Kapitola 3 (Zahrada) _ Chapter 3 (The Garden)

12.06.2019

Ashtar About The Rain _ Ashtar o dešti


audio nahrávku právě připravuji ... audio track coming soon


Begin to imagine what I am going to say. Try focusing fully. We are going to create a vibrant portrait of rain wrapped up in beautiful feelings and keep it vivid for about a minute or two. Ready?

Of course. Well?

A huge, wet raindrop has just fallen on your shoulder. It has splashed around and soaked part of your clothes. As if someone has spilt a spoonful of warm water over you. 

Nyní si představuj, co ti budu říkat, zkus se na to plně soustředit. Vytvoříme živý obraz deště obalený krásnými emocemi, a zkusíme ho společně udržet zhruba minutu nebo dvě. Připravena?

Jasně. Tak už?

Právě ti na rameno spadla veliká, mokrá kapka. Rozprskla se a smáčela ti kousek šatů. Jako by na tebe někdo vylil lžíci teplé a hřejivé vody.


Right now, another drop has landed in the middle of your forehead. It has begun to drizzle amidst the big splashes which keep falling with a thud. The tiny raindrops tickle you on the skin almost like invisible grains of sand. Even the soil and the plants around you have already been covered with thousands of little drops. The sunlight is painting them with little rainbow stripes and millions of minute sparks. It is beautiful to lie in this warm, summer shower... And, all of a sudden, it has turned into a downpour. In a second, you are soaked to the skin. 

Teď ti další přistála přímo doprostřed čela. A další drobounké kapičky se začínají snášet kolem těch velkých. Ty veliké dopadají se žuchnutím, malinké tě lechtají na kůži jako drobounká zrníčka písku. I hlína a rostlinky kolem už jsou celé tečkované tisícem kapiček. Sluneční světlo v nich vykresluje malinkaté duhové proužky a miliony titěrných jiskřiček. Je krásné ležet v tomto teplém, letním deštíku... A nyní se spustil prudký liják. V mžiku jsi mokrá, že by tě mohli ždímat. 


Ashtar! Meritaten sat up. What a vivid dream! I was afraid that if I were to keep lying in that heavy rain, water would get in my nose! I was going to drown! Will I not be floated away into the river? 

Ashtare! Posadila se Meritaton. To je tak živý sen, až mám strach, že když zůstanu ležet v hustém dešti, naprší mi do nosu! Utonu! Neodnese mě to do řeky? 


I am glad you have not fallen asleep, my dearest Meritaten! Please, lie down peacefully again. We shall rescue you! Well, it is pouring down heavily, like from Pekshenkare's watering can. However, Meritaten is no longer in the meadow! Just in time, she ran away to hide under a nearby wooden shed. Now, from her safe place, she is only watching the wind gusts playing with the strings of falling water. They resemble a thick curtain which is being moved away to the left in one moment, only to be tilted to the right in the next... Sometimes, the rain swirls in the wind as if it were dancing with an elemental, wild thrill! And even though some drops have reached the shelter, Meritaten does not mind. She cannot take her eyes off this captivating spectacle! 

Jsem rád, že jsi neusnula, nejdražší má Meritaton! V klidu si opět lehni, zachráníme tě! Takže leje prudce a hustě, jako z Pekshenkarovy konve. Jenže Meritaton už dávno neleží na louce! Odběhla se včas schovat pod nedaleký dřevěný přístřešek a z bezpečí pozoruje, jak si nárazy větru hrají se šňůrami deště. Vypadá to jako hustá záclona, kterou někdo odhrnuje jednou doleva, pak se vše naklání doprava... Občas se déšť ve větru točí jako by tančil s živelnou, divokou radostí! A ačkoli některé kapky dolétají až do přístřešku, Meritaton si z nich nic nedělá. Nemůže z té fascinující podívané spustit oči!


Is the wind not dangerous, Ashtar? Is it not going to break the trees? Or blow away the flowerbeds?

This is neither a destructive gale nor a hurricane, my dear. Go ahead and complete my picture now. What ideas occur to you?  

A není ten vítr nebezpečný, Ashtare? Nepoláme stromy? Nerozmetá záhonky?

Není to ničivý vichr ani uragán, má milá. Nyní zkus můj obraz doplnit. Co tě napadá? 


E-kniha anglicko-česky

179 Kč

E-book in English

Prices differ according to VAT

E-kniha česky

149 Kč