Kapitola 15 (Zahrada) _ Chapter 15 (The Garden)

12.06.2019

Playing With Sound _ Hraní se zvukem


AUDIO COMING SOON

There was no sense in hitching up her skirts. Her clothes were going to get dry before she arrived home. Water reached up to the middle of her thighs and as the stream pushed softly against her, she had to lean slightly backwards so that she wouldn't buckle her knees and fall flat forwards in a moment of absent-mindedness. 

AUDIO JIŽ BRZY 

Nemělo smysl vykasávat si sukně, stejně oblečení jí vyschne, než dojde domů. Voda jí sahala do půlky stehen, a jak do ní proud jemně tlačil, musela se malinko zaklonit, aby se jí ve chvilce nepozornosti nepodlomila kolena a nerozplácla se před sebe.

OTÁZKY KE KONVERZACI / CONVERSATION QUESTIONS

Už jste se někdy brodili přes řeku? Láká vás to, nebo vám to připadá spíš bláznivé? Jaká je vaše představa o ideálním dobrodružství? Chodíte boso? Co ještě děláte, co může být potenciálně nebezpečné, ale vás to baví? Myslíte si, že lidé, zejména žijící ve městech, potřebují pravidelný kontakt s divokou přírodou? Nebo náročnější fyzickou aktivitu?

Have you ever forded a river? Does this sound appealling or rather crazy to you? What is your idea of an ideal adventure? Do you walk barefoot? What else do you do what might be potentially dangerous but you enjoy it? Do you think people, espcially living in cities, need regular contact with wild nature? Or more demanding physical activities?

AUDIO COMING SOON

Akhenaten smiled and again he sang his rising scale. Meritaten copied him enthusiastically. Afterwards, they sang it from the top down... Eventually, up and down at one exhale... 

My mind is clear as a deep pool... Suddenly, Akhenaten turned poetic, obviously happy.

Meritaten joined him with what first came to her mind: And a beautiful horse drinks there to cool.

Both of them burst out laughing as children. Akhenaten continued: Refreshed, the horse left to graze under a tree.

I am free as long as my head is clear, Meritaten added. 

AUDIO JIŽ BRZY  

Achnaton se usmíval a znovu zazpíval svou vzestupnou škálu. Meritaton ho nadšeně napodobila. Potom zpívali shora dolů... Nakonec nahoru a dolů na jediný výdech...   

Mysl má je čistá jak hluboká tůň... Začal náhle básnit Achnaton, očividně šťastný.

Meritaton se připojila tím, co ji právě napadlo: A v té tůni klidně pije krásný kůň.

Oba se rozesmáli jako děti. Achnaton pokračoval: Když se koník napil, rozběhl se dál.

Svobodná jsem, pokud klidnou hlavu mám, doplnila Meritaton.  

OTÁZKY KE KONVERZACI / CONVERSATION QUESTIONS

Kdy jste naposledy četli nějakou básničku? Bavily vás v dětství říkanky? Má to smysl učit děti odříkávat básně? Kdyby vám někdo nabídl členství v klubu přátel poezie, vyděsilo by vás to nebo byste zvědavě nakoukli, co tam dělají? Znáte nějaké slavné básníky nebo jejich dílo? 

When did you last read a poem? Did you fancy nursery rhymes in childhood? Is there a point in teaching children how to recite poems? If you were offered a membership in the Poetry Friends Club, would you feel frightened or curious to see what they do there? Do you know any famous poets or their work?

AUDIO COMING SOON

Akhenaten tried to philosophise: I feel happy, grateful looking at the world, created as a playground for us to play and grow...

Meritaten sighed and her smile faded: What is going to be with me, I am afraid...

Akhenaten hugged her around her shoulders and brought her out of the creek. Love is calling: Let me illuminate your way!

AUDIO JIŽ BRZY 

Achnaton zkusil trošku zafilosofovat: Štěstí, vděčnost cítím při pohledu na svět, stvořený jako hřiště, kde smíme dovádět...

Meritaton si vzdychla a přestala se usmívat: Co teď se mnou bude? Odvahu já necítím.

Achnaton ji objal kolem ramen a vyvedl ven z potoka. Dovol, ať láska na tvou cestu posvítí! 

OTÁZKY KE KONVERZACI / CONVERSATION QUESTIONS

Kde v životě by se vám hodila větší odvaha? Co byste rádi dělali jinak, ale blokuje vás strach? Jak si pomáháte, když máte strach či trému? Zkoušeli jste cvičení na zpomalení, zklidnění dechu před pracovním pohovorem nebo testem? Co byste poradili někomu, kdo zítra maturuje?

Where in life would you benefit from more courage? What would you love to do differently but you are blocked by fear? How do you help yourself when you are afraid or when there are butterflies in your stomach? Have you tried exercises for slowing down, calming your breath before a job interview or a test? What advice would you give to a person who is taking their school leaving exams tomorrow? 


E-knihy a audio-knihy Soni Siepakové

_E-Books and audio-books by Soňa Siepaková