Tomášova zkušenost _Tomas's Experience

22.07.2019

KDO JE TOM?

Jak vám Tom sám poví v článku níže, je to mladý muž, který ke mne poprvé přišel na angličtinu krátce po svém rozvodu, v době, kdy ještě pracoval v technické firmě, kde byl viditelně nešťastný

Byl oblečený v černém tričku s hrůzostrašným obrázkem jakési metalové příšery a s anglickým názvem "repulsive", tj odpudivý.

WHO IS TOM?

As Tom is going to tell you himself in the article below, he is a young man who first came to study English with me shortly after his divorce. At that time, he still worked in a technical company where he was obviously unhappy.

He was dressed in a black t-shirt with a scary picture of a metal monster surrounded by the words "repulsive".

Dnes je z Toma úspěšný podnikatel na volné noze, a dlouhodobě spolupracuje s vlastním koučem. Má terapie byla pro něj doplňkem, trošku jsem mu ji vnutila, neboť jsem se nemohla dívat na ten jeho ekzém přímo na nose. 

Tomův popis terapie pochází sice z roku 2017, kdy jsem ještě přijímala klienty a studenty doma, ale je krásně stručný, praktický a věcný. :-)

Today, Tom is a successful freelancer, and for a long time he has been working together with his own coach. My therapy was only something extra for him. I confess, I convinced him to try it because I could not look at the eczema right on his nose.

Although Tom's description of the therapy comes from 2017, when I still accepted clients and students at my place, it is beautifully concise, practical and factual. :-)


MŮJ PŘÍBĚH SE SOŇOU

MY STORY WITH SONA

Soňu jsem skrze doporučení poprvé navštívil začátkem tohoto roku. Jako věčný student angličtiny jsem potřeboval pravidelný dohled a motivaci k učení.

Hned během prvního setkání jsem nabyl pocitu, že Soňa je velmi zkušený lektor, který se snaží přizpůsobit každému tak, aby pro něj výuka bylo co nejpříjemnější a přitom nejefektivnější. Po několika dalších sezení se z pocitu stala realita, díky které Soňu pravidelně navštěvuji dodnes. 

I first visited Sona on recommendation at the beginning of this year. As an eternal English  language student I needed regular supervision and motivation to learn.

Our first meeting made me feel at once Sona was a very experienced teacher who tried to adapt to everyone so that they could learn in the most pleasant as well as the most efficient way. After a few additional sessions, the feeling changed into reality. Which is why I have been studying with Sona to this day.

U výuky angličtiny to však celé neskončilo. Už při prvním setkání jsem poznal, že Soňa je otevřená alternativnímu léčitelství a to na tolik, že provozuje léčivou poradnu. Sám jsem měl o principu její terapie nějaké povědomí, ale zdaleka nepřesahovalo vědomosti a zkušenosti, o jakých mi Soňa povídala. A jelikož mě v té době trápil ekzém v oblasti obličeje, o kterém jsem věděl, že je následkem dlouhodobého zadržování emocí, rozhodl jsem se podpořit jeho léčbu již zmíněnou terapií. 

However, all of that did not finish with English lessons only. At the very first encounter, I found out Sona was open to alternative healing modalities so much that she was a healing counsellor. I was fairly aware of the principles of her therapy, but it no way exceeded the knowledge and experience Sona was talking about. And since I suffered from an eczema in my face, which I knew was the consequence of long-term suppression of emotions, I decided to supports its cure by the aforementioned therapy.

Před prvním setkání jsem měl rozpačité pocity. Na jednu stranu jsem vůbec netušil co mě čeká, na druhou mě poháněla vlastní zvědavost. Co se se mnou bude dít? Jak rychle budu cítit nějaké změny? Budou vůbec nějaké? 

Before the first therapy session, I was a little disconcerted. On one hand, I had no idea what was coming. On the other hand, my own curiosity drove me on. What was going to happen with me? How fast was I going to experience any changes? Would there be any at all?

