Kapitola 5 (Zahrada) _ Chapter 5 (The Garden)

12.06.2019

Talking With Guide _ Povídání s průvodcem


audio nahrávku právě připravuji ... audio track coming soon


Meritaten was disappointed again. I am not very successful with her today, the young gardener bit his lips. What on earth am I to do with this girl?

And wouldn't you like to learn how to talk to your guide at least, Pekshenkare?  

Meritaton byla zase zklamaná. Dneska se mu to s ní nějak nedaří, kousal se do rtů zahradník. Co já s tou holkou mám jen dělat?

A nechtěl by ses aspoň naučit mluvit se svým průvodcem, Pekshenkare?  


Meritaten got really excited about that idea! She still did not want to give up hope that she and the gardener might find a shared path. It would be so lovely to have something else in common, apart from the garden, which they could chat about, creating together, dreaming and planning... A shared activity, a project... To bridge that huge gap between them...  

Meritaton z toho nápadu úplně pookřála! Stále se nechtěla vzdát naděje, že by k sobě se zahradníkem třeba přeci jen našli nějakou cestu. Bylo by tak krásné mít společného ještě něco dalšího, kromě zahrady, o čem by si mohli spolu povídat, co by mohli společně tvořit, snít o tom, plánovat... Společnou aktivitu, projekt... Aby se překlenula ta obrovská propast mezi nimi...  


Meritaten was longing for them to get closer, so that Pekshenkare would not pull away from her all the time... If only he did not jerk whenever he remembered she was the lady, the educated, powerful, beautiful one who might rule the whole country one day... Whereas, he was just a servant without any qualifications or attractive future prospects... Even though they were still so young, almost children, totally alone in a vast garden...  

Tak moc by si Meritaton přála, aby si byli blíž, ať se od ní Pekshenkare pořád neodtahuje... Ať se tak necuká, kdykoli si vzpomene, že ona je tu paní, vzdělaná, mocná, krásná, co jednou bude možná vládnout celému státu... Zatímco on je pouhý sluha bez vzdělání, bez slavné budoucnosti... Ačkoli jsou oba stále ještě tak mladí, skoro děti, úplně sami ve veliké zahradě...  


Meritaten was grinning at the gardener enthusiastically: Do you want me to teach you how to speak with your guide. You can learn first-hand anything you need to know. Any advice, wisdom, everything is tailored for you, in pictures and words that you can understand easily! Guides are so great! You don't have to attend our school!

And what does such a guide look like? Is it a human being or a ghost? Or some sort of a god?  

Meritaton se nadšeně zubí na zahradníka: Chceš, ať tě naučím, jak si povídat s průvodcem? Dozvěděl by ses z první ruky všechno, co potřebuješ. Jakoukoli radu, moudrost, všechno na míru právě tobě, v obrazech a slovech, které snadno pochopíš! Průvodci jsou úžasní! Nemusíš chodit do naší školy!  

A jak takový průvodce vypadá? To je nějaký člověk nebo duch? Nebo nějaký bůh? 


E-kniha anglicko-česky

179 Kč

E-book in English

Prices differ according to VAT

E-kniha česky

149 Kč