Kdo je to ta Meritaton? _ Who's that Meritaten? (Blog)

29.05.2019

The main character of my four-part novel Loved By The Sun is the daughter of the Egyptian pharaoh Akhenaten. 

The story begins in a marvellous garden where the thirteen-year-old Meritaten gets to know the world, while changing from a child into a girl. 

Hlavní hrdinkou mého čtyřdílného románu Milovaná Sluncem je dcera egyptského faraona Achnatona.

Příběh začíná v překrásné zahradě, kde třináctiletá Meritaton poznává svět a mění se z dítěte v dívku. 

OTÁZKY KE KONVERZACI / CONVERSATION QUESTIONS

Co víte o historii Egypta? Navštívili jste někdy tuto zemi? Slyšeli jste o Achnatonově náboženské reformě? 

What do you know about the history of Egypt? Have you ever visited this country? Have you heard of Akhenaten's religious reform? 

In the second part, Meritaten attends a mystery school where she learns to understand and control reality by means of various different techniques and tests. 

The third part is critical for Meritaten. She passes the hardest test of fear, in other words her own life in the middle of a political plot. 

And the last part? You might be surprised. :-) 

V druhém díle chodí Meritaton do mysterijní školy, kde se učí chápat a ovládat realitu pomocí nejrůznějších technik a testů.

Třetí díl je pro Meritaton kritický. Prochází v něm tu nejtěžší zkoušku strachu, neboli svůj samotný život uprostřed politické vzpoury. 

A poslední díl? Možná budete překvapeni. :-) 

OTÁZKY KE KONVERZACI / CONVERSATION QUESTIONS

Máte rádi fantasy knížky ve stylu Harryho Pottera nebo ságu Twilight? Přáli byste si navštěvovat nějakou školu kouzel? Má taková škola podle vás smysl nebo je to jen únik, nesouvisející s naší všední realitou? 

Do you like fantasy books like Harry Potter or the Twilight Saga? Do you wish you could attend a magic school? Is there a meaning to such a school or is it just an escape, unrelated to our ordinary reality?

And how did I actually find this Egyptian name Meritaten? I first came across Egypt in one regression therapy. The perceived scene made the impression I might have been Akhenaten's daughter, judging by the intensive love which I felt towards him. As if I lived just for him.  

Since my regression vision finished with something strange, as if I unsuccessfully attempted to sit on the throne, I started interpreting my memory from the perspective of Akhenaten's oldest daughter, named Meritaten according to Wikipedia.  

A jak jsem se k tomuto Egyptskému jménu Meritaton vůbec dostala? Poprvé jsem na to narazila při jedné regresní terapii. Z prožívaného obrazu jsem měla dojmem, že jsem Achnatonova dcera, soudě podle intenzivní lásky, kterou jsem k němu chovala. Jako bych žila jen pro něj. 

Jelikož má regresní vize skončila něčím podivným, co vypadalo, jako bych se neúspěšně pokoušela sedět na trůně, začala jsem svou vzpomínku interpretovat z pohledu Achnatonovy nejstarší dcery, jménem Meritaton podle Wikipedie.

OTÁZKY KE KONVERZACI / CONVERSATION QUESTIONS

Slyšeli jste někdy o regresních terapií? Nebo o hypnóze? Vyzkoušeli jste je? Za jakých okolností mohou být podle vás přínosné, a kdy nikoli?

Have you heard of regressions therapies? Or hypnosis? Have you tried them? Under what circumstances could they be beneficial, and when not?

Why? First, I was probably crushed by my own emotions, such as grief and guilt for not having prevented the murder. Moreover, I was actually a prisoner of the highest priests who had killed Akhenaten to regain their power. I had to stay alive for peace to remain in the country. Yet I was not allowed to do or say anything. I guess I failed to think clearly, reasonably. Perhaps, I went mad.

Or it was all just a phantasy, I told myself. Finally, regression therapies stopped intriguing me, and I slowly forgot about that. 

