Jak lidé reagují na terapii _ How do people react to therapy?

01.08.2019

PŘEKVAPENÍ

Lidé, kteří práci s energií neznají, bývají na začátku setkání překvapení, jak rychle se dostaví uvolnění, a jak je hluboké a intenzivní.  

SURPRISE

People unfamiliar with energy work tend to be surprised at the beginning of the session, how quickly the relaxation arrives, and how deep and intensive it is.  


ÚVODNÍ VYLADĚNÍ

Někteří se cítí těžcí, jiným je horko... V místech, kde dosud energie proudila v menším množství, než je zdravé, můžete vnímat brnění, nebo tlak, jak se to tam začne otevírat. Občas se, vlivem oživení dříve ucpaných oblastí, vyskytne i lehká závrať či nevolnost. Ovšem všechny tyto projevy obvykle vymizí do několika minut.

INITIAL TUNING

Some feel heavy, some are hot... In areas where the energy has flowed less than it is healthy, you may experience tingling sensations, or pressure, while they start opening. Occasionally, while bringing life into formerly clogged parts, slight dizziness or sickness might occur too. But all such symptoms usually disappear within a few minutes.


ÚLEVA OD BOLESTI

Avšak pokud jste na terapii přišli s bolestí, pak i ta v drtivé většině případů poleví, jako by ji někdo vypnul (neustoupil zatím pouze 1 Bechtěrev, a 1 pozdější stádium rakoviny). Nastávající matce, co mne oslovila den před porodem, že už několik dnů kvůli nachlazení nemohla dýchat, se ucpaný nos uvolnil do 5 minut.

Matka tří dětí s chronickým, několikaletým zánětem močového měchýře, který právě vrcholil ostrou bolestí v bedrech, se při první návštěvě uvolnila v křesle také během tohoto úvodního ladění. A odešla pak už úplně bez bolesti v bedrech. (Močový měchýř se jí zlepšil po druhé návštěvě, a úplně se uzdravil po třetí terapii. Paní současně zjistila, že příčinou jejího zánětu byl vztah s tchyní a provedla doma radikální změny, včetně reorganizace místností v domě, aby byla její rodina více pohromadě.)

RELIEF FROM PAIN

However, if you came to therapy in pain, then it eases off too, in most cases, as if someone has switched it off (only 1 Bechterew's disease, and 1 late cancer did not relax much). A mother-to-be who contacted me one day before her birth-giving, having had a stuffy nose for several days, could breathe again freely within 5 minutes.

A mother of three children with a chronic inflammation of her urinary bladder lasting several years, which was currently peaking in a severe pain in her lower back, also relaxed in her armchair at her first session during this initial tuning. And then she left completely without any pain in her lower back. (The urinary bladder improved after the seccond session, and healed completely after the third one. Simultaneously, the lady realised the inflammation had been cause by her relationship with her mother-in-law and she implemented radical changes at home, including  the reorganisation of rooms in the house to allow her family to be together more.)


VOLÁNÍ O POZORNOST

Prvních pár minut představuje jakési přechodové stádium, kdy se ve vás všechno postupně rozproudí tak, jak má. A místa, kam jste si ukládali svá trápení, kde máte nezahojené emoční rány, začnou volat po pozornosti. Buďme vděční, že se ozvou, můžeme se na ně alespoň zaměřit.

Je vhodné mi říkat úplně všechno, co vnímáte, zejména pokud vám něco připadá nepříjemné. Rychle zjednám nápravu. Všichni mí klienti doposud vnímali tyto příznaky jako pozitivní, ač je sem tam něco překvapilo. Přičítám to nesmírně uklidňujícímu působení světelných bytostí i samotné energie, jejíž podstatou je čistá láska. 

CALL FOR ATTENTION

The first few minutes represent a sort of transition stage when, gradually, everything starts flowing in you as it should. And the places where you had stored your suffering, where your unhealed emotional wounds are located, begin to call for attention. Let us be gratefull they want to be heard, we can focus on them at least.

