Kapitola 11 (Zahrada) _ Chapter 11 (The Garden)

12.06.2019

Travelling Through Time _ Cestování časem


audio nahrávka právě v přípravě ... audio track coming soon


And here we are! Akhenaten opened the door to the room which they were aiming for.

Curiously, Meritaten peeped in, yet she remained standing on the doorstep as if she felt scared something might jump out at her from the darkness. Akhenaten pushed her inside and handed her a few candles. 

A už jsme tady, otevřel Achnaton dveře místnosti, jež byla jejich cílem.  

Meritaton zvědavě nakoukla dovnitř, ale zůstala stát na prahu, jako by se bála, že na ni z té tmy něco vyskočí. Achnaton jí popostrčil dovnitř, a podal jí několik svíček. 

There were large candlesticks in the corners, they just needed to slide the candles into the holders and light them from the one which had already illuminated their way here.  

Dad, I feel I have been in this room a few times. Yet I have never experienced anything special here. 

V rozích se nacházely víceramenné svícny, stačilo svíčky vsunout do držáků, a zažehnout od té, s kterou si svítila cestou sem.

Tati, myslím, že jsem v této místnosti už párkrát byla, ale nikdy jsem tu nic zvláštního nezažila.  


Yes, sweetheart. The underground and ground floor of this pyramid serve for training beginners and pre-intermediates. Thus they are rather neutral in terms of energy. Some influences may reveal themselves only with specific intention or after an activation of an opening code known by the teachers. 

Ano, má milá. Podzemí a přízemí této pyramidy slouží pro výcvik začátečníků a mírně pokročilých, tudíž jsou energeticky poměrně neutrální. Některé vlivy se projeví pouze při určitém záměru či po spuštění otevíracího kódu, který znají učitelé.  


It is like you walked into an orchard where there are innumerable types of fruit at your disposal. However, if you have just had lunch and fruit doesn't interest you, you are not going to use the full potential of the orchard. The actual being in the orchard won't harm you though. It is even possible for you not to notice having walked through an orchard provided your thoughts were elsewhere.

Je to podobné, jako když zajdeš do sadu, kde máš snadno na dosah nesčetné druhy ovoce. Pakliže jsi právě po jídle a ovoce tě zrovna nezajímá, sice nevyužiješ potenciálu, který ti sad nabízí, nicméně nijak tě to nepoškodí. Dokonce je možné, budeš-li myšlenkami úplně jinde, že si ani nevšimneš, že jsi prošla sadem. 


Many people assume it is nothing special to be exposed to active energy. Nevertheless, just as we can't see gravity which keeps us on the ground and prevents us from flying away, there are many other forces which can't be denied or ignored negligently just because inexperienced ones are unable to sense them. As a result, a whole range of security measures have been installed here. And I am very glad you haven't passed through the shield on the top floor.  

Mnoho lidí si myslí, že to nic není být vystaven energetickému působení. Ale stejně jako nevidíme gravitaci, jež nás drží při zemi a brání nám létat, existuje i mnoho jiných sil, které nelze popřít či ledabyle ignorovat jen proto, že je nezkušený nedokáže vnímat. Proto je zde celá řada bezpečnostních opatření. A jsem velmi rád, že ses ještě nedostala přes ten štít v horním patře. 


E-kniha anglicko-česky

179 Kč

E-book in English

Prices differ according to VAT

E-kniha česky

149 Kč