Kapitola 3 (Zahrada) _ Chapter 3 (The Garden)

12.06.2019

Ashtar About The Rain _ Ashtar o dešti


AUDIO COMING SOON

Begin to imagine what I am going to say. Try focusing fully. We are going to create a vibrant portrait of rain wrapped up in beautiful feelings and keep it vivid for about a minute or two. Ready?

Of course. Well?

A huge, wet raindrop has just fallen on your shoulder. It has splashed around and soaked part of your clothes. As if someone has spilt a spoonful of warm water over you. 

AUDIO JIŽ BRZY

Nyní si představuj, co ti budu říkat, zkus se na to plně soustředit. Vytvoříme živý obraz deště obalený krásnými emocemi, a zkusíme ho společně udržet zhruba minutu nebo dvě. Připravena?

Jasně. Tak už?

Právě ti na rameno spadla veliká, mokrá kapka. Rozprskla se a smáčela ti kousek šatů. Jako by na tebe někdo vylil lžíci teplé a hřejivé vody.

OTÁZKY KE KONVERZACI / CONVERSATION QUESTIONS

Díváte se rádi na bouřku? Nebo vám to kazí náladu, když prší? Dokázali byste bydlet někde na severu, kde často prší a sněží? Má vaše tělo dobrou termoregulaci? Nebo vás chlad a vlhko vyvádí z rovnováhy? Jaká je podle vás zdravá pokojová teplota?

Do you enjoy watching thunderstorms? Or is your mood spoilt when it rains? Would you manage to live somewhere north where it often rains and snows? Does your body have good thermal regulation? Or are you upset by cold and wetness? What room temperature is healthy in your opinion?

AUDIO COMING SOON

Right now, another drop has landed in the middle of your forehead. It has begun to drizzle amidst the big splashes which keep falling with a thud. The tiny raindrops tickle you on the skin almost like invisible grains of sand. Even the soil and the plants around you have already been covered with thousands of little drops. The sunlight is painting them with little rainbow stripes and millions of minute sparks. It is beautiful to lie in this warm, summer shower... And, all of a sudden, it has turned into a downpour. In a second, you are soaked to the skin. 

AUDIO JIŽ BRZY 

Teď ti další přistála přímo doprostřed čela. A další drobounké kapičky se začínají snášet kolem těch velkých. Ty veliké dopadají se žuchnutím, malinké tě lechtají na kůži jako drobounká zrníčka písku. I hlína a rostlinky kolem už jsou celé tečkované tisícem kapiček. Sluneční světlo v nich vykresluje malinkaté duhové proužky a miliony titěrných jiskřiček. Je krásné ležet v tomto teplém, letním deštíku... A nyní se spustil prudký liják. V mžiku jsi mokrá, že by tě mohli ždímat. 

OTÁZKY KE KONVERZACI / CONVERSATION QUESTIONS

Tančili jste někdy v dešti? Co považujete za romantické? Připadá vám romantika spojená jen s fází zamilovanosti nebo je rozumné vnášet ji vědomě i do delších vztahů. Díváte se na komedie o lásce, nebo dáváte přednost akčním filmům či psychologickému dramatu?

Have you ever danced in the rain? What do you find romantic? Do you view romance as only related to the madly-in-love stage, or is it reasonable to bring it consciously into long-term relationships as well? Do you watch comedies about love, or do you prefer action films or psychological drama?

AUDIO COMING SOON

Ashtar! Meritaten sat up. What a vivid dream! I was afraid that if I were to keep lying in that heavy rain, water would get in my nose! I was going to drown! Will I not be floated away into the river? 

AUDIO JIŽ BRZY 

Ashtare! Posadila se Meritaton. To je tak živý sen, až mám strach, že když zůstanu ležet v hustém dešti, naprší mi do nosu! Utonu! Neodnese mě to do řeky? 

