Zamyšlení nad slovem "kočka" _ Pondering on the word "cat" (Blog)

22.04.2019

Pro dnešní prezentaci jsem si vybrala slovo "kočka". Zaprvé proto, že tato domácí zvířata miluji a mám doma dvě. Zadruhé se jako kočka v České republice označují některé ženy, což je mi velikou záhadou, neboť třeba v angličtině se holkám říká kuře.

Nejprve tedy pár slov o kočce jako zvířeti. Domnívám se, že kočka, na rozdíl od psa, člověka učí spojovat lásku se svobodou. Měla jsem už několik psů, a ti pro plátek šunky udělali snad cokoli. Což je z mé strany otevřená manipulace, že ano?

For this presentation, I have chosen the word "cat". Firstly because I love this pet and I have two of them at home. Secondly, the word cat in Czech refers to some women, which is a great mystery to me, as young ladies are called chicks in English for example.

Let me start with a few words about the cat as an animal. I assume cats, in contrast to dogs, teach humans to connect love with freedom. I have already had a few dogs which were able to do almost anything for a slice of ham. Which is open manipulation on my part, isn't it?

Na druhou stranu kočce sice šunka taky chutná, ale žádné triky a kousky mi za to neprovede. Naopak můžu být ráda, když se mi mé kočky podaří usměrnit - přísným pohledem či gestikulací - aby například seběhly po schodech dolů na zahradu, a neběžely opačným směrem, nahoru, schovat se na půdu, nebo zas úplně dolů do sklepa, kde je mohu nahánět nekonečně dlouho v tmavých, spletitých chodbách. Zpravidla se mi vypouštění koček z bytu daří, ale musela jsem se naučit předvídat jejich chování.

Migrace koček mezi zahradou a mým bytem se mi velmi osvědčila. Je to pro mne onen aspekt svobody spojené s láskou, který jsem zmiňovala. Když mají chuť na lumpárny, ať si je dělají venku. Pakliže jsou hladové a unavené, srdečně je uvítám, nechť se nají a schrupnou si na mém loži. Najedené a spokojené kočky, ideálně navíc spící, mám nejraději.

Vyvozuji z toho paralelu pro mezilidské vztahy. Dáme-li si navzájem svobodu a lásku, komunikujeme-li jednoznačně a srozumitelně, a zároveň toho druhého plně vnímáme, snažíme se pochopit jeho motivaci, mohlo by to vést k větší harmonii a vzájemné spokojenosti.

Ke kočkám však nepatří jen kočka domácí. Řadíme sem i větší kočkovité šelmy, které je už trošku problematičtější něžně milovat. K tygrům a lvům se dobrovolně přiblížíme jen v zoo nebo na safari. Gepard je prý jedním z nejrychlejších zvířat. Pumu uctívají Indiánští šamani jako silného totemového průvodce, jehož ochranu rádi využívají na svých toulkách mezi světy.

Zajímalo by mne, proč se mezi lidmi rozšířilo označení kočka i pro ženy. Sice se k nám díky hnutí Duha vrátil rys, ale upřímně, kdo z nás ho někdy viděl naživo? O rychlost a mrštnost tedy asi nejde. Srovnávat kvalitu srsti u koček a žen je taky obtížné, když se ženy holí. Připadají nám tedy kočky nebezpečné, a ženy tak nazýváme, když se jich bojíme? Že nás uloví, pohrají si s námi, a pak nám ukousnou hlavu?

Možná budete znát odpověď vy.

Děkuji.

© Soňa Siepaková

On the other hand, cats like ham too, but they are not going to perform any tricks for me in return. Just in the contrary, I can be happy when I manage to direct my cats - with a strict look or gestures - to run downstairs, for instance, to the garden, and not the other way, upstairs, to hide in the attic, or completely down to the cellar where I could look for them for a long time in the labyrinth of corridors. Generally, I am successful with releasing my cats from my flat, but I have had to learn how to predict their behaviour.

The migration of cats between the garden and my flat has proven very useful. It represents the aspect of freedom connected with love to me which I have mentioned. When they feel like mischief, they can do it outdoors. Whenever they are hungry and tired, I welcome them wholeheartedly to eat and take a rest in my bed. Fed and content cats, ideally also sleeping, are my favourite ones.

This suggests a parallel to interpersonal relationships. If we give each other freedom and love, if we communicate clearly and unambiguously, while perceiving the other one fully, trying to understand their motivation, we might experience more harmony and mutual satisfaction.

Nevertheless, the cats do not only include the pets. Large felines might be called cats too. And it may be rather difficult for us to love them gently. Voluntarily, tigers and lions are approached only in zoos and safaris. The cheetah is supposed to be one of the fastest animals. The puma is adored by shamans in Americas as a strong totem guide whose protection they enjoy on their trips between the worlds.

I still wonder why the Czechs use the word cat for women too. Speed and agility are probably not the reason. Comparing the quality of fur seems complicated too when women shave their bodies. Do we consider cats dangerous and associate them with women when we are afraid of them? That they might catch us, play with us and then they will bite our head off? Maybe you will know the answer.

Thank you.

© Soňa Siepaková