Kapitola 17 (Zahrada) _ Chapter 17 (The Garden)

12.06.2019

Unity With Quan Yin _ Jednota s Quan Yin


AUDIO COMING SOON 

Oh, yes. My legs are tingling a little already. And I also feel some waves or quivering across my spine. It forces me to straighten up nicely instead of hunching up. Very pleasant, beautiful feeling, Quan Yin!

Good, my dear. Try not to interrupt this connection with the Earth, while you start imagining a new ball. 

AUDIO JIŽ BRZY 

Jejda, ano, už mi trošku brní nožky. A cítím i jakési vlny či chvění po páteři. Nutí mě to hezky se napřímit a nehrbit se. Velmi příjemné. Je mi moc krásně, Quan Yin! 

Dobře, má drahá. Zkus toto spojení se Zemí nepřerušovat, a současně si kolem sebe představit novou kouli.  

OTÁZKY KE KONVERZACI / CONVERSATION QUESTIONS

Jak často chodíte na masáž? Už jste zkusili reiki terapii? Nebo lávové kameny? Co si myslíte o akupunktuře či homeopatii? Jste citliví? Dělali jste si někdy osobnostní test? Jak byste se charakterizovali? 

How often do you get a massage? Have you ever tried reiki therapy? Or lava stones? What is your opinion on acupuncture or homeopathy? Are you sensitive? Have you ever passed a personality test? How would you characterise yourself?

AUDIO COMING SOON 

Again, fill it with the geyser of love which is gushing powerfully high above your head. And while love is filling the ball, it begins to shine like the coloured light of your choice. As soon as you have completed it, we'll send it to Father Sky.

Ready, Nanny. Where exactly am I to send it?

AUDIO JIŽ BRZY 

Opět ji naplň vodotryskem lásky, jenž ti mohutně vystřikuje vysoko nad hlavu. Zatímco láska zaplavuje kouli, ta se rozzářila světlem libovolné barvy. Jakmile to budeš mít, pošleme ji Otci Vesmíru.

Hotovo, chůvo. Kam ji mám přesně poslat? 

OTÁZKY KE KONVERZACI / CONVERSATION QUESTIONS

Líbí se vám vodotrysky na městských či venkovských náměstích? Nebo vám to připadá jako plýtvání elektřinou a vodou? Jezdíte sjíždět vodu na lodi, kajaku, raftu, či ve člunu? Jaké atrakce už jste vyzkoušeli na přehradách, koupalištích, u moře, či na jiných vodních plochách?

Do you enjoy watching water fountains in city or village squares? Or do you find that wasting of electricity and water? Do you go sailing, kayaking, rafting, or canoeing? What attractions have you already tried in dams, swimming pools, by the seaside, or on other large bodies of water?

AUDIO COMING SOON

You can imagine the Great Central Sun which all creation comes from. It looks similar to our Sun, only it is a little further away from here. If you send your love to the place where all life has come from, it's as if the parts of your love go into everything living across all galaxies and universes, and are going to be distributed to all the stars, to all beings, all dimensions and parallel realities... 

AUDIO JIŽ BRZY  

Můžeš si představit Velké Centrální Slunce, z něhož pochází veškeré stvoření. Vypadá podobně, jako naše Slunce, jen je odsud trošku dál. Pošleš-li svou lásku do místa, z něhož vznikl veškerý život ve vesmíru, jakoby se tím kousíčky tvé lásky dostaly do všeho živého po všech galaxiích a univerzech, roznesou se po všech hvězdách, ke všem bytostem, do všech dimenzí a paralelních realit...

OTÁZKY KE KONVERZACI / CONVERSATION QUESTIONS

Jsou vám blízké hvězdy? Chodíte do planetária či observatoře? Dokázali byste vysvětlit příčiny světelného znečištění a jak ho řešit? Znáte nějaké místo v Česku, kde lze vidět mléčnou dráhu pouhým okem? Fascinují vás rakety jako Elona Muska?

Are you fond of stars? Do you go to a planetarium or observatory? Would you be able to explain the causes of light pollution and how to deal with it? Do you know a place in Czechia where you can see the Milky Way with the unaided eye? Are you fascinated by rockets as much as Elon Musk?

AUDIO COMING SOON

And now try to feel how Father Sky is sending his love back to you. Like you did with the Earth a moment ago, just relax and perceive how loved you are by all life... Connected to the Father and the Mother... Absolutely safe...

Meritaten was smiling quietly, contentedly.

Quan Yin too. She was happy they had been successful. The outer world had disappeared. Time as well as all reality had been interrupted. There was no reason to get up and go anywhere...

AUDIO JIŽ BRZY

A nyní zkus vnímat, jak ti Otec Vesmír posílá svou lásku zpátky. Stejně jako před chvílí se Zemí, jen se uvolni a vnímej, jak jsi milovaná vším životem... Napojená na Otce a Matku... V absolutním bezpečí...

Meritaton se spokojeně, tiše usmívá.

Quan Yin také. Má radost, že se jim to povedlo. Okolní svět se vytratil. Přerušil se čas i veškerá realita. Není důvod vstát a někam jít... 

OTÁZKY KE KONVERZACI / CONVERSATION QUESTIONS

Myslíte si, že je koncept trojjedinosti jen přežitek křesťanství, nebo by mohl pocházet třeba z indiánských či domorodých tradic? Věděli jste, že podle ajurvédy máme v těle tři hlavní typy energie - váta, pitta a kapha? Co ještě může být v nás, v našich vztazích či ve společnosti trojí, a současně jediné? Co takhle struktura právního systému?

Do you think the trinity concept is just an outdated Christian model, or do you consider it might have originated from the traditions of American Indians or indigenous people? Do you know that according to Ayurveda, we have three major energy types in our bodies - vata, pitta, and kapha? What else can be tree and one at the same time in ourselves, in our relationships or society? What about the legal system?


E-knihy a audio-knihy Soni Siepakové
_E-books and audio-books by Soňa Siepaková