Kapitola 17 (Zahrada) _ Chapter 17 (The Garden)

12.06.2019

Unity With Quan Yin _ Jednota s Quan Yin

audio nahrávka právě v přípravě ... audio track coming soon


Oh, yes. My legs are tingling a little already. And I also feel some waves or quivering across my spine. It forces me to straighten up nicely instead of hunching up. Very pleasant, beautiful feeling, Quan Yin!

Good, my dear. Try not to interrupt this connection with the Earth, while you start imagining a new ball. 

Jejda, ano, už mi trošku brní nožky. A cítím i jakési vlny či chvění po páteři. Nutí mě to hezky se napřímit a nehrbit se. Velmi příjemné. Je mi moc krásně, Quan Yin! 

Dobře, má drahá. Zkus toto spojení se Zemí nepřerušovat, a současně si kolem sebe představit novou kouli.  


Again, fill it with the geyser of love which is gushing powerfully high above your head. And while love is filling the ball, it begins to shine like the coloured light of your choice. As soon as you have completed it, we'll send it to Father Sky.

Ready, Nanny. Where exactly am I to send it?

Opět ji naplň vodotryskem lásky, jenž ti mohutně vystřikuje vysoko nad hlavu. Zatímco láska zaplavuje kouli, ta se rozzářila světlem libovolné barvy. Jakmile to budeš mít, pošleme ji Otci Vesmíru.

Hotovo, chůvo. Kam ji mám přesně poslat? 


You can imagine the Great Central Sun which all creation comes from. It looks similar to our Sun, only it is a little further away from here. If you send your love to the place where all life has come from, it's as if the parts of your love go into everything living across all galaxies and universes, and are going to be distributed to all the stars, to all beings, all dimensions and parallel realities... 

Můžeš si představit Velké Centrální Slunce, z něhož pochází veškeré stvoření. Vypadá podobně, jako naše Slunce, jen je odsud trošku dál. Pošleš-li svou lásku do místa, z něhož vznikl veškerý život ve vesmíru, jakoby se tím kousíčky tvé lásky dostaly do všeho živého po všech galaxiích a univerzech, roznesou se po všech hvězdách, ke všem bytostem, do všech dimenzí a paralelních realit...


And now try to feel how Father Sky is sending his love back to you. Like you did with the Earth a moment ago, just relax and perceive how loved you are by all life... Connected to the Father and the Mother... Absolutely safe...

Meritaten was smiling quietly, contentedly.

Quan Yin too. She was happy they had been successful. The outer world had disappeared. Time as well as all reality had been interrupted. There was no reason to get up and go anywhere...

A nyní zkus vnímat, jak ti Otec Vesmír posílá svou lásku zpátky. Stejně jako před chvílí se Zemí, jen se uvolni a vnímej, jak jsi milovaná vším životem... Napojená na Otce a Matku... V absolutním bezpečí...

Meritaton se spokojeně, tiše usmívá.

Quan Yin také. Má radost, že se jim to povedlo. Okolní svět se vytratil. Přerušil se čas i veškerá realita. Není důvod vstát a někam jít... 


E-kniha anglicko-česky

179 Kč

E-book in English

Prices differ according to VAT. 

E-kniha česky

149 Kč