V čem vám to prospěje? _ What are the benefits?

10.08.2019

SOUSTŘEDĚNÍ

Zlepšení koncentrace a paměti. Vnitřním uvolněním se otevřete přílivu božské inspirace. :-)

To se hodí nejen před zkouškami či pracovním pohovorem, ale také pokud se snažíte počít dítě, nebo napsat článek, sestavit projekt...

FOCUS

Improved concentration and memory. Inner relaxation will open you to the flow of divine inspiration. :-) 

This can help before exams, job interviews, as well as when you are trying to conceive a child, write an article, set up a project...

VYLÉČENÍ TRAUMAT

Rozpuštění potlačených destruktivních emocí. Společně s emocemi se vám změní i pohled na svět, reakce ve vztazích, schopnost dosáhnout svých cílů, a v neposlední řadě rovněž zdravotní stav a spokojenost sami se sebou.

TRAUMA HEALING

Release of suppressed destructive emotions. In line with emotions, your view of life is going to change as well as reactions in relationships, your ability to achieve your goals, and last but not least your health condition, and self-satisfaction.


SEBEDŮVĚRA

Větší důvěru ve správnost vlastních rozhodnutí, zlepšení schopnosti slyšet, chápat, plus odvahu následovat svou intuici.

SELF-CONFIDENCE

Higher confidence in your own decisions, enhanced ability to hear, understand, plus courage to follow your intuition.


ZKUŠENOST TEREZY SE ZESÍLENOU INTUICÍ (2019)

Terapie se zaměřila na zlepšení paměti a soustředění, sebevědomí v angličtině

  • Při příchodu do paláce jsem dopředu věděla, že první schod bude červený, ještě dříve než to bylo vysloveno
  • Při vstupu do chrámu uzdravení do místnosti s krystaly mi celý tělem procházelo horko
  • Křišťálovou místnost jsem si představila kruhovou, až potom jsem se dozvěděla, že je opravdu kruhová
  • S odstupem času cca 2 hodiny mám pocit takové čistoty (v těle)  

TEREZA'S EXPERIENCE WITH STRONG INTUITION (2019)

Therapy focused on enhanced memory, focus, and self-confidence in English

  • When approaching the Palace, I had known in advance that the first step was going to be red, before it was said
  • While entering the Temple of Healing, the Crystal Room, I felt heat all over my body
  • I had imagined the crystal room as a round shaped space, only to learn later that it was really round
  • Now, after about 2 hours, I feel somehow clean (in my body)  

TVOŘIVOST

Probuzení a rozvoj tvořivosti v nejrůznějších oblastech, život vás začne bavit, stanete se vědomým tvůrcem své reality. Jen se podívejte na tuto webovou stránku, co to udělalo se mnou. :-)

CREATIVITY

Awakening and development of your creativity in various areas, life will be fun, you will become a conscious creator of your reality. Just look at this website what it has done with me. :-)


PŘITAŽLIVOST

Tím, že ve vás bude více prostoru pro lásku, radost a světlo po této terapii, stanete se magneticky přitažlivější pro zákazníky, partnery, peníze, pomoc a podporu, a všechny dobré věci a zážitky, po nichž toužíte.

ATTRACTION

Because there will be more space for love, joy and light in you after this therapy, you will become more magnetically attractive to customers, partners, money, help and support, and all good things or experiences you desire.


E-knihy a audio-knihy Soni Siepakové

_ E-books and audio-books by Soňa Siepaková