Všeobecné obchodní podmínky a ochrana osobních údajů

Všeobecné obchodní podmínky


I. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též uváděné jen zkratkou "VOP") platí pro nákup  e-knih, audio nahrávek (dále též i jen jako "digitální obsah"), a světelné terapie přes Skype (dále jen "světelná terapie") prostřednictvím webového rozhraní www.sonasiepakova.cz. To provozuje Mgr. Soňa Siepaková, IČ: 73297313, se sídlem Válcovní 1430/30, CZ-70300 Ostrava, jako fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku, evidujícím úřadem je Magistrát města Ostrava 1 (dále též jen jako "Prodávající").
 2. Nákup digitálního obsahu a světelné terapie probíhá na základě Kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím. Proces uzavírání Kupní smlouvy je podrobně popsán v čl. III. VOP. Tyto VOP jsou dokumentem, který je nedílnou součástí Kupní smlouvy a podrobně uvádí a vysvětluje práva a povinnosti obou stran kupní smlouvy, tedy Kupujícího i Prodávajícího. Ujednání, která jsou v Kupní smlouvě odlišná od ustanovení VOP, mají přednost (tedy text Kupní smlouvy je nad textem VOP). VOP řeší i některé další otázky, které souvisí s nákupem digitálního obsahu  a světelné terapie nebo s užíváním internetových stránek www.sonasiepakova.cz.
 3. VOP obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici ještě před tím, než si digitální obsah  či světelnou terapii zakoupíte. Prosím, přečtěte si VOP pečlivě a v případě, že k nim budete mít připomínky či dotazy, kontaktujte mě ještě před objednáním digitálního obsahu nebo světelné terapie (tj. před kliknutím na tlačítko "Dokončit nákup"). Kontakty naleznete v čl. II. VOP. Vzájemná komunikace je nejlepším způsobem, jak eliminovat případné budoucí nejasnosti mezi námi. Tím, že kliknete na tlačítko "Dokončit nákup" mi totiž dáváte signál, že jste VOP viděli, četli a souhlasíte s takovým průběhem obchodu a spolupráce, jaký zde popisuji. Dáváte tím i signál, že svoji objednávku myslíte vážně, a že jste stejně jako já připraveni splnit své závazky z následně uzavřené Kupní smlouvy (tedy já jako Prodávající především dodat vám objednaný digitální obsah nebo světelnou terapii, a vy jako Kupující za něj zaplatit dohodnutou cenu). 
 4. Ve VOP máte k dispozici všechny podstatné informace.

Obsah VOP:

I. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek

II. Důležité pojmy (definice)

III. Objednávka a uzavření Kupní smlouvy

IV. Cena digitálního obsahu a platba

V. Dodací podmínky

VI. Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem

VII. Odstoupení od Kupní smlouvy

VIII. Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád

IX. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

X. Závěrečná ustanovení


II. Důležité pojmy (definice)

 1. PRODÁVAJÍCÍ. Prodávajícím je: Mgr. Soňa Siepaková se sídlem/místem podnikání: Válcovní 1430/30, CZ-70300 Ostrava. Kontaktní telefon: +420775340775. Adresa pro doručování elektronické pošty: sonasiepakova@gmail.com
 2. KUPUJÍCÍ. Kupující je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní www.sonasiepakova.cz uzavře se mnou, jako Prodávajícím, Kupní smlouvu, a tím koupí digitální obsah. Kupujícím může být podnikatel (podnikající fyzická osoba často také uváděná jako OSVČ anebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost) anebo spotřebitel.
 3. SPOTŘEBITEL. Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, budu mít za to, že Kupní smlouvu uzavíráte jako podnikatel a ne jako spotřebitel.
 4. SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA. Je jí Kupní smlouva, ve které jako Kupující vystupuje spotřebitel. Podle platných zákonů je spotřebitel více chráněn než Kupující, který není spotřebitelem. Současně má prodávající i více povinností vůči spotřebiteli než vůči jinému Kupujícímu a je povinen poskytnout spotřebiteli informace stanovené jak občanským zákoníkem, tak zákonem na ochranu spotřebitele. Je-li Kupujícím jiná osoba než spotřebitel, neužijí se ta ustanovení VOP, která slouží výhradně pro ochranu spotřebitele.
 5. SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM. Je Kupní smlouva, pokud je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž by se Prodávající a Kupující museli osobně potkat, protože ji uzavírají přes webové rozhraní (na základě objednávky učiněné přímo na internetových stránkách www.sonasiepakova.cz vyplněním potřebných údajů Kupujícím) nebo prostřednictvím emailové komunikace, telefonicky nebo s využitím obdobných komunikačních prostředků. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) si hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.
 6. ROZHODNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY. Jsou to platné právní předpisy, kterými se řídí vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím. Jde zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen "NOZ") a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Kupující objednává digitální obsah nebo světelnou terapii kliknutím na zelené tlačítko "Koupit" (dále jen "zelené tlačítko") na internetových stránkách www.sonasiepakova.cz, které Kupujícího převedou na objednávkový systém aplikace www.simpleshop.cz. Tam Kupující vyplní objednávkový formulář, a v případě zvolení úhrady formou elektronické platby současně svůj nákup zaplatí.
 2. POPIS DIGITÁLNÍHO OBSAHU. Na webovém rozhraní www.sonasiepakova.cz a také na každé příslušné stránce aplikace app.simpleshop.cz přiřazené k digitálnímu obsahu, který je předmětem této smlouvy (dále též jako "webové rozhraní"), je uveden podrobný popis nabízeného digitálního obsahu včetně uvedení toho, co obsahuje, komu je určen, co může čtenáři, posluchači či návštěvníkovi přinést, a v jakém formátu je poskytován. Je zde i podrobný popis bonusů, které jsou k digitálnímu obsahu poskytnuty. Veškeré prezentace uvedené na webovém rozhraní jsou informativního charakteru. Jako Prodávající nejsem povinna uzavřít Kupní smlouvu ohledně těchto produktů. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.
 3. POPIS SVĚTELNÉ TERAPIE. Tato terapie je blahodárnou energetickou podporou s terapeutickými účinky zejména na emoční tělo člověka, a skrze psychosomatické vazby působí příznivě i na fyzické a mentální zdraví člověka. V žádném případě ovšem není náhradou řádné lékařské péče, zdravého životního stylu, ani zázračnou pilulkou na všechno. V případě pochybností a obav se nejprve poraďte se svým lékařem či jinou autoritou, které důvěřujete. Terapii vám poskytuji s nejlepším vědomím a svědomím, na základě dlouholetého výcviku, zkušeností a dovedností. Terapii si objednáváte na vlastní zodpovědnost. 
 4. OBJEDNÁNÍ DIGITÁLNÍHO OBSAHU A SVĚTELNÉ TERAPIE. K objednání digitálního obsahu slouží webové rozhraní aplikace app.simpleshop.cz propojené "zeleným tlačítkem" s příslušným produktem ze stránek www.sonasiepakova.cz, kde jako Kupující vyplníte potřebné údaje a zvolíte způsob úhrady. Před odesláním objednávky vám je umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku odešlete kliknutím na tlačítko "Dokončit nákup".
 5. O obdržení objednávky vás bude informovat aplikace app.simpleshop.cz emailem zaslaným na vaši elektronickou adresu, kterou jste zadali v objednávce nebo při registraci. Informace o obdržení objednávky je zasílána automaticky. Není-li v potvrzení uvedeno, že objednávku přijímám, zašlu vám informaci o přijetí objednávky v následném emailu. Do okamžiku než je vám doručeno potvrzení o přijetí vaší objednávky, je možné telefonicky nebo mailem (na adresu uvedenou v čl. II. VOP) objednávku zrušit. Doručením potvrzení o přijetí objednávky na vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce je Kupní smlouva uzavřena. V případě pochybností vás mohu kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky, a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabývám. 
 6. Kupní smlouva se uzavírá v českém nebo anglickém jazyce, v závislosti na jazyku formuláře k produktu, který jste si zvolili. Smlouva se uzavírá v elektronické podobě, tvoří ji vaše objednávka, její přijetí z mé strany a tyto VOP. Smlouvu archivuji v elektronické podobě, není přístupná.

