Zkušenost Věrky a zvířata_Věrka's Experience And Animals

20.07.2019

KDO JE VĚRKA?

Věrka je maminka malého chlapečka, která má doma navíc kocourka Micínka a ve stáji koníka Indiga.

WHO IS VERKA?


Věrka is the mom of a small boy, who has also the cat Micínek at home, and the horse Indigo at the stables.  

K rodinnému nastavení dodám, že otce má Věrka dominantního, "nedá se s ním diskutovat", úspěšného obchodníka, matku laskavou, poddajnou. Rodiče jsou rozvedeni, žijí odděleně. 

Jakmile jsem spatřila velkou podobnost mezi zdravotními problémy Věrky a jejích zvířat (chlapeček byl zdravý, pokud vím), požádala jsem ji, jestli můžeme sledovat změny a souvislosti. 

As for her family set-up, Věrka's father is dominating, "he's not open to discussion", a successful trader. Her mother is kind, submissive. Her parents are divorced, living separately.  

When I noticed the great similarity between the health issues of Věrka and her animals (the little boy seemed healthy), I asked her for permission to follow any changes and interrelations.


ZDRAVOTNÍ PROBLÉMY

Abych byla konkrétní, fascinovalo mne, že Věrka má zablokované levé rameno (levá strana těla = ženský princip), a kůň (pokud si správně vzpomínám) měl výrůstek v levém kolenním kloubu, kvůli němuž se na něm po většinu času nedalo jezdit. Jen občas měl dny, kdy ho nic nebolelo, a svezl mne (viz foto). 

HEALTH ISSUES

In particular, I found fascinating that Věrka's left shoulder is blocked (left side of the body = feminine principle), and the male horse (as long as I remember well) had a protruberance in his left knee. As a result, it was impossible to ride on him most of the time. Only occasionally, he felt no pain and gave me a ride (see photo).

Věrku také trápila kolena a ztuhlost kloubů obecně. Koník měl dále ekzém, kvůli němuž se mu musela odstraňovat hříva, a přes léto nosil ve výběhu ochrannou síť, aby mu do ranek mušky nenakladly vajíčka. Na ekzémy trpěla i Věrka.  

Věrka suffered from painful knees and stiff joints in general as well. Moreover, the horse had an eczema. His mane had to be removed because of that, and a protective net covered him in the summer to stop flies from laying eggs into his little wounds. Věrka had some eczemas too. 


KOCOUREK MICINEK

Kocourek Micínek měl nadváhu související s oslabením ledvin. Musel dodržovat přísnou ledvinovou i odtučňovací dietu a vůbec ho to nebavilo samozřejmě. :-) 

MALE CAT MICINEK

The male cat Micínek was overweight and suffered from kidney deficiency. He had to be on a strict kidney and slimming diet, and he did not enjoy it, of course. :-) 

Na obrázku je zřejmě mladší (fotku poslala Věrka). Mě připadal pořád krásný, jen mu plandalo bříško. 

In the photo, he might be younger (Věrka sent the pics). I found him beautiful all the time, just his belly was a little saggy.


HUBNUTÍ

Podobně se do diet nutila i Věrka, která měla pár kilo navíc. Jenže bolest při pohybu ji odrazovala od cvičení, a jakoukoli frustraci (játra, žlučník), smutek (plíce), zklamání (srdce) či osamělost (slezina, slinivka) si kompenzovala sladkostmi.

SLIMMING

Similarly, Věrka, a bit overweight, often forced herself to diet. However, it was painful to move for her which put her off doing any exercise. She used sweets to compensate for any frustration (liver, gallbladder), sadness (lungs), disappointment (heart), loneliness (spleen, pancreas). 


VĚRČIN PŘÍBĚH

VĚRKA'S STORY

Od začátku terapie se Soňou uběhlo pár měsíců. Musím říci, že čas strávený s ní a s etikoterapií mě hodně posunuje dopředu na mé duchovní cestě. Není to jen o léčbě mých bolestí. Začínám si víc a víc uvědomovat souvislosti u mých problémů v souvislosti s celou rodovou linií mé matky a otce. 

A few months have passed since the start of therapy with Sona. I must admit, the time spent with her and with ethics-therapy has moved me considerably forward on my spiritual path. It is not only about healing my pain. I begin to be more aware of the interconnectedness of my problems with my mother's and father's family line.

Na počátku naší terapie byly mé problémy horší a intenzivnější. Ramena více bolela. Záda nešla téměř ohnout. Kulhala jsem na pravé koleno. Jako by se vyplavovaly bolesti tam ukryté. Časem se ale bolesti mírnily a já začala mít opět chuť začít na sobě více pracovat. Začala jsem chodit na fyzioterapie, které jsou hodně intenzivní, ale mám pocit, že mi také dost pomáhají. 

At the start of our therapy, my problems got worse and more intensive. The shoulders were more painful. I could hardly bent my back. I limped on my right knee. As if any pain hidden there was coming to the surface. With time, my pain has eased up and I have felt like doing something with myself again. I started attending physiotherapy, which is very intensive, but it helps me a lot too.

Jsem ve stavu velkého zlepšení. Na obě ramena si můžu v noci lehnout a netrpím bolestmi. Je velký posun v tom, jak na své bolesti nahlížím. Už ne jako na něco, co bych měla s pokorou přijmout, protože je to můj karmický úděl. Začínám věřit, že má budoucnost bude ve zdravém a fungujícím těle. Vím, že to chce ještě čas, protože každý růst bolí, ale věřím, že jsem na správné cestě. 

