Traumata. Část 2. _Traumas. Part 2.

17.07.2019

CHARACTEROLOGY

The text below brings an overview of 5 character types, which form in human beings based on their deepest childhood experiences

CHARAKTEROLOGIE

Text níže přináší přehled o 5 charakterových typech, které se u člověka tvoří na základě nejhlubších prožitků z dětství

They directly influence our behavior, body shape, thinking, the level of perceived happiness, health and spiritual wellbeing. 

Mají přímý vliv na naše chování, tvar těla, myšlení, míru prožívaného štěstí, vztahy, zdraví a duševní pohodu. 

The information on the individual characters comes from Deborah King's website, and from the book Hands of Light by Barbara Ann Brennan.  

Informace o jednotlivých charakterech pochází ze stránek Deborah King a z knihy Ruce světla od Barbary Ann Brennan


2. ORAL

The Oral character forms when severe trauma occurs during the "oral" stage of development-the time period when a child normally breastfeeds. Experiencing abandonment, the oral character grows up feeling deprived. Their feelings of emptiness make them dependent and manipulative in an effort to get their needs met.

 • Development blocked: Infants
 • Trauma: Abandonment
 • Behavioural pattern: Hold someone
 • Sexuality: Closeness, touch
 • Defect: Greed
 • Demanded right: To be soothed and fulfilled
 • Initial complaint: Passivity, tiredness
 • Negative intention: "I'll force you to give it to me."
 • They need: To stand on their own two feet, to meet their own needs
 • Energetic defence systemy: Oral sucking, verbal rejection, hysteria
 • Reaction provoked by: Pleading for maternal care
 • Counter-reaction: Passivity, lack, addiction
 • Communication: Questions
 • Speech: Indirect
 • Double bond: "If I ask, it's not love. If I don't ask, I won't get it."
 • Mask's statement: "I don't need you." "I won't ask."

2. ORÁLNÍ TYP

Orální charakter se formuje v případě, že dojde k závažnému traumatu během "orálního" stádia vývoje dítěte - v době, kdy je dítě obvykle kojeno. Prožívá-li dítě pocit opuštění, vyroste z něj orální charakter, který cítí neustálý nedostatek. Kvůli svým pocitům prázdnoty se stávají závislí, a manipulativní ve snaze dosáhnout naplnění svých potřeb.

 • Zabrzdění rozvoje: Kojenecký věk
 • Trauma: Opuštění
 • Vzorec chování: Držet se někoho
 • Sexualita: Blízkost, dotek
 • Vada: Chamtivost
 • Vyžadované právo: Být nasycen a naplněn
 • Vstupní stížnost: Pasivita, únava
 • Negativní záměr: "Donutím vás, abyste mi to dali."
 • Co potřebuje: Stát na vlastních nohou, naplnit vlastní potřeby
 • Energetické obranné systémy: Orální sání, verbální odmítnutí, hysterie
 • Vyvolávání reakce: Žadoněním o mateřské pečování
 • Proti-reakce: Pasivita, nouze, závislost
 • Komunikace: Otázky
 • Mluva: Nepřímá
 • Dvojitá vazba: "Jestliže požádám, není to láska. Jestliže nepožádám, nedostanu to."
 • Prohlášení masky: "Nepotřebuji vás." "Nebudu žádat."

3. PSYCHOPATH

The Psychopath pattern forms during early childhood, at around 18 to 48 months, when a child's individuality begins to emerge. The trauma resulting in this character structure occurs when a parent's action leaves the child feeling betrayed and heartbroken. The Psychopathic character has a huge investment in the ideal image of themselves where they are never wrong and always in control.

 • Development blocked: Early childhood
 • Trauma: Seduction, betrayal
 • Behavioural pattern: Lifting themselves up
 • Sexuality: Hostility, fickleness, homosexual phantasies
 • Defect: Lying
 • Demanded right: Be supported and encouraged
 • Initial complaint: Feeling of defeat
 • Negative intention: "It will be as I want it."
 • They need: To trust
 • Energetic defence systems: "Hook", mental grasp, hysteria
 • Reaction provoked by: Subordination
 • Counter-reaction: Controlling
 • Communication: Commands
 • Speech: Direct manipulation
 • Double bond: "I must be right, or I'll die."
 • Mask's statement: "I am all-right, you are wrong."

3. PSYCHOPAT

Psychopatický vzorec se tvoří během raného dětství, zhruba mezi 18 a 48 měsíci, kdy se začíná vynořovat individualita dítěte. Mezi traumata, která formují tento typ, mohou patřit situace, kdy dítě pochopí určité chování svého rodiče jako zradu, a zlomí mu to srdce. Psychopatický charakter investuje obrovské množství energie do ideální představy o sobě samém, v níž se nikdy nemýlí a vždycky mají nad vším kontrolu.