IV. Cena digitálního obsahu a světelné terapie. Platba

 1. CENA DIGITÁLNÍHO OBSAHU A SVĚTELNÉ TERAPIE. Na webovém rozhraní je vždy uvedena i aktuálně platná cena digitálního obsahu a světelné terapie. Cena je uvedena bez daně z přidané hodnoty, neboť nejsem plátce DPH. Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena. Pokud je uvedena akční cena, je spolu s tím uvedeno i za jakých podmínek a do jaké doby akční cena platí. Vzhledem k charakteru digitálního obsahu nevznikají žádné náklady na dopravu a ani další náklady spojené s jeho dodáním. Kalkulovaná cena uvedená v souhrnu objednávky (tj. předtím než kliknete na tlačítko "Dokončit nákup") je již konečnou cenou.
 2. Sjednanou kupní cenou je cena uvedená u digitálního obsahu nebo světelné terapie v okamžiku odeslání Vaší objednávky (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři). Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání cen) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Kupní smlouvy, pak nejsem povinna vám za takovou zjevně chybnou cenu digitální obsah dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsem oprávněna od Kupní smlouvy odstoupit. Dojde-li ke změně kupní ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z naší strany, platí kupní cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.
 3. Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsem povinna vám digitální obsah nebo světelnou terapii dodat až po úplném zaplacení sjednané kupní ceny. Do okamžiku úplného zaplacení kupní ceny zůstává digitální obsah v mém vlastnictví a světelná terapie nebude poskytnuta.
 4. ZPŮSOB PLATBY. Kupní cenu je možné uhradit následujícími způsoby: Aplikace app.simpleshop.cz je propojená s platební bránou GoPay, která nabízí platby online platební kartou, rychlým online převodem, PayPal, nebo běžným bankovním převodem na můj účet (platba trvá většinou 1 - 2 pracovní dny). Pokyny k platbě obdržíte v emailu potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě bankovním převodem, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a digitální obsah či světelná terapie co nejdříve dodány. Případné další způsoby platby budou uvedeny na webovém rozhraní nebo mohou být mezi námi výslovně dohodnuty. Kupní cena se hradí v korunách českých nebo v eurech.
 5. SPLATNOST KUPNÍ CENY. V případě bezhotovostního převodu je kupní cena splatná do 14 dnů od potvrzení přijetí objednávky. Datum splatnosti je uvedené v pokynech k platbě, v zálohové faktuře. Kupní cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na můj bankovní účet. O přijetí platby vám vystavím doklad o přijaté platbě, který u online platebních metod obdržíte obratem po provedení platby, v ostatních případech do 3 dnů od přijetí platby. Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije. Digitální obsah ani světelnou terapii není možné hradit formou splátkového kalendáře.

