Kapitola 15 (Zahrada) _ Chapter 15 (The Garden)

12.06.2019

Playing With Sound _ Hraní se zvukem


audio nahrávka právě v přípravě ... audio track coming soon


There was no sense in hitching up her skirts. Her clothes were going to get dry before she arrived home. Water reached up to the middle of her thighs and as the stream pushed softly against her, she had to lean slightly backwards so that she wouldn't buckle her knees and fall flat forwards in a moment of absent-mindedness. 

Nemělo smysl vykasávat si sukně, stejně oblečení jí vyschne, než dojde domů. Voda jí sahala do půlky stehen, a jak do ní proud jemně tlačil, musela se malinko zaklonit, aby se jí ve chvilce nepozornosti nepodlomila kolena a nerozplácla se před sebe.


Akhenaten smiled and again he sang his rising scale. Meritaten copied him enthusiastically. Afterwards, they sang it from the top down... Eventually, up and down at one exhale... 

Achnaton se usmíval a znovu zazpíval svou vzestupnou škálu. Meritaton ho nadšeně napodobila. Potom zpívali shora dolů... Nakonec nahoru a dolů na jediný výdech...   


My mind is clear as a deep pool... Suddenly, Akhenaten turned poetic, obviously happy.

Meritaten joined him with what first came to her mind: And a beautiful horse drinks there to cool.

Both of them burst out laughing as children. Akhenaten continued: Refreshed, the horse left to graze under a tree.

I am free as long as my head is clear, Meritaten added. 

Mysl má je čistá jak hluboká tůň... Začal náhle básnit Achnaton, očividně šťastný.

Meritaton se připojila tím, co ji právě napadlo: A v té tůni klidně pije krásný kůň.

Oba se rozesmáli jako děti. Achnaton pokračoval: Když se koník napil, rozběhl se dál.

Svobodná jsem, pokud klidnou hlavu mám, doplnila Meritaton.  


Akhenaten tried to philosophise: I feel happy, grateful looking at the world, created as a playground for us to play and grow...

Meritaten sighed and her smile faded: What is going to be with me, I am afraid...

Akhenaten hugged her around her shoulders and brought her out of the creek. Love is calling: Let me illuminate your way!

Achnaton zkusil trošku zafilosofovat: Štěstí, vděčnost cítím při pohledu na svět, stvořený jako hřiště, kde smíme dovádět...

Meritaton si vzdychla a přestala se usmívat: Co teď se mnou bude? Odvahu já necítím.

Achnaton ji objal kolem ramen a vyvedl ven z potoka. Dovol, ať láska na tvou cestu posvítí! 


E-book anglicko-česky

179 Kč

E-book in English

Prices differ according to VAT

E-kniha česky

149 Kč