Proč? Zaprvé mne asi rozdrtily mé vlastní emoce, jako žal a vina, že jsem té vraždě nezabránila. Nadto jsem byla vlastně vězněm velekněží, kteří Achnatona zabili, aby se dostali zpátky k moci. Musela jsem zůstat naživu, aby v zemi zůstal mír, současně jsem však nesměla nic dělat ani říkat. Myslím, že se mi nedařilo jasně, rozumně myslet. Možná jsem zešílela.

Ale třeba jsem si to jen vymyslela, říkala jsem si. Nakonec mne ty regresní terapie přestaly bavit, a všechno jsem pustila z hlavy.

OTÁZKY KE KONVERZACI / CONVERSATION QUESTIONS

Zajímáte se o osobní rozvoj? Jaká forma vás přitahuje? Meditace? Hledání vize na dobrodružných víkendech pro muže? Kreslení mandal? Spolupráce s koučem? Založení vlastní firmy, která odráží vaše pravé já? Z čeho se skládá naše osobnost? Co všechno u sebe vlastně můžeme rozvíjet?

Are you interested in personal development? What form appeals to you? Meditation? Vision quest at adventurous weekends for men? Drawing mandalas? Cooperation with a coach or psychologist? Starting your own company which reflects your true self? What parts is our personality composed of ? Which areas can we actually develop?

The second time I encountered the name Meritaten was when I tried to meditate on the name of my higher self. As soon as I had calmed down and asked my soul how I was supposed to address it, the name Maria sounded in my head.

I did not take it too seriously, it is a frequent name. What was my surprise, however, when I turned to Wikipedia again only to find that Maria was derived from Meritaten, meaning Loved by the Sun.

For some time, I really enjoyed telling myself I was loved by the Sun. You would have loved that too, wouldn't you? :-)

Podruhé jsem narazila na jméno Meritaton, když jsem si zkoušela meditaci, při níž jsem měla zjistit jméno svého vyššího já. Jakmile jsem se zklidnila a zeptala své duše, jak jí mohu oslovovat, zaznělo mi v hlavě jméno Marie.

Nepřikládala jsem tomu zas tak velký význam, je to běžné jméno. Jaké však bylo mé překvapení, když jsem opět nahlédla do Wikipedie, a zjistila, že Marie se odvozuje od jména Meritaton, a znamená Milovaná Sluncem.

Nějakou dobu mne velmi bavilo říkat si, že jsem milovaná Sluncem. Vám by se to také líbilo, ne? :-) 

OTÁZKY KE KONVERZACI / CONVERSATION QUESTIONS

Dívali jste se někdy, co znamená vaše jméno? Znáte své životní číslo podle numerologie? Slyšeli jste o slunečních znameních podle Májského kalendáře? Proč jsou systémy, které lidi dělí do skupin dle určitých kritérií, tak přitažlivé (třeba co jíst podle krevní skupiny)? Potřebuje naše logická mysl (levá hemisféra) systémy?

Have you ever searched for the meaning of your name? Do you know your life number according to numerology? Have you heard about Sun Signs in the Mayan Calendar? What are various systems that categorise people into groups by certain criteria so attractive (such as what to eat based on your blood type)? Does our logical mind (left brain) need systems?

The more startled I was, however, two years later when I found two books, unrelated to each other, describing the situation around Akhenaten's death in a very similar way to what I experienced in my regression therapy.

Both books tried to interpret the history of the world in their own manner. One was probably called The Halls of Amenti, and I cannot remember the author. The other was The Flower Of Life by Drunvalo Melchizedek.  

Jenže tím vím jsem byla překvapená, když jsem o dva roky později nalezla ve dvou knihách, nezávisle na sobě, popis situace okolo Achnatona a jeho smrti, velmi podobný tomu, co jsem já prožívala ve zmíněné regresi.

Obě knihy se snažily po svém interpretovat historii světa, jedna z nich se myslím jmenovala Síň Amenti, a autora si nepamatuji. Ta druhá se jmenuje Květ života od Drunvalo Melchizedeka.

OTÁZKY KE KONVERZACI / CONVERSATION QUESTIONS

Čtete zpravidla jen knihy, které vám dají přátelé a Ježíšek? Nebo sledujete žebříčky knižních novinek? Z jakých zdrojů se dozvídáte, co právě frčí? Zúčastnili jste se nějaké soutěže pro čtenáře nebo spisovatele?  

