONS

Uklidňuje vás les? Poznáte druhy stromů? Zasadili jste někdy strom či keř? Jaký je váš názor na současný stav našich lesů? Baví vás zahradničení? Kdybyste dostali hektar půdy zdarma, jak byste jej využili? 

Do you find forests calming? Can you tell types of trees? Have you ever planted a tree or a bush? What is your opinion on the current state of our forests? Do you enjoy gardening? If you received a hectar of land for free, how would you use it?


AUDIO JIŽ BRZY 

Zkusila však uvěřit tomu, co jí drak říkal. Nemá konec konců, co ztratit. Buď tam dojde pěšky sama, možná už zítra nad ránem, ač žíznivá a vysílená, nebo drak opravdu přiletí a zkrátí ji cestu. Posadila se tedy, a se zavřenýma očima si začala představovat, jak na modré obloze bez jediného mráčku náhle spatřila tečku. A ta tečka roste, a za chviličku už v ní poznává svého bílého draka. Ten se snáší na louku nedaleko, ona k němu rozjásaně běží, a vděčně si mu nasedá na záda, aby ji odnesl za vodou. 

AUDIO COMING SOON 

Yet she tried to believe what the dragon has told her. All in all, she has nothing to lose. Either is she going to reach that place on her own, maybe already tomorrow at dawn, even though thirsty and exhausted, or the dragon will really come to shorten her way. Therefore, sitting comfortably, with eyes closed, she began imagining how she suddenly spotted a dot in the blue sky without any clouds. And the dot became larger. Soon, she was able to recognise her white dragon. While he was landing on the meadow nearby, she was already running to him cheerfully, and thankfully got on his back to let him carry her to water. 

OTÁZKY KE KONVERZACI / CONVERSATION QUESTIONS

Co rádi pijete a při jakých příležitostech? Co si s sebou berete na cyklovýlet? Čistou vodu nebo sladké či iontové nápoje? Dokážete si představit párty bez alkoholu? Viděli jste někdy čajový rituál? Milujete vůni kávy? Vypili byste čerstvé mléko? Zkoušeli jste někdy dojit?

What do you fancy drinking and at which opportunities? What do you take on a cycling trip? Fresh water or sweet or ion drinks? Can you imagine a party without alcohol? Have you ever seen a tea ritual? Do you love coffee aroma? Would you drink a fresh milk? Have you ever tried milking?


AUDIO JIŽ BRZY

V tom do ní udeřil prudký závan větru. Přímo před ní právě přistával její zelenooký drak! Snažil se přistát co nejtišeji, aby mohl Emilku překvapit, ale bohužel ho prozradilo, jak silně rozvířil vzduch při brzdění. Mrknul na ni šibalsky, a kývnul hlavou směrem ke svým zádům, ať si honem naskočí. Emilka neváhala a rozběhla se k němu s neskrývanou radostí z tohoto nového dobrodružství.

Jmenuji se Alfréd. To znamená moudrý rádce, Emilko. Dodal, když se ho chytila kolem krku.

© Soňa Siepaková

AUDIO COMING SOON 

At once, a gust of wind struck her. Her green-eyed dragon has landed right in front of her! He had been trying to come down as quietly as possible in order to surprise little Emily. Unfortunately, he was given away by the whirlwind stirred up by his arrival. He gave her a blink, and nodded towards his back as if inviting her to jump on him immediately. Emily hurried to him without any hesitation, openly elated from this new adventure.

My name is Alphred. This means a wise advisor, Emily. He added when she caught hold of his neck.

© Soňa Siepaková

OTÁZKY KE KONVERZACI / CONVERSATION QUESTIONS

Měli jste někdy příjemný či nepříjemný zážitek se silným větrem? Na horách, při řízení auta, u moře, na zahradě? Víte, jak vznikají hurikány a tornáda? Odkud se berou blesky a hromy při bouřce? Umíte podle tvaru mraků nebo chování ptáků, hmyzu předpovídat počasí?

Have you ever had a pleasant or unplesant experience with strong wind? In the mountains, while driving your car, by the seaside, in the garden? Do you know how hurricanes and tornadoes originate? Where do lightnings and thunderbolts come from in a storm? Can you forecast the weather by the shape of clouds or behaviour of birds, insects?


E-knihy a audio-knihy Soni Siepakové
_E-books and audio-books by Soňa Siepaková