Jak to probíhá přes Skype? _ How does it work over Skype?

10.08.2019

ČAS A PROSTOR

Energie působí "na blízko" i "na dálku", vzdálenost nehraje roli. Jsme jen vědomím, které prožívá virtuální realitu časoprostoru.

TIME AND SPACE

Energy works the same no matter the distance. We are only a consciousness experiencing the virtual reality of time and space. 


DOMÁCÍ HNÍZDEČKO

V důvěrně známém prostředí se cítíte v bezpečí, a rychleji se uvolníte. Tím pádem zvládneme více práce

Doma si můžete vytvořit pěkné, pohodlné hnízdečko pro svou terapii, pustit si tichou meditační hudbu, zapálit svíčky, vonné tyčinky...  

Prosím pozor! Většina lidí má tendenci během této terapie usínat, i kdyby jen na dvě minutky... Tak se ujistěte, že máte kolem sebe měkko. :-)

HOME'S NEST

In a familiar environment, you feel safe and relax faster. As a result, we can manage a larger amount of work! 

At home, you can create a cosy, comfortable nest for your session, play some soft meditation music, light candles, incense sticks... 

Please note! Most people tend to fall asleep during this therapy, even if just for two minutes... So make sure it is soft all around you. :-) 


SPOLUPRÁCE

Tato světelná terapie spočívá v channellingu léčivé energie pro vás, ve spolupráci se světelnými bytostmi, a celý proces je doprovázen mým vyprávěním (výlet do Chrámu uzdravení v Atlantidě), aby se vaše mysl nenudila.

Díky energetické podpoře se budete cítit mentálně a emocionálně klidní, mimořádně vyrovnaní, radostní, a budete si schopni vytvořit průlom, který je pro vaše nejvyšší dobro.

COOPERATION

This lightwork consists in channelling of healing energy for you, in cooperation with light beings, and the whole process is accompanied by my narration (a trip to the Temple of Healing in Atlantis) to keep your mind intrigued.

Due to energy support, you are going to feel peaceful, extraordinarily balanced, joyful, and you will be able to create a breakthrough which is for your highest good. 


VYPRÁVĚNÝ PŘÍBĚH

Nejprve navštívíme, společně s Thovtem, atlantský Chrám uzdravení. V tamější místnosti s krystaly vyřešíme problém, s nímž jste za mnou přišli, pomocí různých technik k práci s energií lásky a světla.

Na závěr vám Plejádští Velvyslanci Světla a Síríjská Archandělská Liga Světla vytvoří na míru léčivou světelnou komoru (cca. 10 minut).

NARRATED STORY

At first, we are going to visit, with Thovt, the Atlantean Temple Of Healing. In its crystal room, we will deal with issues you have wished to resolve, by various techniques for working with the love and light energy.

Finally, the Pleiadian Emissaries Of Light and the Sirian Archangelic Ligue Of Light are going to create a tailored healing light chamber (ca.10 minutes).


Zkušenost Terezy (2019)

s vyprávěním během terapie

Včera jsem se po Vaši terapii cítila velmi klidná jakoby lehčí. Cítila jsem se volná jako dítě a uvolněná. Váš hlas mě ukolébal do zvláštního stavu mezi spaním a bděním

Viděla jsem velmi jasné barvy ve spektru červené a výbuchy které bych popsala jako lávu vyvěrající z hory. Bylo to zvláštně divné, neobvyklé, trochu děsivé jako bych se ocitla venku z mého těla ale velmi uklidňující a konejšivé.

Tereza's experience (2019) 

with narrating during the therapy: 

Yesterday after your therapy, I felt very calm as if lighter. I felt free as a child and relaxed. Your voice lulled me into an unusual state, something between being asleep and awake

I saw very bright colours within the red spectrum and explosions which I would describe as lava spewing out of a mountain. It was peculiarly weird, uncommon, a bit scary as if I appeared out of my body, yet still very comforting and soothing.


DELŠÍ SVĚTELNÁ KOMORA

Máte-li vážnější zdravotní potíže (vaše játra, vaše srdce "hladoví po lásce"), nebo jste-li "připraveni na skok", můžeme světelnou komoru prodloužit na 20-30 minut. Nezapomeňte si pak objednat 90 minutové setkání. (Nebo několik krátkých setkání.) Jinak stačí 60 minut.

Má inspirace: Amorah Quan Yin (Plejádská světelná terapie), Kerstin Simoné (Thovt), Sanaya Roman (Orin) a Duane Packer (Da Ben), Jasmuheen, Lee Carroll (Kryon), Ashtar...

LONGER LIGHT CHAMBER

If you are facing serious health issues (your liver, your heart are "hungry for love"), or if you are "ready for a jump", we can extend the light chamber to 20-30 minutes. Remember to book a 90-minute session then. (Or several shorter sessions). Otherwise, 60 minutes are enough.

My inspiration: Amorah Quan Yin (Pleiadian Lightwork), Kerstin Simoné (Thovt), Sanaya Roman (Orin) and Duane Packer (Da Ben), Jasmuheen, Lee Carroll (Kryon), Ashtar... 


E-knihy a audio-knihy Soni Siepakové 

_ E-books and audio-books by Soňa Siepaková