Kapitola 12 (Zahrada) _ Chapter 12 (The Garden)

12.06.2019

Lives With Michanitta _ Životy s Michanittášem


audio nahrávka právě v přípravě ... audio track coming soon


Internally dumb from the bitter feeling of having no better option, he executed the order, and set off for home, determined to forget about it all. However, several village people had succeeded in running away and before Michanitta reached his farm, they had managed to take their revenge. 


Vnitřně otupělý z hořkého pocitu, že nemá lepší volbu, vykonal rozkaz, a pak jel domů, odhodlaný na všechno zapomenout. Jenže několika vesničanům se podařilo utéct, a než dorazil Michanittáš na svůj statek, stihli se mu pomstít.  


Michanitta felt paralysed. His heart had been broken twice in two days. He had lost all that had been of any value to him. He lost his will to live. In silence, he jumped back on his horse and left.  

Where? 

Michanittáše to zcela ochromilo. Dvě těžké rány do srdce během ani ne dvou dnů. Ztratil vše, na čem mu záleželo. Ztratil chuť žít. Mlčky skočil zpátky na koně a odjel.  

Kam? 


To the bishop. He received some money as compensation. They spoke coldly and matter-of-factly, Michanitta kept his countenance. Yet inside, he hated the bishop and was unable to work for him anymore. He left the region forever. Wondering across various countries, he got himself hired as a soldier killer. Seeing blood and stabbing flesh brought him momentary relief. 

Za biskupem. Dostal nějaké peníze jako odškodné. Hovořili spolu chladně a věcně, Michanittáš na sobě nedal nic znát. Ale v nitru biskupa nenáviděl, a nedokázal už pro něj pracovat. Opustil ten kraj nadobro. Toulal se po různých zemích a nechával se najímat jako voják zabiják. Vidět krev a bodat mu přinášelo chvilkovou úlevu. 


Yet paradoxically, the less he cared for his life, the more successful he was in combat. At night, his heart burnt in spasms, he did not allow himself to cry, unable to laugh either. He felt more and more tired. In the end, he decided to let himself be killed. He stopped defending himself and, in resignation, fell down to the ground.

Jenže paradoxně, čím méně mu záleželo na životě, tím úspěšnější byl v soubojích. V noci ho srdce pálilo v křeči, nedovolil si plakat, nedokázal se smát. Cítil se čím dál unavenější. Nakonec se rozhodl, že se nechá zabít. Přestal se bránit a odevzdaně padl k zemi.  


Slowly, Meritaten awoke from her trance. She asked quietly:

As I have seen this now, Dad, will I have to experience it in the future?  

Meritaton se pomalu probouzela ze svého transu. Tiše se zeptala:

Když jsem to teď viděla, tati, budu to v budoucnu muset prožít?  


E-kniha anglicko-česky

179 Kč

E-book in English

Prices differ according to VAT 

E-kniha česky

149 Kč