Zajímavé případy _ Interesting Cases

01.08.2019

ZAJÍMAVOSTI

Ráda bych se s vámi podělila o několik případů, z nichž jsem měla obrovskou radost, a současně mi z toho zůstával rozum stát.


NEČEKANÁ ALERGIE

První byla slečna, jež mne navštívila asi třikrát s atopickým ekzémem (a byla tuším i adoptovaná).

CURIOSITIES

I would like to share a few cases with you which made me tremendously happy while, at the same time, they blew my mind.


UNEXCPECTED ALLERGY

The first one was a young lady who had visited me about three times with atopic eczema (and she was adopted too, I suppose). 

Ekzém se sice celý nezmizel, ale začal se výrazněji zlepšovat společně se vztahem s jejím přítelem, který myslím trpěl lupenkou a několika závislostmi. Terapie byla zaměřena hlavně na podporu imunitního systému a jater. Probíhala u mne doma. 

Při čtvrtém, posledním, setkání, úplně na závěr, se u slečny najednou projevila alergie na kočky (měla jsem tehdy dvě), zřejmě zbylo pár chlupů na dece, kterou se přikryla. Prudce otekla v obličeji, tělo jí svědilo, a celá vyděšená hodlala rychle odejít. 

Zkusila jsem jí zdržet ještě na tři minutky a poslat jí extra dávku energie přímo do jater s modlitbou, ať ta alergie ustoupí. Asi do pěti minut se tato klientka zklidnila, otok ustoupil, svědění ustalo, a přátelsky jsme se rozloučily. 

Už jsem jí od té doby neviděla, tak nevím, zda se alergie na kočky vrátila. Ovšem na tuto dramaticky rychlou proměnu přímo před mýma očima nikdy nezapomenu. Myslím, že tato "akce" byla úspěšná proto, že jsme předtím její játra důkladně nakrmily.

The eczema did not disappear completely, but it begun improving as well as the relationship with her boyfriend who, I guess, suffered from psoriasis and a few addictions. The therapy was mainly focused on supporting the immune system, and the liver. It was conducted at my place. 

During the fourth, last, session, at the very end, the lady suddenly started having an allergic reaction to cats (I had two at that time). Some cat hair must have remained on the blanket she cover herself with. Rapidly, her face swelled, her body was itching, and very scared she wanted to leave. 

I tried to keep her for three more minutes to send her an extra portion of energy straight into the liver with a prayer for the allergy to leave. Within five minutes, this client calmed down, the swelling receded, itching stopped, and we parted company in a friendly way. 

I have not seen her since that time so I do not know whether the allergy returned. However, I will never forget this dramatically fast transformation right in front of my eyes. I think this "action" was successful due to the fact we had fed her liver sufficiently before.


PÁLENÍ V OČÍCH

Podobný případ jsem zažila s jednou paní, co ke mně chodila na angličtinu. Přišla s červenýma, oteklýma očima, které ji údajně nesnesitelně pálily, a nebylo možné pustit se do výuky. Přijela snad jen proto, aby jí lekce nepropadla. (Nebo chtěla utéct z domu, kde jí bylo úzko?) 

Dostala jsem pocit, že její pálení v očích znamená nevyplakaný smutek a vztek, zřejmě ze vztahu s manželem. Zatímco jsem jí vysvětlovala svou teorii, studentka jen kývala. Nebyla příliš sdílná s ohledem na svůj rodinný život. Vím jen, se doma starala o tři děti, a manžel, co vlastnil stavební firmu, byl pořád pryč. 

Nepamatuji si, co jsem jí vykládala. Nesebrala jsem odvahu nabídnout jí terapii, neboť to byla racionálně založená lékárnice. Nicméně když jsem ji doprovodila před dům (tehdy jsem ještě učila doma), u auta si najednou paní promnula oči s překvapením, že už ji vlastně vůbec nepálí.

Možná mezi námi proběhl nějaký nezamýšlený energetický přenos, takzvaná harmonická indukce podle Barbary Ann Brennan. Ta znamená, například, že máte tendenci mít přirozeně lepší náladu, když jste vedle někoho, kdo je šťastný. Silněji, rychleji a výše vibrující bio-pole automaticky dobíjí slabší, níže a pomaleji vibrující pole. Ze stejného důvodu sedáváme u lůžka nemocných... 

A někdy asi stačí k tomu, aby člověku začalo být lépe, když si uvědomí psychickou příčinu svých potíží. Říká se, že (vyjádřená) pravda léčí.

