Kapitola 5 (Zahrada) _ Chapter 5 (The Garden)

12.06.2019

Talking With Guide _ Povídání s průvodcem


AUDIO COMING SOON

Meritaten was disappointed again. I am not very successful with her today, the young gardener bit his lips. What on earth am I to do with this girl?

And wouldn't you like to learn how to talk to your guide at least, Pekshenkare?  

AUDIO JIŽ BRZY 

Meritaton byla zase zklamaná. Dneska se mu to s ní nějak nedaří, kousal se do rtů zahradník. Co já s tou holkou mám jen dělat?

A nechtěl by ses aspoň naučit mluvit se svým průvodcem, Pekshenkare?  

OTÁZKY KE KONVERZACI / CONVERSATION QUESTIONS

Jak vnímáte úspěch? Měříte jej srovnáváním s ostatními nebo máte svá vlastní kritéria? Považujete se za úspěšné? Jaká úskalí by vám mohl přinést úspěch? Bojíte se závisti či zločinu proti vám? Měl by člověk sám sebe chválit a odměňovat? Jak by se měly chválit děti, aby nebyly rozmazlené? O co se opírá sebe-důvěra člověka? Co způsobuje její nedostatek? 

What does success mean to you? Do you measure it by comparing with others, or do you have your own criteria? Do you consider yourself to be successful? What challenges might success bring to you? Are you afraid of envy or crime against you? Is it a good thing to praise and reward yourself? How should children be praised to prevent them from getting spoilt? What is human self-confidence based on? What causes lack of it?

AUDIO COMING SOON

AUDIO JIŽ BRZY 

Meritaten got really excited about that idea! She still did not want to give up hope that she and the gardener might find a shared path. It would be so lovely to have something else in common, apart from the garden, which they could chat about, creating together, dreaming and planning... A shared activity, a project... To bridge that huge gap between them...  

Meritaten was longing for them to get closer, so that Pekshenkare would not pull away from her all the time... If only he did not jerk whenever he remembered she was the lady, the educated, powerful, beautiful one who might rule the whole country one day... Whereas, he was just a servant without any qualifications or attractive future prospects... Even though they were still so young, almost children, totally alone in a vast garden...  

Meritaton z toho nápadu úplně pookřála! Stále se nechtěla vzdát naděje, že by k sobě se zahradníkem třeba přeci jen našli nějakou cestu. Bylo by tak krásné mít společného ještě něco dalšího, kromě zahrady, o čem by si mohli spolu povídat, co by mohli společně tvořit, snít o tom, plánovat... Společnou aktivitu, projekt... Aby se překlenula ta obrovská propast mezi nimi...  

Tak moc by si Meritaton přála, aby si byli blíž, ať se od ní Pekshenkare pořád neodtahuje... Ať se tak necuká, kdykoli si vzpomene, že ona je tu paní, vzdělaná, mocná, krásná, co jednou bude možná vládnout celému státu... Zatímco on je pouhý sluha bez vzdělání, bez slavné budoucnosti... Ačkoli jsou oba stále ještě tak mladí, skoro děti, úplně sami ve veliké zahradě...  

OTÁZKY KE KONVERZACI / CONVERSATION QUESTIONS

Co je podle vás podstatou dobře fungujícího vztahu (například mezi přáteli, manželi, rodič-dítě, prarodiče-vnoučata)? Jaký kompromis je pro vás přijatelný, co se týče společných koníčků, hodnot, společenského postavení, názorů, a tužeb? Konzultovali jste někdy své vztahy s kartářkou či astrologem? 

What do you think is the basis of a smothly-functioning relationship (such as between friends, spouses, parent-child, grandparents-grandchildren. What compromise is acceptable to you regarding shared hobbies, values, social status, opinions, and desires? Have you ever consulted your relationships with a fortune teller or astrologer?

AUDIO COMING SOON

Meritaten was grinning at the gardener enthusiastically: Do you want me to teach you how to speak with your guide. You can learn first-hand anything you need to know. Any advice, wisdom, everything is tailored for you, in pictures and words that you can understand easily! Guides are so great! You don't have to attend our school!

And what does such a guide look like? Is it a human being or a ghost? Or some sort of a god?  

AUDIO JIŽ BRZY 

Meritaton se nadšeně zubí na zahradníka: Chceš, ať tě naučím, jak si povídat s průvodcem? Dozvěděl by ses z první ruky všechno, co potřebuješ. Jakoukoli radu, moudrost, všechno na míru právě tobě, v obrazech a slovech, které snadno pochopíš! Průvodci jsou úžasní! Nemusíš chodit do naší školy!  

A jak takový průvodce vypadá? To je nějaký člověk nebo duch? Nebo nějaký bůh? 

OTÁZKY KE KONVERZACI / CONVERSATION QUESTIONS

Nakolik důvěřujete své intuici? Nebo se raději ptáte známých a odborníků, když nevíte, kterou cestou se vydat? Používáte techniky pro práci s podvědomím, abyste se lépe rozhodovali? Nebo si píšete seznamy pro a proti? Věříte, že modlitby fungují? Jak se díváte na lidi, kteří žádají o pomoc anděly? Nebo na zvířecí a duchovní průvodce domorodců?

How much do you trust your intuition? Or do you prefer asking your friends and experts when you do not know which way to follow? Do you use techniques for working with the subcionscious to improve your decision-making? Or do you write lists "in favour of" and "against"? Do you believe prayers work? How do you view people who ask angels for help? Or animal and spirit guides of indigenous people?


E-knihy a audio-knihy Soni Siepakové
_E-books and audio-books by Soňa Siepaková