V. Dodací podmínky

 1. ZPŮSOB DODÁNÍ DIGITÁLNÍHO OBSAHU A SVĚTELNÉ TERAPIE. Digitální obsah ve formátu e-knihy (pdf) nebo audio nahrávky (mp3) bude zaslán po uhrazení kupní ceny na vámi sdělenou elektronickou adresu jako příloha emailové zprávy nebo zasláním odkazu v podobě adresy webové stránky, na které je obsah možno stáhnout či otevřít. Při objednání světelné terapie slouží zaplacená objednávka jako potvrzení k domluvě dne a hodiny pro setkání přes Skype za účelem čerpání této služby.
 2. DODACÍ LHŮTA. Délka dodací lhůty závisí na zvoleném způsobu platby. Je-li platba prováděna běžným bankovním převodem, bude digitální obsah dodán nejpozději do 3 pracovních dnů poté, kdy bude platba připsána na můj bankovní účet. U platby online platební kartou nebo rychlým online převodem bude digitální obsah dodán obratem po provedení platby. Také termín vaší světelné terapie lze domluvit ihned poté, co vaše platba dorazí na můj účet. 
 3. NÁKLADY NA DOPRAVU. S ohledem na charakter produktů (e-knihy, audio nahrávky, setkání se světelnou terapií přes Skype) nejsou účtovány žádné náklady na dopravu.
 4. Po dodání digitálního obsahu si, prosím, co nejdříve zkontrolujte funkčnost a dostupnost obsahu, a zjistíte-li nedostatky nebo vady, kontaktujte mě prosím, abych mohla provést nápravu. Podrobnosti jsou uvedeny v čl. VIII těchto VOP.
 5. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující zejména otevřít a pracovat s textovými dokumenty ve formátu pdf, a se zvukovými soubory ve formátu mp3 (podrobnosti obsahuje čl. VI. VOP). Pro světelnou terapii přes Skype je zapotřebí vysokorychlostní připojení k internetu, a nainstalovaná aplikace Skype (tj. potřebujete mít platnou přezdívku registrovaného uživatele, funkční mikrofon, bedničky či sluchátka, případně kameru). Po předchozí dohodě lze světelnou terapii provést i přes aplikaci WhatsApp nebo formou telefonního hovoru, pokud máte levné či neomezené volání a zavoláte mi. 

VI. Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem

 1. Digitální obsah (e-knihu, audio nahrávku) zasílám pouze vám, jako Kupujícímu, na vaši elektronickou adresu, případně zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu pdf, s audio nahrávkami (mp3). Obsah stáhnete v internetovém prohlížeči, pokud byl dodán formou zaslání odkazu na webovou stránku. Pro stáhnutí digitálního obsahu je nezbytné, abyste byli připojeni k síti internet s dostatečnou rychlostí připojení. Neodpovídám za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti vašeho internetového připojení. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.
 2. Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez mého výslovného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalšími osobami. Digitální obsah slouží ke vzdělávacím účelům a pro vaše potěšení. Je vytvořen s využitím mých znalostí a zkušeností. Neodpovídám za váš případný neúspěch v aplikaci postupů, rad a doporučení uvedených v e-knihách či audio nahrávkách.