SORE EYES

I experienced a similar situation with a woman who attended my English lessons. She arrived with red, swollen eyes which were unbearably sore she said, and it was not possible for her to learn. She might have just come not to lose a lesson. (Or did she want to escape from home where she was anxious?) 

I started to feel her sore eyes meant unwept sadness and anger, probably from the relationship with her husband. While I was explaining her my theory, the student only nodded. She was reluctant to share much about her family life. I only know she looked after three children, and her husband, an owner of a construction company, was away from home all the time. 

I do not remember what I talked about. I did nit find the courage to offer my therapy to her as she was a rationally oriented pharmacist. Nevertheless, when I accompanied her out of the house (I used to teach at home at that time), at once, by her car, the lady rubbed her eyes, surprised they were actually no longer sore

Maybe, there was an unintended energy transfer between us, the so called harmonic induction by Barbara Ann Brennan. This means, for example, you tend to naturally become happier next to a happy person. A stronger, faster and higher vibrating bio-field automatically recharges the weaker, lower and slower vibrating ones. From the same reason, we sit by the bed of ill people

And sometimes it might be enough for a person to get better, if they realise the emotional or mental cause of their discomfort. The (expressed) truth is said to heal.


DĚSIVÉ NOČNÍ KŘEČE

Další případ, co mi utkvěl v hlavě, byl mladý muž, kterého trápily noční můry. Jinak byl naprosto zdravý a v pořádku. Jen uprostřed noci se občas na posteli svíjel v podivných křečích a hrozně křičel. Děsil tím přítelkyni (ta ho za mnou poslala), i kolegy na služebních cestách

Po úvodním vyladění a troše základní terapie, jsem tohoto mladíka požádala, aby si svou můru zkusil představit. Nechtěl. Tak jsem si to představila jen já a posílala tam světlo s modlitbou, ať se stane, co je pro jeho nejvyšší dobro. 

Přitom jsem začala vidět člověka, který se uškvařil elektrickým proudem. Jakmile jsem to pronesla nahlas, mladík vykulil oči se slovy, jak vím, že je elektrikář, a že i jeho táta (a snad i děda) je elektrikář

Samozřejmě jsem o tom neměla ponětí, a neodvažuji se ani spekulovat, zda jsem vnímala jeho minulý život, nebo trauma jeho předků, či co to bylo. Hlavní je, že přišel ještě jednou, s radostnou zprávou, že se mu už můry nevrátily.

SCARY NIGHT CRAMPS

Another case which stuck in my mind was a young man suffering from nightmares. Otherwise, he was completely healthy and fine. Only in the middle of the night, in his bed,  he sometimes convulsed in strange cramps, shouting loudly. He frightened his girlfriend (who had sent him to me), as well as his colleagues at business trips

After the initial tuning and some basic therapy, I asked this man to try to imagine his nightmare. He refused. So I imagined it myself, sending there light with a prayer for that to happen what was for his highest good

At that moment, I started to see a man being burnt by electric current. As soon as I said it aloud, the man popped his eyes out, asking me how I knew he was an electrician, and that his dad (and maybe his granddad too) was also an electrician.

Of course, I did not have a clue, and I do not even dare to speculate whether I was sensing his past life, or his ancestor's trauma, or what it was. The main thing was he came back one more time with the joyful news his nightmares did not return.


PAPÍROVÁ LETADÉLKA

A když jsme u těch prapodivných vnuknutí, které při práci s klienty dostávám, jedno zábavné se mi stalo s lesbičkou, která měla problémy s přítelkyní. 

Vyložila jsem jí karty, a během vysvětlování, co znamenají, jsem pronesla cosi o skládání vlaštovek z papíru v souvislostí s její milou.

Slečna mne nedůvěřivým pohledem přikovala k zemi, jak je možné, že vím, že její přítelkyně miluje origami. Já však jen povídala, co mne napadalo.

Až budu jednou něco vykládat i vám, berte to prosím tak, že říkám, co cítím, ale neznamená to nutně, že vím, co to pro vás všechno znamená. :-) 

PAPER AIRPLANES

And as for the spectacular insights which I receive while working with clients, a funny one occured with a lesbian troubled about her girlfriend.

I read the cards for her, and while explaining what they meant, I said something about folding paper airplanes in association with her loved one.

The young lady cast a distrustful look at me. How come did I know her girlfriend loved origami? Yet, I was only sharing what had crossed my mind. 

When, one day, I tell you something like that too, please remember that I say what I feel, but this does not necessarily mean I know all the possible interpretations for you. :-) 


E-knihy a audio-knihy Soni Siepakové
_E-books and audio-books by Soňa Siepaková