Světelný marketing _ Marketing of Light (Blog)

22.04.2019

Chceme-li dnes nabízet nějaký produkt či službu, potřebujeme získat zákazníky. Obvykle začneme šířením informací, možná se zaměříme na určitou cílovou skupinu, zveme dotyčné k akci. A pak se ze statistik snažíme vyčíst, nakolik se nám zvolená strategie vyplácí či kde je třeba něco změnit. Takto já chápu dnešní marketing, a pro tuto svou řeč ho nazvu přesvědčováním.

Není mým záměrem hodnotit, zda je přesvědčování dobré nebo špatné. Určitě má své místo v mnoha oblastech, navíc jsem si sama v katalogu Toastmasters vybrala cestu přesvědčivého vlivu. Avšak dnes bych vám ráda představila, jak si lze zákazníky přitáhnout i trochu jinak. Přitahování je metoda levná a jednoduchá. Předpokládá nicméně osobní rozvoj a vnitřní vyladění osoby, která si zákazníky přitahuje. Platí to i pro týmy a firmy, ale zůstanu u jednotlivců.

Today, if we want to offer a product or a service, we need to gain customers. Usually, we start by spreading information, maybe focusing on a specific target group. We invite the relevant people to an action. And then we try to read the statistics how much the chosen strategy is paying off, or where changes are needed. This is how I understand the contemporary marketing, and for this speech I will call it persuading.

It is not my intention to judge whether persuading is good or wrong. Definitely, it has its place in several areas. Moreover, I myself have chosen the pathway of persuasive influence in the Toastmasters catalogue. However, I would like to introduce a different way to you today how you might attract your customers. The marketing of light is a cheap and simple method. It requires personal development though as well as the inner alignment of the person who is to attract the customers. It is applicable to teams and companies too, but I will stay with individuals.

Pro lepší představu si vezměme například můj plán organizovat jednou měsíčně v neděli u mne doma tříhodinové setkání s léčivým zpěvem. Prvním krokem bude asi v každém případě připravit kvalitní program takovéhoto setkání a zveřejnit o něm informace alespoň na mém webu.

V dalších krocích se už mohou marketingové přístupy rozcházet. Tradiční přesvědčovací marketing by mi zřejmě poradil, ať rozešlu emaily s letáčky a jsem denně aktivní na sítích. Pravděpodobně bych měla pravidelně točit videa a psát blog. Nevyhnu se ani investicím do reklamy, minimálně ve vyhledávačích. Přestože ji spousta lidí blokuje či ignoruje a přehlíží. Nikdy se nesmím zastavit.

Přitahování je v tomto ohledu méně akční. V prvním kroku se podobá metodě přesvědčovací, definuji si, čeho chci dosáhnout. Neřeším však vůbec, jak se to stane, což je radikální rozdíl.

Dalším rozdílem je to, že si svůj cíl stanovuji nejen z materiálního hlediska, tedy že hledám 3-6 lidí na každou svou akci, ale taky se zamýšlím, co mi to má přinést emočně, duchovně, hodnotově... V případě mého kroužku s léčivým zpěvem si přeji, aby těch 3-6 lidí, co ke mně jednou měsíčně přijde na pár hodin, vykazovalo hluboký zájem o zpěv a osobní rozvoj. Přeji si, aby tito lidé byli ke mně hodní, chovali se ke mně s úctou a s důvěrou, aby s nimi byla legrace, aby nám spolu bylo báječně a nezapomenutelně, aby se nadšeně zapojovali do programu, který jsem pro ně připravila... Taky chci, ať přijdou včas, berou vážně, co jim říkám, a je na ně spolehnutí.

Vlastně si ještě přeji, aby se z nás stali přátelé, a aby tito lidé přišli příště zase... Nevím sice, zda je to pro mne dobré, abych měla tolik přátel, a jestli opravdu chci, ať se pořád dokola vrací ti samí... Takže dodám závěrečnou formulku, že předem děkuji za toto, nebo něco ještě lepšího. Kéž se stane to, co je pro nejvyšší dobro všech.