 • Zabrzdění rozvoje: Rané dětství
 • Trauma: Svádění, zrada
 • Vzorec chování: Vyzdvihovat se
 • Sexualita: Nepřátelství, nestálost, homosexuální fantazie
 • Vada: Lhaní
 • Vyžadované právo: Být podporován a povzbuzován
 • Vstupní stížnost: Pocit prohry
 • Negativní záměr: "Bude to podle mne."
 • Co potřebuje: Důvěřovat
 • Energetické obranné systémy: "Hák", mentální uchopení, hysterie
 • Vyvolávání reakce: Podřízeností
 • Proti-reakce: Ovládání
 • Komunikace: Příkazy
 • Mluva: Přímá manipulace
 • Dvojitá vazba: "Musím mít pravdu nebo umřu."
 • Prohlášení masky: "Já jsem v pořádku, vy se mýlíte."

MY EXPERIENCE with oral and psychopatic trauma

Since my mum was on antidepresants for a long time, immersed in her grief, grievance and hartred for the death of her daughter (caused by a drunk driver), and instead of love, she was openly hostile towards me, verbally as well as physically (by frequent beating, which might have helped her to release her unbearable inner tension), I became addicted to the slightest affection of my father.

MÁ ZKUŠENOST s orálním a psychopatickým traumatem

Jelikož byla má mamka dlouho na antidepresivech, ponořená v žalu, křivdě a nenávisti za zabití své dcery (opilým řidičem), a místo lásky mi otevřeně projevovala své nepřátelství, slovně i fyzicky (častým bitím, asi si skrze mne ulevovala od nesnesitelného vnitřního napětí), stala jsem se závislá na sebemenší náklonnosti od otce. 


ETERNAL HUNGER FOR LOVE,

BETRAYAL, ABANDONMENT

To calm my mum down a bit, my dad "handed me over" to her completely, allowing her "to do anything she wanted with me". He often left, wordlessly, to escape my mum's screaming. Yet, from my point of view, he had abandoned, betrayed and refused me. His love seemed false when he indifferently watched my mum beating me. Still, I longed for his love, as it was better than nothing. 

VĚČNÝ HLAD PO LÁSCE,

ZRADA, OPUŠTĚNÍ

Aby měl otec klid od matky, tak nějak se mne "vzdal", ať si se mnou ona "dělá, co chce". Často mlčky odešel, aby nemusel poslouchat mámino řvaní. V mých očích mne ovšem opustil, zradil, odmítal. Že jeho láska byla falešná, když lhostejně přihlížel, jak mne máma mlátí. Přesto jsem o jeho lásku stála, neboť to bylo lepší, než nic.

Occasionally, he read a fairy tale to me. He took me for a walk into the woods, or showed me articles on parapsychology, aliens, crop circles, about meridians Chinese medicine, or how to bend a spoon with concentrated intention... :-) 

Občas mi přečetl kousek pohádky. Vzal mne na procházku do lesa, nebo mi ukazoval články o parapsychologii, o mimozemšťanech a kruzích v obilí, o meridiánech a čínské medicíně, či jak se ohýbá lžička soustředěným záměrem... :-)


MY FATHER'S CHILDHOOD

My father himself suffered from a strong hunger  for love, because he was born during the World War II and his mother died soon after his birth. In an orphanage, amindst air raids, sirens, shooting, he waited for several months or years for anybody to come for him... Eventually, his father found a new wive and he and his brother returned home. However, when the communists banned private entrepreneurship, and dad's family had to stop their crafts and run to factories, my father's father remained a broken, wronged, and exhausted man who used violence to bring up his boys. 

DĚTSTVÍ MÉHO OTCE

Můj otec sám silně trpěl hladem po lásce, neboť se narodil za 2. světové války a matka mu brzy po narození zemřela. V sirotčinci uprostřed náletů, sirén, střílení čekal den co den, několik měsíců či let, zda pro něj někdo přijde... Nakonec si jeho otec našel novou ženu a on i bratr se vrátili domů. Ale když komunisti zakázali soukromé podnikání, a tátova rodina musela skončit s řemeslem a naběhnout do továren, zůstal i tátův táta zlomeným, ukřivděným, a sedřeným mužem, co řešil výchovu svých synů násilím. 


MY MOTHER'S CHILDHOOD

And just for information, my mum also grew up during World War II, in a village, in great poverty, among seven children in one room together with their parents. Then, when the communists took away the fields, the source of livelihood, grandfather might have become obsessed with alcohol and violence. In my opinion, my mum never received any love from her parents, she had been brought up as a labour force, experiencing frequent brutal beating. Her father used to hit horses and other animals too... My grandmother, at the time I knew her, was just a constantly working robot, seeing me as one of her hens. Here is your food and leave, don't stand in my way. No wonder my mum was full of pain, wrong, and aggression.

