Traumata. Část 3. _Traumas. Part 3.

19.07.2019

CHARACTEROLOGY

CHARAKTEROLOGIE

The text below brings an overview of 5 character types, which form in human beings based on their deepest childhood experiences. They directly influence our behavior, body shape, thinking, the level of perceived happiness, health and spiritual wellbeing. 


The information on the individual characters comes from Deborah King's website, and from the book Hands of Light by Barbara Ann Brennan.  

Text níže přináší přehled o 5 charakterových typech, které se u člověka tvoří na základě nejhlubších prožitků z dětství. Mají přímý vliv na naše chování, tvar těla, myšlení, míru prožívaného štěstí, vztahy, zdraví a duševní pohodu. 


Informace o jednotlivých charakterech pochází ze stránek Deborah King, a z knihy Ruce světla od Barbary Ann Brennan


4. MASOCHIST

The Masochist character structure forms during the autonomy stage of childhood, around 24 months to 4 years old. The Masochistic character's trauma resulted from being overly dominated by a parent when his or her autonomy was just beginning to bloom. The parents, viewing the child as merely an extension of themselves, controlled the child to an extreme-allowing the child no personal space. The Masochist responds by holding everything inside-their feelings, creativity, and self- expression-all the while boiling with anger from continuously dishonoring their own will.

 • Development blocked: Stage of gaining independence (age of 2)
 • Trauma: Controlling and monitoring including food and voiding
 • Behavioural pattern: To hold in feelings
 • Sexuality: Impotence, strong interest in pornography
 • Defect: Hartred
 • Demanded right: Be independent
 • Initial complaint: Tension
 • Negative intention: "I indulge in negativity."
 • They need: To be assertive, to be free, to open to a spiritual connection
 • Energetic defence systems: Quiet, seemingly lost in thought, "tentacles"
 • Reaction provoked by: Teasing
 • Counter-reaction: Guilt, pent-up shame
 • Communication: Whining, annoyed
 • Speech: Indirect manipulation (polite expressions)
 • Double bond: "If I get angry, I'll be humiliated. If I don't, I'll be humiliated."
 • Mask's statement: "I'll rather destroy myself before you destroy me." 

4. MASOCHISTA

Masochistická charakterová struktura se tvoří během autonomního stádia dětství, asi mezi 24 měsíci a 4 lety. Trauma u tohoto charakteru způsobil nadměrně dominantní rodič ve chvíli, kdy autonomie (samostatnost) dítěte teprve začínala rozkvétat. Rodiče, kteří viděli své dítě jen jako pouhé rozšíření sebe sama, kontrolovali a řídili dítě až do extrému - a nedopřáli mu žádný osobní prostor. Masochista reaguje tak, že všechno drží v sobě - své pocity, tvořivost, a sebe-vyjádření - zatímco v něm vaří vztek z toho, že jeho vlastní vůle je neustále ignorována a znevažována.

 • Zabrzdění rozvoje: Stádium osamostatňování se (ve věku 2 let)
 • Trauma: Řízení a kontrola vč. jídla a vyměšování
 • Vzorec chování: Držet v sobě
 • Sexualita: Impotence, silný zájem o pornografii
 • Vada: Nenávist
 • Vyžadované právo: Být nezávislý
 • Vstupní stížnost: Napětí
 • Negativní záměr: "Libuji si v negativitě."
 • Co potřebuje: Být asertivní, být svobodný, otevřít se spirituálnímu spojení
 • Energetické obranné systémy: Tichý, zřejmě zamyšlený, "chapadla"
 • Vyvolávání reakce: Škádlením
 • Proti-reakce: Vina, zadržovaný stud
 • Komunikace: Kňourání, znechucený
 • Mluva: Nepřímá manipulace (zdvořilé výrazy)
 • Dvojitá vazba: "Když se rozzlobím, budu ponížen. Když ne, budu ponížen stejně."
 • Prohlášení masky: "Raději se sám zničím dříve, než mne zničíte vy."

5. RIGID

The Rigid character begins forming the latest-during the puberty/genital phase of childhood at about 4 to 6 years old. The Rigid's main issue is a denial of the authentic self. The structure is caused by rejection from a parent during the phase of childhood when the heart chakra is developing. This trauma can occur through an abrupt shift in either parent's attitude toward the child. Once loving and supportive, a parent suddenly demands that the child puts his or her needs and feelings aside and acts more "grown up." The child feels they are not good enough as they are and begins to hold back all feelings, trying to look perfect. To rise above their need for love, Rigids often focus on outer-world achievement.

 • Development blocked: Puberty - physiological changes
 • Trauma: Denial of sex, betrayal of heart
 • Behavioural pattern: Hold back
 • Sexuality: Sex with scornful feelings
 • Defect: Pride
 • Demanded right: Experience love, sex
 • Initial complaint: They feel nothing
 • Negative intention: "I won't surrender."
 • They need: Connect their heart with sex
 • Energetic defence systems: Transfer of power, willpower, controlling of boundaries
 • Reaction provoked by: Competitiveness
 • Counter-reaction: Withdrawing, holding back
 • Communication: Setting conditions
 • Speech: Seductive
 • Double bond: "Either option is wrong."
 • Mask's statement: "Yes, but..." 

