Kapitola 12 (Zahrada) _ Chapter 12 (The Garden)

12.06.2019

Lives With Michanitta _ Životy s Michanittášem


AUDIO COMING SOON

Internally dumb from the bitter feeling of having no better option, he executed the order, and set off for home, determined to forget about it all. However, several village people had succeeded in running away and before Michanitta reached his farm, they had managed to take their revenge. 


AUDIO JIŽ BRZY 

Vnitřně otupělý z hořkého pocitu, že nemá lepší volbu, vykonal rozkaz, a pak jel domů, odhodlaný na všechno zapomenout. Jenže několika vesničanům se podařilo utéct, a než dorazil Michanittáš na svůj statek, stihli se mu pomstít.  

OTÁZKY KE KONVERZACI / CONVERSATION QUESTIONS

Fascinují vás válečná dramata, portréty lidí z koncentračních táborů, historické velkofilmy či detektivky? Jaké množství násilí bylo pro vás normální, když jste byli malí, a kolik ho kolem sebe vnímáte nyní? Čím to podle vás je, že lidi láká sledovat kriminalitu v prostředí, jež je jim vzdálené, ačkoli ji nechtějí prožívat ve vlastním životě?

Are you fascinated by war dramas, portrayals of people from concentration camps, historical blockbusters or detective stories? What amount of violence was normal for you when you were young, and how much of it do you perceive around you now? What do you think is the reason people are attracted to watching crime in remote environments, although they do not want to experience it in their own life?

AUDIO COMING SOON

Michanitta felt paralysed. His heart had been broken twice in two days. He had lost all that had been of any value to him. He lost his will to live. In silence, he jumped back on his horse and left.  

Where? 

To the bishop. He received some money as compensation. They spoke coldly and matter-of-factly, Michanitta kept his countenance. Yet inside, he hated the bishop and was unable to work for him anymore. He left the region forever. Wondering across various countries, he got himself hired as a soldier killer. Seeing blood and stabbing flesh brought him momentary relief. 

AUDIO JIŽ BRZY 

Michanittáše to zcela ochromilo. Dvě těžké rány do srdce během ani ne dvou dnů. Ztratil vše, na čem mu záleželo. Ztratil chuť žít. Mlčky skočil zpátky na koně a odjel.  

Kam? 

Za biskupem. Dostal nějaké peníze jako odškodné. Hovořili spolu chladně a věcně, Michanittáš na sobě nedal nic znát. Ale v nitru biskupa nenáviděl, a nedokázal už pro něj pracovat. Opustil ten kraj nadobro. Toulal se po různých zemích a nechával se najímat jako voják zabiják. Vidět krev a bodat mu přinášelo chvilkovou úlevu. 

OTÁZKY KE KONVERZACI / CONVERSATION QUESTIONS

Jak reagujete na stres a napětí? Stáhnete se do sebe, a přestanete reagovat či jinak komunikovat? Nacházíte úlevu v nepřetržitém brebentění? Nebo máte tendenci k sarkastickým poznámkám či k zuřivým výbuchům? Jaké okolnosti vám připadají nejvíce stresující a proč? Cestování? Pracovní pohovory? Žádosti o půjčky? Vztahy v rodině?

How do you react to stress? Do you draw back, and stop reacting or otherwise communicating? Do you find relief in relentles chatter? Or do you tend to sarcastic comments or furious explosion? What kind of circumstances stress you the most and why? Travelling? Job interviews? Loan applications? Ramily relationships?

AUDIO COMING SOON

Yet paradoxically, the less he cared for his life, the more successful he was in combat. At night, his heart burnt in spasms, he did not allow himself to cry, unable to laugh either. He felt more and more tired. In the end, he decided to let himself be killed. He stopped defending himself and, in resignation, fell down to the ground.

Slowly, Meritaten awoke from her trance. She asked quietly:

As I have seen this now, Dad, will I have to experience it in the future?  

AUDIO JIŽ BRZY 

Jenže paradoxně, čím méně mu záleželo na životě, tím úspěšnější byl v soubojích. V noci ho srdce pálilo v křeči, nedovolil si plakat, nedokázal se smát. Cítil se čím dál unavenější. Nakonec se rozhodl, že se nechá zabít. Přestal se bránit a odevzdaně padl k zemi.  

Meritaton se pomalu probouzela ze svého transu. Tiše se zeptala:

Když jsem to teď viděla, tati, budu to v budoucnu muset prožít?  

OTÁZKY KE KONVERZACI / CONVERSATION QUESTIONS

Máte pocit, že se vám životní události, s nimiž se setkáváte, dějí podle nějakého plánu? Z nějakého důvodu? Dávají vám smysl nebo jsou absurdní a náhodné? Věříte na karmu či minulé životy? Přináší vám útěchu a klid nějaký spirituální, náboženský či vědecký koncept o fungování života? 

Do you feel that life events which you experience happen according to a plan? From a reason? Do they make any sense to you or are they absurd and accidental? Do you believe in karma or past lives? Do you find comfort and peace in a spiritual, religious or scientific concept of how life works?


E-knihy a audio-knihy Soni Siepakové

_ E-books and audio-books by Soňa Siepaková