It is good to tell me everything you are experiencing, especially if you find something unpleasant. I will quickly rectify it. So far, all my clients have embraced such signs in a positive manner, even it they might have been surprised slightly from time to time. I attribute this to the immensely calming influence of light beings as well as the energy, its essence is pure love. 


HLAVNÍ ČÁST TERAPIE

Po prvních deseti minutách zaznamenali mí klienti společně s uvolněním těla také zvýšené soustředění, jakýsi pocit vyrovnanosti, a klidné mysli (najednou už v myšlenkách neskákali k dítěti, které venku hlídá manžel, přestali dokola rozebírat, proč je opustila přítelkyně...).

MAIN PART OF THERAPY

After the first ten minutes, my client have noticed, besides body relaxation, improved concentration, self-composedness, and peace of mind (all of a sudden, their thoughts were no longer jumping to their child looked-after by their husband outside, their mind stopped analysing over and over again why their girlfriend had abandoned them...).


USÍNÁNÍ

Velmi unavení lidé už začnou usínat, a je možné, že prospí celou terapii, ať už jsou v křesle, nebo v lůžku. K tomuto typu únavy patří i psychické vyčerpání. Většinu svých terapií prospal například jeden muž, který se právě soudil s bývalým zaměstnavatelem.

Nebo žena, která měla tendenci ovládat svého muže i všechno kolem sebe, prospala asi čtyři terapie od začátku do konce. Potom už byla bdělejší, ač hluboce odpočívala, ale schrupla si jen výjimečně. Přičítám to tomu, že nejprve bylo její tělo hladové a ještě během terapie začalo provádět opravy, na které předtím nemělo sílu. Zejména játra, naše chemická továrna, jsou nesmírně energeticky náročným orgánem. Proto mají zřejmě svou hlavní dobu činnosti mezi jednou až třetí hodinou ranní, kdy většina z nás spí jako zabitá (Viz kniha Orgánové hodiny).

FALLING ASLEEP

This is the time when weary people start falling asleep, and they may sleep during the whole therapy, whether in a chair or in a bed. This type of tiredness includes mental and emotional exhausition. For example, one man who slept through most of his sessions was involved in a lawsuit with his former employer.

Or a woman who tended to control her husband as well as all around her slept through about four of her therapies from the beginning to the end. Later, she was more awake, though relaxing deeply. However, she rarely nodded off. I think her body was hungry at the start, and initiated repairs already in the process of the therapy which it had no power for previously. In particular the liver, our chemical factory, is a hugely energy-consuming organ. That is why its peak activity hours are from one to three a.m. when most of us are sound asleep (See the book Organ Clock).


JE MI TEPLO

Pocit tepla při terapii lze podle mne vysvětlit rovněž zvýšenou aktivitou jater, a souvisejícím čištěním lymfatického systému. Všichni víme, že zvýšením teploty se tělo snaží zbavit toxických látek (fyzická, ale i psychická detoxikace). Určitě jste už někdy zažili podobný pocit tepla až horka po masáži, zejména po baňkování. Nebo když jste se prošli Kneippovým chodníkem nebo si dali studenou sprchu, saunu, polárium...

Po terapii se zatím všichni teplotně vrátili k normálu. Jen někteří zůstali unavení a ještě se hodinku dvě prospali. I vám doporučuji rezervovat si po terapii čas na případné dospání.

I FEEL WARM

In my opinion, increased liver activity and lymphatic system cleaning could be the reason why people feel warm. All of us know that higher temperature is our body's tool to get rid of toxic substances (physical as well as mental and emotional detoxication). Certainly, you were warm or hot in a similar way after a massage, expecially after cupping. Or after walking along the Kneipp path, or having a cold shower, sauna, polarium...

So far, everyone returned to their normal temperature after the therapy. Only some remained tired and went on to take an one or two-hour nap. I recommend you to spare some time after the session in case you were sleepy.


E-knihy a audio-knihy Soni Siepakové
_E-books and audio-books by Soňa Siepaková