Mohu tyto dodatečné psychologické aspekty zahrnout do přesvědčovacího marketingu? Přiznám se, že nevím jak. Prosto postupuji metodou přitahovací. V prvním bodě jsem si tedy stanovila cíl a ujasnila očekávání na mnoha úrovních. Současně si zde uvědomuji či připomínám, že já jsem tvůrce své reality a já jsem také tvůrce svého úspěchu. A život mne miluje.

V dalším kroku začnu poslouchat své myšlenky, abych odhalila limitující přesvědčení. Soňo, zpěv nikoho nezajímá. Nikdo nepřijde, i když budeš přitahovat do aleluja. Zase se budeš těšit zbytečně a víš, že to tě moc bolí. A tvoje spiritualita lidi odrazuje. Přestaň pořád vyhledávat situace, které tě zraňují. Nechceš raději organizovat večery s angličtinou?

Jenže já chci večery s léčivým zpěvem. Mám na to kvalifikaci, a připravila jsem zajímavý program, který se líbil i šesti dobrovolníkům, na nichž jsem si ho vyzkoušela. Chci to dělat už spoustu let. Je to můj sen.

Dobře, v tom případě nastal čas vypořádat se s tím, co mi brání splnit si svůj sen. Zaprvé mi zpěv připadá jako celkem nevšední aktivita. Přiznám se, že i já sama zpívám jen málokdy. Jako bych se potřebovala nejprve cítit šťastná, a pak mám teprve náladu si zazpívat. Zapomínám, že to jde i naopak. Léčivý zpěv harmonizuje psychiku i imunitní systém. Jeho výsledkem může být pocit štěstí.

Dalším tabu je spiritualita. Léčitelé jsou považováni za šarlatány a nedůvěra lidí mne zraňuje. Jenže budu-li se obávat zraňující nedůvěry, útočného obviňování a kritiky, pak si možná vlastně přeji, aby nikdo nepřišel. Ať mi všichni vlezou na hrb. Nesnáším a odpuzuji je už předem. Jsem-li takto plná zklamání z minulosti, nejsem schopna vidět věci jasně. Chci-li ovšem dělat, co mne baví, musím se svou vnitřní sabotáží zatočit. Jinými slovy potřebuji ji v sobě najít a vyléčit.

Posledním krokem přitahování zákazníků je vizualizace. Kromě toho, že si mohu přestavovat šťastně zpívající skupinku u sebe v obýváku, zkouším i vizualizace s názvem "nabíjení symbolu světlem". Symbol, který pro mne zastupuje mou akci s léčivým zpěvem, si představím někde v prostoru před sebou a potom ho obklopím světlem. Snažím se ho učinit co nejkrásnějším, třeba v duhových barvách. Pak propojím symbol se svým srdcem a posílám do něj lásku. Čím krásnější a světelnější symbol, tím pozitivněji jej potenciální zákazníci vnímají. Ani neví proč. Podvědomě ucítí, že jim to přinese lásku a samé dobré věci, když se zúčastní mého kroužku s léčivým zpěvem. Možná jakoby náhodou narazí na můj web, nebo o mně nečekaně uslyší od známého, s nímž předtím nemluvili deset let. A přihlásí se bez delšího pochybování.

Světlem nabitý symbol v přitažlivém marketingu funguje jako magnet, který pracuje za vás, i když spíte. Zdarma. Stačí si uklidit svá vnitřní přesvědčení, vyléčit bolest z předchozích zklamání, a uvěřit v neuvěřitelné. Vlastně stačí uvěřit v sebe, ve vlastní tvůrčí schopnosti, a v to, že život může být dobrý. Takto se podle mého názoru mění svět. Změním nejprve svůj vlastní svět, abych v něm byla šťastná. Tiše, laskavě, jemně, avšak neochvějně.

Děkuji.

© Soňa Siepaková

For illustration, let me take the example of my plan to organise a three-hour session with healing singing once a month on a Sunday at my place. In any case, the first step would be to prepare a high-quality programme of this session, and to present all relevant information on my website at least.