Začalo to zcela tradičně. Soňa mě přivítala ve své poradně a nabídla mi vodu nebo čaj. Tentokrát, místo na židli u stolu, na kterou jsem byl zvyklý, usadila mě do pohodlného křesla a přikryla dekou. Sama si sedla do svého křesla a začala mi povídat, co celé dnešní setkání bude obsahovat, jak to bude probíhat, co můžu pociťovat a uklidnila mě, že nemusím mít obavy z žádných nepříjemných otázek či vysvětlování mého problému. Překvapilo mě, že vlastně stačí jenom sedět, pozorovat třeba zapálenou svíčku či si zavřít oči a užívat si naprostého klidu a pozitivní energie, kterou byla místnost naplněna. O zbytek už se postará Soňa a její kyvadlo, které dle jejích slov reaguje na pokyny mé duše a intuice. 

The start was as usual. Sona welcomed me in her counselling office and offered me water or tea. However, this time she seated me into a comfortable armchair, instead of the chair by the table which I had been used to. And she covered me with a blanket. She took a seat in her chair and started telling me what was going to happen, what I might feel, and she reassured me I did not need to worry about any unpleasant questions or explanation of my problem. I was surprised that it was actually enough to sit, to watch a lit candle, for example, or to close your eyes, enjoying the absolute quiet and positive energy which had filled the room. The rest was up to Sona and her pendulum which she said reacted to the instructions of my soul and intuition.

A čím jsem si při tomto setkání prošel? Začalo to odpojením destruktivních vazeb na mé předky, které mé tělo vyčerpávaly a já díky nim nemohl být energeticky plně svobodný. Následovala chvilková meditace, restart, kdy mé tělo si začalo zvykat na nový způsob energetického fungování. Proběhlo i pročištění rodinné karmy, abych si emočními zraněními a myšlenkovými vzorci dál nezatěžoval svůj život. A na konec byla terapie zakončena energetickým posílením orgánů a zharmonizováním celého těla tak, aby mělo vše potřebné pro rychlou regeneraci. 

And what did I go through during that session? It begun with disconnection of destructive bonds to my ancestors which had been exhausting my body, and I was unable to be completely free regarding my energy. A brief meditation followed, a restart when my body begun getting used to the new way of working with its energy. My family karma was cleaned as well so that the respective emotional wounds and mental patterns stopped burdening my life. And finally, the therapy was completed with energy support for my organs, and with harmonising all of my body to provide me with all I needed for fast regeneration.

Celý průběh trval přibližně 40 minut a já během něho nepociťoval nic specifického. Pouze pokojný klid a uvolnění. Soňa mi na závěr povykládala poznatky, které během terapie cítila a dala mi doporučení, jak dál sám se sebou pracovat. Velmi se mi líbilo její přirovnání k rekonstrukci domu, kdy z počátku celá práce na změně působí giganticky až nezvladatelně, ale je třeba začít a postupnými krůčky docházet k viditelným změnám, až na závěr ladit úplné detaily. 

The whole process lasted for about 40 minutes and I did not perceive anything specific during that. Only peace and quiet, relaxation. In the end, Sona told me what she had felt in the course of the therapy, and recommended me how I could work with me. I really liked her comparison to rebuilding a house, where all the work related to the desired transformation appears gigantic, nearly unmanageable. But we need to start and move on, step by step, towards visible changes, leaving the tuning of details to the very end.

V mé velké překvapení přišel první následek terapie hned při cestě domů. Při jízdě autem mě začala extrémně pálit žáha. Vše jsem si však spojil s informacemi od Soni a odůvodnil opouštěním něčeho negativního, co ve mně dlouhou dobu vegetovalo. Soňa mi při dalším setkáním moji myšlenkou potvrdila. 

To my great surprise, the first effect of the therapy arrived as early as during my way home. While driving my car, I had an extreme heartburn. Nevertheless, I connected it all with information from Sona and justified it as the release of somehting negative, what had been vegetating within me for a long time. At our subsequent session, Sona confirmed my thought.

Od prvního terapeutického setkání uběhlo více než půl roku. Já tímto sezením, jen posunutým zase o krůček dál, prošel ještě dvakrát. Můj ekzém je téměř pryč. A příznivé změny začaly přicházet ve více rovinách.

Soně a její etiko-terapii přikládám velkou váhu k postupné změně mého života. Děkuji :)

More than six months have passed since my first therapy. I have gone through two more sessions, which were one step more advanced each time. My eczema is almost gone. And the favourable changes have begun to appear on several levels.

I place much weight on Sona and her ethics-therapy for the gradual transformation of my life. Thank you :)


E-knihy a audio-knihy Soni Siepakové
_E-books and audio-books by Soňa Siepaková