VII. Odstoupení od kupní smlouvy

 1. Ze zákona může spotřebitel od smlouvy uzavřené distančním způsobem zpravidla odstoupit bez udání důvodů ve 14-ti denní lhůtě od uzavření kupní smlouvy. V případě odstoupení mě, prosím, informujte elektronicky na sonasiepakova@gmail.com nebo písemně na adresu uvedenou v úvodu těchto VOP. V informaci uveďte, že využíváte právo ve 14-ti denní lhůtě odstoupit od Kupní smlouvy a přiložte, prosím, pokud možno, i doklad o koupi digitálního obsahu nebo sdělte aspoň datum nákupu, vaše identifikační údaje a údaj o tom, jaký digitální obsah jste zakoupili. Bez zbytečného odkladu vám potvrdím přijetí vaší žádosti a vrátím peníze zpět na účet, jehož číslo jste uvedli ve své emailové žádosti. Odstoupení nemusíte nijak odůvodňovat. 
 2. Po uplynutí 14-denní zákonné lhůty berte prosím na vědomí, že zakoupený digitální obsah ve formě e-booku a audio-nahrávek už nelze vrátit, tj. nelze požadovat vrácení peněz. 
 3. Při zrušení objednaného termínu světelné terapie později než 24 hodin předem, tento termín propadá, jako by setkání proběhlo. Zrušíte-li svůj termín dříve, můžete si terapii znovu objednat kdykoli později ve lhůtě 1 roku od zakoupení. Zakoupené setkání světelné terapie přes Skype můžete také v plné výši někomu darovat či prodat. A pokud si svůj nákup rozmyslíte, vrátím vám 50% z nevyčerpané částky převodem na váš účet, který prosím uveďte v žádosti (emailem). V případě mezinárodního bankovního převodu se vám částka poníží o aktuálně platné bankovní poplatky.   
 4. Jako Kupující můžete od Kupní smlouvy odstoupit i v dalších případech stanovených zákonem nebo Kupní smlouvou a VOP, zejména v případě vadného plnění (článek IX. VOP). Jako Prodávající jsem oprávněna od Kupní smlouvy odstoupit v případě vašeho prodlení s platbou kupní ceny, pokud je delší než 10 dní po splatnosti a v případě podstatného porušení vašich povinností z Kupní smlouvy, zejména v případě, kdy by došlo k neoprávněným zásahům do webového rozhraní, porušení autorských práv a v dalších případech stanovených zákonem.
 5. Je-li Vám společně s digitálním obsahem či světelnou terapií poskytnut dárek, je darovací smlouva mezi námi uzavřená s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od smlouvy z vaší strany bez uvedení důvodů, pozbývá darovací smlouva účinnost a jste povinni mi poskytnutý dárek nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vrátit. Veškeré dárky a bonusy jsou zasílány či zpřístupněny až po úhradě kupní ceny.

VIII. Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád

 1. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a § 2165 až 2174 NOZ.
 2. Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 a § 2161 až 2164 NOZ.
 3. Jako Prodávající vám odpovídám, že digitální obsah při převzetí nemá vady. Jste-li spotřebitelem, pak v případě, že se vada projeví do 6 měsíců od převzetí, má se za to, že digitální obsah byl vadný již při převzetí. Jste-li spotřebitelem, odpovídám i za to, že se vady nevyskytnou v záruční době, která činí 24 měsíců od převzetí produktu.
 4. V případě výskytu vady u digitálního obsahu, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady po opravě nebo výskytu většího počtu vad máte právo požadovat výměnu digitálního obsahu za nový anebo od smlouvy odstoupit. V případě, že neodstoupíte od smlouvy nebo neuplatníte právo na dodání nového digitálního obsahu bez vad, můžete požadovat přiměřenou slevu. Přiměřenou slevu můžete žádat i v případě, že bych nebyla schopna vám nový digitální obsah bez vad dodat, stejně tak i v případě, že bych nezjednala nápravu v přiměřené době nebo že by vám zjednání nápravy působilo značné obtíže.
 5. Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud byste před převzetím produktu věděli, že digitální obsah má vadu, anebo byste vadu sami způsobili. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním digitálního obsahu, nebo nesprávným uchováváním.
 6. Pokud vám nebyl digitální obsah dodán v dodací lhůtě, prosím, zkontrolujte nejprve složky "hromadná pošta" nebo spam. Pokud ani tam digitální obsah nenaleznete, uplatněte reklamaci dle následujícího odstavce.
 7. Reklamaci u mě uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. Reklamaci můžete uplatnit mailem na mou elektronickou adresu sonasiepakova@gmail.com nebo zaslat písemně na mou adresu uvedenou v čl. II VOP. Uvítám, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci vyřídím bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vám poskytnu písemné potvrzení

IX. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

 1. Máte-li k uzavřené Kupní smlouvě, jejímu plnění či naší činnosti nějakou stížnost, kontaktujte mě prosím na adrese uvedené v čl. II. VOP nebo na elektronické adrese sonasiepakova@gmail.com.
 2. Podnikám na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.
 3. Pokud mezi mnou jako prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 4. Uvádím, že nejsem vázána žádnými kodexy chování (§ 1826 odst. 1 písm. e) NOZ).