Do you usually read only the books you get from friends and for Christmas? Or do you follow latest book charts? What sources do you use to find what is cool at the moment? Have you ever taken part in a competition for readers or writers? 

What was that supposed to mean? I tried to learm more Akhenaten, but what I found felt confusing. As a result, I decided to ignore the details focus on what the story wanted to convey to me.  

When I recall my regression vision, I was most struck by how totally dependent I was on my father. It appeared as if he represented the male part of myself - assertiveness, strength, decisiveness and stability - which, as a matter of fact, I hardly developed by his side. 

I remained the trusting, helpless girl, who was extremely sensitive. I failed to protect myself against the mental-emotional manipulation and attacks by my captors.

Co to mělo znamenat? Zkoušela jsem se o Achnatonovi dozvědět víc, ovšem to, co jsem nalezla, mne mátlo. Rozhodla jsem se proto ignorovat detaily a zaměřit se na to, co se mi ten příběh snaží naznačit. 

Když si vybavuji onu regresní vizi, nejvíce mne zarazilo, jak totálně jsem visela na svém otci. Jakoby představoval mou mužskou stránku - průbojnost, sílu, rozhodnost a stabilitu - kterou jsem si ovšem po jeho boku téměř nerozvinula.

Zůstala jsem důvěřivou, bezbrannou dívkou, která byla extrémně senzitivní. Nedokázala jsem se chránit před mentálně-emoční manipulaci a útoky mých věznitelů.

OTÁZKY KE KONVERZACI / CONVERSATION QUESTIONS

Rozvíjíte nějak svou ženskou a mužskou stránku? Pokud ano, kdy, jak a co vám to přináší? Nebo se vnímáte tradičním způsobem jako žena / muž? Věříte, že máte duši? Pokud ano, kde sídlí? Slyšeli jste o konceptu, že lidská psychika se skládá z mnoha pod-osobností, s nimiž se dá komunikovat? 

Do you develop your female and male part? If yes, when, how and what does it bring to you? Or do you perceive yourself as a woman / man? Do you believe you have a soul? If yes, where does it live? Have you heard of the concept that the human psyche is composed of many sub-personalities which we can communicate with? 

These final Egyptian memories left me bitterly disappointed. I kept blaming myself of a horrible failure. Eventually, it occurred to me it could heal me to write a book about these events.  

Writing this four-part series is an immense joy for me, motivating me to develop various artististic as well as technical and marketing skills. This is the first time I have pushed myself to write, draw, record, compose, and present my art on the web and media to such a large extent. 

I truly wish my novel is equally entertaining, healing and developing for you as well. :-)  

© Soňa Siepaková

Mé závěrečné Egyptské vzpomínky ve mně zanechaly pocit hořkého zklamání. Obviňovala jsem se ze selhání. Nakonec mne napadlo, že by mohlo být léčivé napsat o těchto událostech knihu.

Tvoření této čtyřdílné série mne nesmírně baví, a motivuje k rozvoji různých uměleckých, ale i technických a marketingových dovedností. Je to poprvé, co jsem se donutila psát, kreslit, nahrávat, komponovat, a prezentovat svou tvorbu na webu a sítích v tak obrovském rozsahu. 

Velmi si přeji, ať je můj román stejně zábavný, léčivý, a rozvíjející i pro vás. :-)

© Soňa Siepaková

OTÁZKY KE KONVERZACI / CONVERSATION QUESTIONS

Zkoušeli jste někdy rozvíjet nějakou svou dovednost? Třeba kreslení nebo mluvení na veřejnosti? Navštěvovali jste školu, klub? Najali si lektora, kouče? Zapsali jste se do online kurzu? Nebo jste si to cvičili jen tak sami, případně s youtube či pinterestem? Co vás motivuje a pohání dál?

Have you ever tried developing a skill of yours? For example drawing or public speaking? Have you attended a school, a club? Have you hired a teacher, a coach? Have you enrolled in an online course? Or have you practiced on your own, possibly with youtube or pinterest? What motivates you and drives you to continue?


E-knihy a audio-knihy Soni Siepakové
_E-books and audio-books by Soňa Siepaková