Yet, the further steps of both of our marketing approaches will part ways. The conventional, persuasive marketing would probably advise me to send out emails with leaflets, and to be active on social media daily. I am likely to need to shoot videos and blog on a regular basis. I might not be able to avoid investments in advertising, at least in search engines. Despite the fact that many people block it or ignore it. I may never stop.

The marketing of light is less active in this respect. The first stage seems similar to the persuasive method, I define what I wish to achieve. However, I do not deal with how this is going to happen, which is a tremendous difference.

Another aspect contrast is that I do not only determine my goal from the material point of view, i.e. I am looking for about 3 to 6 participants for each of my events, but I also think about what this should bring me on the emotional, spiritual and value level... In the case of my sessions with healing singing, I wish that those 3 to 6 people who will come to my place once a month for a few hours were deeply interested in singing and personal development. I would like those people to be kind to me, to treat me with respect and trust, to be good fun. I want that we have a wonderful and unforgettable time together. I need them to be enthusiastically involved in the programme I have prepared for them... Another wish of mine is that they are on time and take seriously what I tell them. They should be reliable.

Actually, I would love them to become my friends and to come again next time... Honestly, I do not know if it is a good thing for me to have so many friends, and I am not sure whether I really want the same people to return over and over again... As a result, I add the final statement that I am grateful in advance for this or something even better. May that happen which is for the highest good of all.

Can I involve such additional psychological aspects in the persuasive marketing? I admit I do not know how. Which is why I apply the marketing of light. To recap, I have specified my goal in the first step, while clarifying my expectations on many levels. Simultaneously, I realise or remind myself of the fact I am the creator of my reality, and I am also the creator of my success. And that life loves me.

The next stage deals with listening to my thoughts in order to discover limiting beliefs. Sona, singing is of no interest to anybody. Not a single person will attend, no matter how much you try to attract them. Again, you are going to be looking forward to something in vain and you know this hurts you so much. And your spirituality deters people. Stop searching for situations which cause you pain. What about organising evening with English instead?

But I do want my sessions with healing singing. I am qualified and I have prepared a nice programme which was appealing even to the six volunteers who had tried it out. I have been longing to do this for ages. It is my dream.

Well, then it is time to sort out what has been preventing you from fulfilling your dream. Firstly, I consider singing a rather unusual activity. Personally, I myself sing very rarely. As if I needed to feel happy first. Only then am I in the mood for singing. I keep forgetting that it works the other way round too. Healing singing harmonises our mind and immune system, which could make us feel happy.

Spirituality is another taboo. Healers are considered fraudsters and it hurts to see that I am not trusted. Nevertheless, provided I am afraid of painful suspicion, aggressive blame and criticism, I might actually wish that nobody would come. May they all get stuffed. I hate them and put them off already in advance. Provided I am so full of disappointment from my past, I am incapable of seeing things clearly. But if I want to do what I love, I must quit my inner sabotage. In other words, I need to find it within me and heal it.

The last stage in the marketing of light consists of visualisation. In addition to imagining a happily singing group in my living room, I also try the method called "charging a symbol with light". I imagine the symbol which represents my healing singing session somewhere in the middle of the space in front of me, and then I surround it with light. I make it as beautiful as possible, for example in rainbow colours. Then I connect the symbol with my heart and send love to it. The more beautiful and lighter the symbol, the more positively the customers might perceive it. Without even knowing why. Subconsciously, they feel it will bring them love and all the other good things when they participate in my healing singing session. Maybe they come across my website by accident, or so it may seem, or they will hear about me from an acquaintance they had not talked to for ten years. And they may enrol without further doubts.

In the marketing of light, the symbol charged with light is like a magnet that works on your behalf even while you sleep. Free of charge. The only thing you need is to organise your inner beliefs, heal the pain from previous disappointments, and believe in the unbelievable. As a matter of fact, you need to believe in yourself, in your creative abilities, and that life can be good. In my opinion, this is how we change the world. By changing our own world first so that we are happy in it. Quietly, lovingly, gently, but unwaveringly. J

Thank you for your attention.

© Soňa Siepaková