OTÁZKY KE KONVERZACI / CONVERSATION QUESTIONS

Měli jste v poslední době živý sen? Nebo znáte někoho, kdo mluví či chodí ze spaní? Jak lze zklidnit někoho vyděšeného z noční můry? Z čeho podle vás pramení děsivé sny? Dokážete někoho uklidnit natolik, aby usnul? Umíte masírovat hlavu, chodidla, šíji, nebo pracovat s energií? 

Have you had a vivid dream recently? Or do you know anybody who speaks or walks while sleeping? How can you calm down a person frightened by a nightmare? What do you think is the cause of scary dreams? Can you relax a person so that they fall asleep? Do you know how to give a head, foot, neck massage, or how to work with energy?

AUDIO COMING SOON

I am glad you have not fallen asleep, my dearest Meritaten! Please, lie down peacefully again. We shall rescue you! Well, it is pouring down heavily, like from Pekshenkare's watering can. However, Meritaten is no longer in the meadow! Just in time, she ran away to hide under a nearby wooden shed. Now, from her safe place, she is only watching the wind gusts playing with the strings of falling water. They resemble a thick curtain which is being moved away to the left in one moment, only to be tilted to the right in the next... Sometimes, the rain swirls in the wind as if it were dancing with an elemental, wild thrill! And even though some drops have reached the shelter, Meritaten does not mind. She cannot take her eyes off this captivating spectacle! 

AUDIO JIŽ BRZY

Jsem rád, že jsi neusnula, nejdražší má Meritaton! V klidu si opět lehni, zachráníme tě! Takže leje prudce a hustě, jako z Pekshenkarovy konve. Jenže Meritaton už dávno neleží na louce! Odběhla se včas schovat pod nedaleký dřevěný přístřešek a z bezpečí pozoruje, jak si nárazy větru hrají se šňůrami deště. Vypadá to jako hustá záclona, kterou někdo odhrnuje jednou doleva, pak se vše naklání doprava... Občas se déšť ve větru točí jako by tančil s živelnou, divokou radostí! A ačkoli některé kapky dolétají až do přístřešku, Meritaton si z nich nic nedělá. Nemůže z té fascinující podívané spustit oči!

OTÁZKY KE KONVERZACI / CONVERSATION QUESTIONS

Jaké přírodní jevy či jaký typ krajiny rádi pozorujete? Máte doma obrazy s květinovým zátiším nebo fotografie přírody z dovolené? Nebo preferujete abstraktní umění? Zajímáte se o feng-shui a umístění různých předmětů ve vašem domově, aby se zlepšily určité oblasti vašeho života? 

What natural phenomena or types of landscapes are pleasant for you to look at? Do you have pictures with a flower still life or nature photographs from your holiday? Or do you prefer abstract art? Are you interested in feng-shui and placement of various objects in your home to improve certain areas of your life?

AUDIO COMING SOON

Is the wind not dangerous, Ashtar? Is it not going to break the trees? Or blow away the flowerbeds?

This is neither a destructive gale nor a hurricane, my dear. Go ahead and complete my picture now. What ideas occur to you?  

AUDIO JIŽ BRZY

A není ten vítr nebezpečný, Ashtare? Nepoláme stromy? Nerozmetá záhonky?

Není to ničivý vichr ani uragán, má milá. Nyní zkus můj obraz doplnit. Co tě napadá? 

OTÁZKY KE KONVERZACI / CONVERSATION QUESTIONS

Je v přírodě něco, co vás děsí? Jaký názor máte na medvědy, vlky, či rysy u nás? Jste nadšení do ochrany přírody, nebo příznivci politiky? Myslíte si, že lze nějak ovlivnit kvalitu vzduchu, který dýcháme? Nebo jsme jako občané vůči korporacím a vládě bezmocní? 

Is there anything in nature what frightens you? What is your opinion on bears, wolves or lynxes in our country? Are you keen on environmental protection or fond of politics? Do you think we can influence the air quality we breathe in any way? Or are we as citizens helpless towards corporations and the government?


E-knihy a audio-knihy Soni Siepakové
_E-books and audio-books by Soňa Siepaková