5. RIGIDNÍ TYP

Rigidní charakter se začíná tvořit nejpozději - během puberty / genitální fáze dětství zhruba mezi 4 až 6 lety. Hlavním problémem rigidního typu je popření jejich autentického já. K tomu dochází, když jsou odmítnutí svým rodičem během fáze dětství, kdy se vyvíjí srdeční čakra. K tomuto traumatu může dojít náhlou změnou v přístupu kteréhokoli z rodičů k dítěti. Nedávno milující a podporující rodič náhle vyžaduje od dítěte, aby odložilo stranou své potřeby a pocity, a chovalo se už jako "dospělý". Dítě cítí, že není dost dobré takové, jaké je, a začne v sobě zadržovat všechny pocity ve snaze vypadat dokonalé. Aby se překlenuli přes potřebu lásky, soustřeďují se rigidní typy často na úspěch ve vnějším světě.

 • Zabrzdění rozvoje: Puberta - fyziologické změny
 • Trauma: Odepírání sexu, zrada srdce
 • Vzorec chování: Držet se zpátky
 • Sexualita: Sex s pocitem opovržení
 • Vada: Pýcha
 • Vyžadované právo: Prociťovat lásku, sex
 • Vstupní stížnost: Nic necítí
 • Negativní záměr: "Neodevzdám se."
 • Co potřebuje: Spojit srdce se sexem
 • Energetické obranné systémy: Převedení síly, vůle, ovládání hranic
 • Vyvolávání reakce: Soutěživostí
 • Proti-reakce: Stažení se, držení se zpátky
 • Komunikace: Podmiňující
 • Mluva: Svádivá
 • Dvojitá vazba: "Jedna i druhá volba je špatná."
 • Prohlášení masky: "Ano, ale..."

MY EXPERIENCE
with masochistic 

and rigid trauma

As I have written in the previous parts of this characterology, my parents were so immersed in their own tragedies and fights between each other that I was almost constantly lacking love, attention, appreciation etc. Drawing anyone's attention to me often meant being trashed by my mum. 

Or my dad smiled at me, I excitedly started looking forward to him talking to me, or reading something to me only to see him smash the door 3 minutes later, leaving me for an unknown reason without any word. Gradually, I did not even know whether I still wanted any attention and love. 

MÁ ZKUŠENOST

s masochistickým

a rigidním traumatem

Jak už jsem psala v předchozích dílech této charakterologie, mí rodiče byli natolik ponořeni do vlastních tragédií a bojů mezi sebou, že jsem trpěla téměř nepřetržitým nedostatkem lásky, pozornosti, uznání atd. Upoutat něčí pozornost často znamenalo, že jsem dostala od mámy výprask. 

Nebo se na mne táta usmál, já se začala šíleně těšit, že si se mnou bude povídat, nebo mi něco číst, jen aby za 3 minuty třískl dveřmi a z neznámého důvodu mne beze slova opustil. Takže jsem postupně už ani nevěděla, jestli nějakou pozornost či lásku vlastně ještě chci. 


SUPPRESSING MYSELF, MY RAGE,

TOTAL OBEDIENCE

To stop my mum from beating me all the time, I tried to read her mind and to do everything exactly as she had imagined. Unfortunatelly, I was rarely successful, she was dissatisfied all the time. As a result, I stopped doing almost anything what I found could irritate her. And my dad who only worked night shifts at that time, actually slept all days, or he was annoyed when I disturbed him...

POTLAČENÍ SEBE A SVÉHO HNĚVU,

TOTÁLNÍ POSLUŠNOST

Aby mne mamka pořád nebila, snažila jsem se jí číst myšlenky, a dělat úplně všechno přesně tak, jak si to představovala. Bohužel to často nevyšlo, ona byla nespokojená pořád. Takže jsem kromě toho přestala dělat téměř všechno, u čeho jsem zjistila, že by ji mohlo iritovat. A táta, který už dělal jen noční, vlastně celé dny jen spal, nebo byl nevrlý, že ho ruším... 

Thus, I stopped drawing and showing them my pictures. I stopped singing and creating melodies, because my mum and aunt had told me I looked mentally ill when I was swinging to my rhythm. I stopped writing stories as they had told me to do something more useful. I killed my inner child, I lost any joy. I changed into a robot.

Přestala jsem tedy kreslit a chodit jim ukazovat obrázky. Přestala jsem si zpívat a vymýšlet melodie, protože mi máma a teta řekli, že vypadám jako postižená, když se kývám do rytmu. Přestala jsem psát příběhy, protože mi řekli, že mám jít dělat něco užitečnějšího. Zabila jsem své vnitřní dítě, ztratila jsem radost. Změnila jsem se v robota.


DRUDGE, SAVE, ABSTAIN FROM JOY, DO NOT LET OTHERS BE HAPPY

However, I noticed that dad gave me money for As from school, while being proud of me for a while. It was in line with mum's longing for me to be perfect, so I became a swot and a toiler. I have remained like that until now a bit. :-)

DŘÍT, ŠETŘIT, ODPÍRAT SI RADOST, 

A NE(DO)PŘÁT JI ANI JINÝM...

Všimla jsem si ovšem, že za jedničky ve škole mi táta dává peníze a je na mne chvíli hrdý. Bylo to rovněž v souladu s máminou touhou, abych byla dokonalá, tudíž jsem se stala šprtem a  dříčem. Což mi zůstalo trochu až dodnes. :-) 

Later, when I found my first part-time job, at about fifteen (selling pop-corn in a stand), dad used to help me there. Whenever I was in the role of a toil-ridden poor thing, trying hard but having nothing, he openly loved me and proudly spoke about me with others. Yet, as soon as I had more money as a translator, I was immediately labeled with all vulgar names which he used for rich people. 

Když jsem si později, asi v patnácti, našla první brigádu (prodej pop-cornu ve stánku), táta mi tam chodil pomáhat. Kdykoli jsem byla v roli chudáčka udřeného, co se snaží a nic nemá, měl mě otevřeně rád a hrdě o mně mluvil před ostatními lidmi. Jakmile jsem ovšem měla později více peněz jako překladatelka, ihned jsem dostala všechny vulgární nálepky, jimiž častoval bohaté lidi. 


LET ME RULE OVER YOU SO THAT

I FEEL BETTER ABOUT MYSELF

I accepted his game that he was the one in power over me, who was always above me, better than me, sponsoring me... My desire for him to appreciate me, to talk to me, not to leave me, not to attack me blocked pretty much any chance of wealth and easier life for me. :-) 

NECH MNE NAD TEBOU VLÁDNOUT, AŤ MÁM ZE SEBE LEPŠÍ POCIT

Přijala jsem jeho hru, že on je ten, kdo má nade mnou vždycky navrch, kdo je lepší než já, kdo mi dělá sponzora... Z touhy po tom, aby mne uznával, aby se mnou mluvil, aby mne neopouštěl a aby na mne neútočil, jsem si pěkně zablokovala jakoukoli šanci na bohatství a snadnější život. :-)

Equally, my dad refused me when I was "beautiful". I still remember one day when I put on make-up and dressed up. My father did not want to walk by my side to the tram stop. He preferred walking on a different pavement. "He liked me" only when it was not obvious that I was a woman, when there was only school and work on my mind. You can imagine what impact it had on my appearance. :-)

Stejně tak mne otec odmítal, když jsem byla "krásná". Pamatuji si dodnes, že jsem se jednou namalovala a vyfintila, a otec nechtěl jít po mém boku na tramvajovou zastávku. Šel raději po jiném chodníku. "Měl mě rád", pouze když nebylo vidět, že jsem žena, když jsem měla v hlavě jen školu a práci. Tak si asi dovedete představit, jaký to mělo dopad na můj vzhled. :-)


FRUSTRATED PUTTING ON WEIGHT

We had no money for any hobbies aprart from my piano lessons. Thus, I played, read several books a week, and ate out of boredom. Anyway, mum kept telling me daily I was fat since I was born.

FRUSTROVANÉ TLOUSTNUTÍ

Neměli jsme peníze na žádné mé koníčky kromě klavíru. Tak jsem hrála, četla asi několik knih týdně a znuděně jedla. Stejně mi mamka už ode dne mého narození denně říkala, jak jsem tlustá.

The programme staying invisible, just learning, obeying silently every order, wanting nothing from nobody ruled me until my secondary school leaving exams, when I was ripe for a suicide. Luckily, it did not happen, heaven interfered... 

Program zůstávat neviditelná, jen se učit, mlčky poslouchat na slovo, nic od nikoho nechtít, mne ovládal až do maturity, kdy už jsem byla zralá na sebevraždu. Ta se naštěstí nekonala, nebe zasáhlo...


RETURN TO CREATIVITY AND JOY

I am grateful that today I do again what I enjoy, and what has been burried by a heavy heap of sadness and grievance for most of my life. I feel fulfilled and satisfied being myself...

I will be happy to help you develop your potential, awaken your joy and creativity, and maybe even find a new direction for your life, through healing all what has been weighing you down, what has been preventing you from free, loving expression. 

NÁVRAT K TVOŘIVOSTI A RADOSTI

Jsem vděčná, že dnes už dělám znovu to, co mne baví, a co bylo ve mně po většinu života pohbeno pod těžkou haldou smutku a křivdy. Cítím se naplněná a spokojená, sama sebou...

Velmi ráda pomohu i vám rozvinout váš potenciál, vzkřísit vaši radost a tvořivost, a třeba i nalézt nový životní směr, skrze uzdravení všeho, co vás tížilo, co vám bránilo svobodně se s láskou projevovat. 


E-knihy a audio-knihy Soni Siepakové

_E-books and audio-books by Soňa Siepaková