Kapitola 11 (Zahrada) _ Chapter 11 (The Garden)

12.06.2019

Travelling Through Time _ Cestování časem


AUDIO COMING SOON

And here we are! Akhenaten opened the door to the room which they were aiming for.

Curiously, Meritaten peeped in, yet she remained standing on the doorstep as if she felt scared something might jump out at her from the darkness. Akhenaten pushed her inside and handed her a few candles. 

AUDIO JIŽ BRZY 

A už jsme tady, otevřel Achnaton dveře místnosti, jež byla jejich cílem.  

Meritaton zvědavě nakoukla dovnitř, ale zůstala stát na prahu, jako by se bála, že na ni z té tmy něco vyskočí. Achnaton jí popostrčil dovnitř, a podal jí několik svíček. 

OTÁZKY KE KONVERZACI / CONVERSATION QUESTIONS

Jak velký je prostor, v němž trávíte nejvíce času? Kolik prostoru potřebujete nebo byste si přáli mít, abyste byli spokojení? Kolik místností, jak velký pozemek? Pro děti je údajně dobré mít jen malinkatý pokojíček, kam se mohou schovat, a kam jim nechodí rodiče. (S ostatními se pak setkávají v herně či obýváku.) Souhlasíte s tímto tvrzením? 

How big is the space where you spend most of your time? How much space do you need or you wish you had to be satisfied? How many rooms, what size of land? Allegedly, it is good for children when they have just a tiny room to hide, where their parents do not go. (They can meet the others in a playroom or a living room.) Do you agree with this claim?

AUDIO COMING SOON 

There were large candlesticks in the corners, they just needed to slide the candles into the holders and light them from the one which had already illuminated their way here.  

Dad, I feel I have been in this room a few times. Yet I have never experienced anything special here. 

Yes, sweetheart. The underground and ground floor of this pyramid serve for training beginners and pre-intermediates. Thus they are rather neutral in terms of energy. Some influences may reveal themselves only with specific intention or after an activation of an opening code known by the teachers. 

AUDIO JIŽ BRZY 

V rozích se nacházely víceramenné svícny, stačilo svíčky vsunout do držáků, a zažehnout od té, s kterou si svítila cestou sem.

Tati, myslím, že jsem v této místnosti už párkrát byla, ale nikdy jsem tu nic zvláštního nezažila.  

Ano, má milá. Podzemí a přízemí této pyramidy slouží pro výcvik začátečníků a mírně pokročilých, tudíž jsou energeticky poměrně neutrální. Některé vlivy se projeví pouze při určitém záměru či po spuštění otevíracího kódu, který znají učitelé.  

OTÁZKY KE KONVERZACI / CONVERSATION QUESTIONS

Máte sklep? Vlhký nebo suchý? Cítíte se dobře v podzemí? Byli jste někdy v budově ve tvaru pyramidy a cítili zvláštní účinky na lidskou psychiku? Dokázali byste pracovat či žít v místnosti bez oken? A co třicáté patro? Jaký výhled z okna je vám příjemný?

Do you have a cellar? A wet one or a dry one? Do you feel fine underground? Have you ever been to a pyramid-shaped building and felt their specific effects on human psyche? Would you be able to work or live in an room without windows? And what about the thirtieth floor? What view out of the window do you find pleasing?

AUDIO COMING SOON

It is like you walked into an orchard where there are innumerable types of fruit at your disposal. However, if you have just had lunch and fruit doesn't interest you, you are not going to use the full potential of the orchard. The actual being in the orchard won't harm you though. It is even possible for you not to notice having walked through an orchard provided your thoughts were elsewhere.

Many people assume it is nothing special to be exposed to active energy. Nevertheless, just as we can't see gravity which keeps us on the ground and prevents us from flying away, there are many other forces which can't be denied or ignored negligently just because inexperienced ones are unable to sense them. As a result, a whole range of security measures have been installed here. And I am very glad you haven't passed through the shield on the top floor.  

AUDIO JIŽ BRZY 

Je to podobné, jako když zajdeš do sadu, kde máš snadno na dosah nesčetné druhy ovoce. Pakliže jsi právě po jídle a ovoce tě zrovna nezajímá, sice nevyužiješ potenciálu, který ti sad nabízí, nicméně nijak tě to nepoškodí. Dokonce je možné, budeš-li myšlenkami úplně jinde, že si ani nevšimneš, že jsi prošla sadem. 

Mnoho lidí si myslí, že to nic není být vystaven energetickému působení. Ale stejně jako nevidíme gravitaci, jež nás drží při zemi a brání nám létat, existuje i mnoho jiných sil, které nelze popřít či ledabyle ignorovat jen proto, že je nezkušený nedokáže vnímat. Proto je zde celá řada bezpečnostních opatření. A jsem velmi rád, že ses ještě nedostala přes ten štít v horním patře. 

OTÁZKY KE KONVERZACI / CONVERSATION QUESTIONS

Jaký máte názor na wi-fi a jiná záření, jimž jsme denně vystaveni? Vnímáte je jako zdraví škodlivé? Nebo jsme stejně pod vlivem znečištěného vzduchu, ozónových děr... takže to neřešíte? Používáte ekologické čistící prostředky a jiné "zelené" věci (třeba bambusové kartáčky, tampony z bio bavlny)? Co je podle vás prospěšné planetě a co nikoli?

What is your view on wi-fi and other types of radiation which we are exposed to on a daily basis? Do you see them as harmful to your health? Or are we anyway under the influence of polluted air, ozone holes... so you do not care? Do you use eco-friendly detergents and other "green" stuff (such as bamboo toothbrushes, organic-cotton pads)? What is and what is not beneficial for the planet in your opinion?


E-knihy a audio-knihy Soni Siepakové
_E-books and audio-books by Soňa Siepaková