I am in the state of great improvement. I can lie down on both of my shoulders at night without any pain. I have also shifted in my view of my pain. It is no longer something which I should humbly accept as my karma, my fate. I start to believe that my future will be in a healthy and well-working body. I know it still requires some time, because every growth is painful, but I trust I am on the right path.


PO PŮL ROCE

Můj závěr po půl roce práce s Věrkou a jejími zvířaty: Věrka učinila velký pokrok, začala si více uvědomovat sama sebe i vztah toho, co prožívá s tím, co se jí děje v těle. Bolesti polevily, pustila se do cvičení a začala si své potíže už řešit sama (vyzkoušela i jiné terapie, začala se vzdělávat, chtěla další dítě). Zvířátka vykazovala podobně jemné zlepšení, kocourek je dnes, pokud je mi známo, zdravý, koník zůstal částečně (ne)pojízdný. 

AFTER HALF A YEAR

My conclusion after 6 months of working with Věrka and her animals: Věrka has made great progress, she started being more aware of herself as well as how her experiences related to what was happening in her body. The pain eased off, she started doing exercise, and dealing with her issues on her own (she tried other therapies too, educated herself, and wanted another child). Her animals showed a similarly slight improvement. The cat is healthy today, as far as I know, the horse remained partly (un)fit for riding.


KOBYLKA VANESSA

MARE VANESSA

Mou teorii, že zvířata zrcadlí "své lidi" mi potvrdila i kobylka Vanessa, která trpěla astmatem a dýchavičností. Její majitel Tonda byl rozvedený, vysloužilý voják. V době terapie žil dlouho sám na svém rodovém statku.

The mare Vanessa has also confirmed my theory of animals' mirroring of "their people". She suffered from asthma and heaves. Her owner Tonda was a divorced, retired soldier. At the time of the therapy, he had been living for a long time alone in his family estate.

Zkusila jsem terapii pro Tondu zaměřit na plíce  a srdce (smutek, beznaděj). Měla jsem dojem, že si ze své bývalé práce musel odnést "zavřené" srdce, když byl i nejednou na misi ve válce. Terapii jsme provedli jen jednu, o další už nejevil zájem. Nicméně za pár měsíců usadil v krásném vztahu. O kobylce už nemám další novinky. 

I tried to focus Tonda's therapy on his lungs and heart (sadness, hopelessness). I felt his heart must have "closed" when he had even attended several missions. We only carried out one session, he did not seem interested in another one. Nevertheless, he settled in a beautiful relationship after a few months. I have no more news about his mare.


FENKA NIKITKA

FEMALE DOG NIKITKA

A poslední zkušenost s působením energie na zvířata mám s fenkou Nikitkou. Původně to byl můj pejsek, z útulku přijatý ve věku 1,5 let. Nicméně když mi známá veterinářka vnutila k záchraně kotě, přestěhovala se Niki k mamce, kde je šťastná dodnes. :-)

And my last experience with energy affecting animals is my female dog Nikitka. Originally, it was my dog, taken from a dog pound at the age of 1.5 years. But when a vet friend brought me a kitten to rescue, Niki moved to my mum where she is happy up to now. :-)

Nikitka přišla z útulku s nervozitou a útočným štěkotem vůči mužům (pravděpodobně jí bývalý majitel ubližoval), a bála se vody. Když jsem se koupala v jezeře, rozčilovala se na břehu. :-) 

Také se bála bouřky a to mne trápilo nejvíc. Donesla jsem tedy jednoho dne Nikitčinu fotku panu Cindlerovi, který byl v té době mým terapeutem i učitelem. Zatímco se díval na fotku Niki, energeticky s ní pracoval pár minut, a řekl, že ji někdo zkopal. Současně mi i vysvětlil, co přesně dělá, a jak mohu při bouřce Niki zklidnit .

Nikitka arrived from the dog pound with anxiety and attacking barking against men (she could have been mistreated by her former owner), and she was afraid of water. While I was swimming in a lake, she was angry at the bank. :-)

Moreover, she was scared of thunderstorms, which I was most unhappy about. That was why I brought Niki's photo to Mr. Cindler who was my therapist and teacher at that time. Looking at Niki's photo, he treated her with energy for a couple of minutes, saying that someone had kicked her. He also explained what exactly he was doing, and how I could calm Niki down in a storm.

Po příchodu domů jsem nepoznala rozdíl, ale druhý den mi na procházce skočila Niki do potoka. Nevěřila jsem vlastním očím a nadšeně jsem s ní natáčela videa. 

After coming home, I could not tell the difference. Yet, while walking Niki the following day, she jumped into a brook. Overjoyed, I recorded many videos with her. 

Vodu miluje dodnes. Na muže už neštěká, vyjma cizích lidí na zahradě, v rámci hlídání. 

Strach z bouřky se nespravil, ale to možná proto, že v době tohoto pokusu už Niki bydlela s mými rodiči, kteří byli plní traumat, zášti a strachů (otec zemřel na rakovinu v roce 2017, mamka prodělala rakovinu také, ale teď se zdá být zdravá).

She still loves water. She no longer barks at men, except for strangers in our garden while guarding.

There has been no improvement in her fear of storms. But the reason could be that at the time of my experiment, Niki was already living with my parents, who were full of traumas, spite and fear (my dad died of cancer in 2017, my mum had cancer too, but now she seems to be healthy).


E-knihy a audio-knihy Soni Siepakové
_E-books and audio-books by Soňa Siepaková