X. Závěrečná ustanovení

 1. Kupní smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající.
 2. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem.
 3. Vezměte prosím na vědomí, že jsem oprávněna tyto VOP jednostranně měnit, pro Kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky.
 4. Tyto VOP jsou účinné k 10.01.2019.

Ochrana osobních údajů

Beru ochranu vašich soukromých údajů vážně a chci, abyste se při návštěvě mých internetových stránek cítili dobře. Ochrana vašeho soukromí při zpracování osobních údajů je pro mě důležitou záležitostí, kterou při mých obchodních procesech beru na zřetel.

Osobní údaje, které jsou získávány během návštěvy těchto webových stránek, zpracovávám v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.


Právo na informace

Na požádání vám já, Soňa Siepaková, podle možnosti obratem a písemně oznámím, zda a jaké osobní údaje mám o vás zaznamenané. Pokud by navzdory mým snahám o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je opravím.

Pokud máte otázky týkající se zpracování vašich osobních údajů, můžete je směřovat na emailovou adresu sonasiepakova@gmail.com, kde jsem vám k dispozici nejen v případě žádosti o informace, ale i v případě podnětů nebo stížností.


Kodex ochrany údajů

Získávání a zpracovávání osobních údajů

Když navštívíte mé webové stránky, zaznamená můj webový server standardním způsobem IP adresu, která vám byla přidělená poskytovatelem internetových služeb, webovou stránku, z které mne navštívíte, webové stránky, které u mne navštívíte, a také datum a délku návštěvy. Osobní údaje se zaznamenají jen tehdy, když mi je poskytnete z vlastní vůle, například v rámci registrace, ankety, vypsání cen nebo k realizaci smlouvy.


Bezpečnost

Já, Soňa Siepaková, přijímám technická, organizační a bezpečnostní opatření, abych chránila u mne vedené údaje proti manipulaci, ztrátě, zničení a zásahu nepovolaných osob. Má bezpečnostní opatření se s vývojem technologií neustále zlepšují.


Použití a postoupení osobních údajů

Já, Soňa Siepaková, používám vaše osobní údaje na účely technické správy webových stránek, zákaznickou administrativu, na ankety týkající se produktů a na marketingové účely vždy jen v takovém rozsahu, jaký je k tomu potřebný.

Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů. Mí spolupracovníci, agentury a obchodníci jsou z mé strany vázáni diskrétností.


Možnost odhlášení

Vaše údaje chci použít k tomu, abych vás mohla informovat o svých produktech a službách, případně zjistit váš názor na ně. Účast na takovýchto akcích je samozřejmě dobrovolná. Pokud byste s nimi nesouhlasili, můžete mi to kdykoliv oznámit, abych mohla údaje podle toho zablokovat. V případě emailové komunikace se z odběru můžete kdykoliv odhlásit s pomocí odhlašovacího odkazu uvedeného v patičce každého emailu.


Souhlas se zpracováním osobních údajů

Prohlášení prodávajícího:Já, Soňa Siepaková, se zavazuji plně respektovat důvěrný charakter Vašich osobních a firemních dat, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte v objednávce digitálního obsahu (ebooky, audio nahrávky, vstupenky) jsou nezbytné pro Vaši identifikaci jako kupujícího. Používám je k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci Vašich bezhotovostních plateb a pro komunikaci s Vámi.

Vaše detailní osobní data i údaje o nákupech jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

Souhlas registrujícího se návštěvníka webu: Vyplněním webového formuláře na stránkách prodejní aplikace app.simpleshop.cz, jež jsou přiřazeny k produktům Mgr. Soni Siepakové, souhlasí kupující se zařazením všech jím vyplněných osobních údajů do databáze prodejní aplikace app.simpleshop.cz v rámci registrace uživatele Soňa Siepaková/Válcovní 1430/30, CZ-70300 Ostrava/IČ: 73297313, jakožto správce, a s jejich následným zpracováním pro marketingové účely a obchodní sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu.