V čem spočívá tato terapie? _What is the essence of this therapy?

01.08.2019

KVANTOVÁ FYZIKA

Tato terapie je bez-dotyková, energie je posílána na bázi záměru, modlitby a vizualizace. Vzdálenost nehraje roli. 

Chování energie bývá pěkně vysvětleno v pořadech o kvantové fyzice. Koukněte třeba na Co my jen víme. What the Bleep Do We Know.

QUANTUM PHYSICS

This therapy is contactless, energy is sent by intention, prayer and visualization. Distance does not matter.

The behaviour of energy is nicely explained in programmes on quantum physics. For example, you might wish to watch What the Bleep Do We Know.

Částice se mění na vlnění a naopak (nebo mění i směr) podle toho, co pozorovatel očekává. Kromě toho mohou být tytéž částice současně na mnoha místech najednou. Jako by jen naše mysl (nebo něco podobného) určovala, který z těch bodů "uvidí", a které si "nezobrazí". 

Particles change into waves and vice versa (or they change direction) according to the observer's expectations. Moreover, the same particles can exist simultanously at many places. As if it was only our mind (or something similar) who chooses which spots "to see", and which "not to display".


ANDĚLÍČKU...

Pokud je vám bližší přirovnání k modlitbě, ve svém videu Modlitba (Prayer) zmiňuje Jasmuheen vědecké pokusy v nemocnicích, kdy se skupiny příslušníků nejrůznějších vyznání a církví modlily za čerstvě operované pacienty

Ve všech případech vykazovali pacienti, za něž se někdo modlil, ať už to byl muslim, buddhista, žid či křesťan, výrazné zlepšení, myslím, že snad až o 50% rychleji se jim hojily rány, a mohli jít dříve domů

DEAR ANGEL...

If you prefer comparison to a prayer, Jasmuheen in her video Prayer mentions scientific studies in hospitals where groups of members of various religions and churches prayed for freshly operated patients

In all cases, patients who had been prayed for, no matter if by a Moslem, a Buddhist, a Jew or a Christian, showed significant improvement. Even by 50% I guess. Their wounds healed faster, and they could go home earlier


VŠECHNO NEJLEPŠÍ

Určitě jste už stejný efekt zažili sami, když vám lidé s láskou přáli všechno nejlepší k narozeninám, nebo dalo mnoho lidí "like" fotce, kde jste vy. Možná jste byli ten den prostě šťastnější. 

Takováto přání, nebo koncentrace pozornosti na určitý objekt (u většího množství je to cítit více, viz  také demonstrace), jsou skutečným energetickým přenosem, pokud jsme při tom soustředění. U přenosu energie "na dálku" to funguje podobně. 

ALL THE BEST

Certainly, you have experienced the same effect yourself when people wished you all the best on your birthday, or when many people "liked" a picture where you were. You might have been simply happier on that day. 

Such wishes, or attention concentrated on a specific object (it is felt more with greater number of people, see also demonstrations), are real energy tranmissions as long as we are focused. "Remote" energy transfer works similarly. 


TENKRÁT V RÁJI

Bible začíná tímto prohlášením: Na počátku bylo slovo, a to slovo bylo od Boha, a to slovo byl Bůh. Jelikož jsme Boží "děti", i naše slova tvoří. (Tudíž pokud jste si ještě nezformovali vnadnou Evu či Adama z hlíny, je nejvyšší čas to vyzkoušet!) :-)

BACK THEN IN PARADISE

The Bible begins with the following statement: In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Because we are God's "children", our words create too. (So if you haven't formed an attractive Eve or Adam from clay yet, it is high time you gave it a try!) :-)


KDE JE ZDROJ?

Vlastně ještě musíte mít nějaký koncept, odkud ta energie přichází. Tj. věřit v existenci nějaké laskavé, benevolentní vyšší síly. Bez ohledu na jméno. Tato síla je pro mne Láska, Světlo, Zdroj, Bůh/Bohyně... 

Ale jak jsem zmínila, funguje to lidem bez ohledu na typ víry. Takže věřte, čemu chcete, hlavně ať je to extrémně laskavé a milující.

WHERE IS THE SOURCE?

Actually, you have to have a concept of where the energy comes from. I.e.. trust in the existence of a kind, benevolent, higher power. Irrespective of its name. For me, this power is Love, Light, Source, God/Goddess... 

However, as I have mentioned, it works for people no matter their faith. So believe what you want as long as it is extremely kind and loving.


ZASVĚCENÍ

Nevím, nakolik při tom přenosu léčivé energie hraje roli mých několik zasvěcení "do reiki" (zhruba z let 2010-12), jež mi údajně otevřely čakry... Ale "mít certifikát" mi zpočátku pomohlo uvěřit v mé schopnosti. Zkusila jsem se nechat zasvětit do různých "energií" v různých systémech, abych zjistila, v čem je to jiné. V první škole mi řekli pouze "řiď se svou intuicí". Druhá škola mi poslala špatně přeloženou slátatninu opsanou z nejmenovaných zdrojů. Tak jsem byla donucena najít si vlastní cestu... 

INITIATION

I do not know how important my initiations "in reiki" (from about 2010-2012) are during energy transfers. Allegedly, they have opened my chakras... Yet, initially, "having a certificate" helped me believe in my abilities. I tried to obtain initiations into various "energies" under diverse systems to see the differences. In the first school, they only told me to "follow my intutition". The other school sent me poorly translated hotch-potch copied from unknown sources. I was forced to find my own way... 


RODINNÁ POUTA

S veřejným poskytováním terapie, jako se svou novou profesí, jsem začala v roce 2017. Svá předchozí reiki zasvěcení jsem brala jen jako experiment a podporu osobního rozvoje. 

Využívala jsem metodu etiko-terapie podle Jana Cindlera, který mne ji naučil poté, co jsem k němu docházela asi rok a půl jako klient. Potřebovala jsem cítit zkušeného učitele za sebou, aby mi pomohl uvěřit, že to dělám správně a bezpečně. 

Etiko-terapie se zaměřuje na léčení negativních emocí, zejména těch potlačených (původ slova pochází z etiky, vědy o mravnosti, tedy nemáme být chamtiví apod.). Významnou částí tvoří odpojování destruktivních vazeb z rodiny, čištění rodové linie a dědičné zátěže.  

FAMILY BONDS

I started providing therapy publicly, as my new profession, in 2017. I considered my previous reiki initiations only as experiments and support of my personal development. 

I used the method of ethics-therapy by Jan Cindler who had taught me that after I had visited him for a a year and a half as a client. I needed to feel an experienced teacher behind me to help me believe I could do it right and safely. 

Ethics-therapy focuses on healing negative emotions, especially the supressed ones (the word originates in ethics, the study of morals, i.e. we should not be greedy etc.). It includes the disconnection of destructive family bonds, cleaning of family line and hereditary burdens.  


MŮJ NOVÝ PŘÍSTUP

Bez ohledu na to, jak jsem měla pana Cindlera ráda a jak mi v začátcích neskutečně pomohl, vydala jsem se v roce 2018 vlastní cestou

Etikoterapie je jednou z mnoha metod pro práci s léčivou energií, a já, povahou nekonečně zvědavá, jsem toužila zkoušet i ty další, a vybírat si, co použiji, podle potřeb, stavu a povahy konkrétního klienta. Současně jsem chtěla dál růst a rozvíjet sama sebe, protože mi to zjednodušuje život. :-)

Rovněž mne fascinovaly světelné bytosti (zejména po přečtení knih od hypnoterapeutky Dolores Cannon, hlavně  sérii Zakřivený vesmír, the Convoulted Universe), channeling, pránická výživa (Jasmuheen), léčivý zpěv Háthorů, které channeluje Tom Kenyon.

A má láska: mysterijní školy. Ať už to byly egyptské z dokumentárního filmu Okem Boha Hóra, nebo Atlantská škola Ivany Valové v Praze, knihy od Amorah Quan Yin (Dolphin Star Temple), Sanaya Roman a Duane Packer (kurzy o Světelném těle a mnoho dalšího), Daniel Mitel (The School Of The Heart), Drunvalo Melchizedek (v Čechách Gabriela Dušková)... 

A jelikož se v mnoha mysterijních školách řeší převážně světelné tělo, jehož aktivace posouvá člověka na úplně novou úroveň, kde je léčení i osvícení výrazně snazší, táhne mne to dnes touto cestou... 

MY NEW APPROACH

Regardless of how much I appreciated Mr Cindler and how he had helped me at my beginning, I set off my own way in 2018

Ethics-therapy is one of many methods for energy work, and as I am eternally curious, I longed for trying out the other ones too, and to choose what to use according to the individual client's needs, condition, and character. At the same time, I wanted to grow and develop myself, since it makes my life much easier. :-)

In addition, I was fascinated by light beings (particularly after reeding books by the hypnotherapist Dolores Cannon, especially the Convoulted Universe series), by channeling, pranic nourishment (Jasmuheen), the Hathors' healing singing through Tom Kenyon.

And my love: mystery schools. From the Egyptian ones in the documentary El Ojo De Horus, or the Atlantean School by Ivana Valová in Prague, books by Amorah Quan Yin (Dolphin Star Temple), Sanaya Roman and Duane Packer (Light Body Courses and many others), Daniel Mitel (The School Of The Heart), Drunvalo Melchizedek (Gabriela Dušková in the Czech Republic)... 

And since many mystery schools mainly deal with the light body, whose activation shifts a person to an entirely new level where healing as well as enlightenment are considerably easier, I am drawn that way today...


E-knihy a audio-knihy Soni Siepakové

_E-books and audio-books by Soňa Siepaková