DĚTSTVÍ MÉ MATKY

A jen pro informaci, má mamka také vyrůstala za druhé světové války, na vesnici, ve velké chudobě, mezi sedmi dětmi v jedné místnosti i s rodiči. Pak jim komunisti vzali pole, která je živila, a děda asi zcela propadl alkoholu a násilí. Podle mého názoru má matka nikdy nedostala lásku od svých rodičů, vychovali ji jako pracovní sílu, a byla často surově bitá. Její otec bil i koně a další zvířata... Babička, v době, kdy jsem ji znala, byla už jen věčně pracující robot, a já jsem pro ni byla jako jedna ze slepic. Tu máš jídlo, a běž pryč, ať mi nepřekážíš. Není divu, že má matka byla plná bolesti, křivdy a agrese.


DIRTY AND IM(PERFECT)

I was negatively influenced by my dad's sexual fantasies which I felt every day for several years while having to sleep between him and my mum in their double bed. My mum had stuck me there on purpose to make dad "leave her alone". And since I was horribly scared of my mum, I found the courage to run away from them to my sister's room only when I started going to school probably... 

ŠPINAVÁ A (NE)DOKONALÁ

Velmi negativně mne ovlivňovaly otcovy sexuální sny, které jsem vnímala den co den po mnoho let, zatímco jsem musela let spát mezi ním a mamkou, v jejich manželské posteli. Matka mne tam nastrčila schválně, aby jí táta "dal pokoj". Jelikož jsem se příšerně bála své matky, sebrala jsem odvahu od nich utéct k sestře do pokoje snad až v době, kdy jsem začínala chodit do školy...

I needed to run away from the disgust I felt about being a woman... I found myself full of guilt, probably due to my mother's view of herself, and how she spitefully despised my father. She had never forgiven him that instead of standing by her in the toughest moments, he had blamed her for their daugher's death, claiming my mum should have been more careful. And of course, she had been reproaching herself too, eating her heart out over and over again, for not having been able to prevent the accident.

Potřebovala jsem nějak uniknout hnusu, který jsem cítila z toho, že jsem žena... Cítila jsem se i plná viny, zřejmě pod vlivem toho, jak matka vnímala sama sebe, a jak nenávistně pohrdala otcem. Nikdy mu neodpustila, že místo aby ji podpořil v nejtěžších chvílích, obviňoval ji, že za smrt jejich dcery může ona, že na ni nedávala pozor.  A ona si to samozřejmě také sama donekonečna vyčítala a vnitřně se sžírala, že té nehodě nezabránila.

Moreover, I wanted to escape my father's grudge against women (he enjoyed playing dirty tricks on me and my mum). Thus, since my first menses, I turned into an asexual freak, living completely beyond my body. When I cried why boys did not fancy me, the only reason that came to my mind was that I was fat as my mum kept telling me.

Rovněž jsem chtěla uniknout otcově zášti vůči ženám (rád dělal matce i mně pasivně agresivní podrazy). Od své první menstruace jsem se tedy raději proměnila v asexuálního podivína, co žil úplně mimo své tělo. Když jsem jsem plakala, proč se nelíbím klukům, jediný důvod, co mne napadl, byl, že jsem tlustá, jak mi pořád říkala máma.


FEELING FINE BACK IN MY BODY

Only recently, during a very intensive self-healing in many different ways, did I manage to return, finally, to a sort of feminine look and to feel all right in that. I find myself increasingly more flexible, healthier and beautiful. My migrains have disappeared as well as digestive difficulties, acne, my theeth have stopped decaying... I have begun losing weight on my own. Thanks God, yippee. :-) 

Provided you have gone through anything similar to what I have described above, I will be delighted to help you on your journey to health as much as I am able to.

V POHODĚ ZPÁTKY V TĚLE

Teprve nedávno, díky velmi intenzivního sebe-léčení všemi možnými způsoby, se mi konečně podařilo vrátit k jakési ženské podobě a cítit se v ní pohodlně. Připadám si čím dál pružnější, zdravější a krásnější. Odchází mé migrény, trávicí potíže, i akné, zuby už se mi nekazí... Začínám sama od sebe hubnout. Chvála Bohu, juchú. :-)

Pokud jste prožili něco podobného, jako jsem já popisovala výše, velmi ráda vám pomohu na vaší cestě k uzdravení, jakkoli jen bude v mých silách. 


E-knihy a audio-knihy Soni Siepakové

_E-books and audio-books by Soňa Siepaková