Všeobecné obchodní podmínky _ General business terms and conditions

Tento odstavec bude brzy zapracován do textu níže. 

Tento odstavec bude brzy zapracován do textu níže. 


Nákupem souhlasíte s obchodními podmínkami: Tato terapie je blahodárnou energetickou podporou s terapeutickými účinky zejména na emoční tělo člověka, a skrze psychosomatické vazby působí příznivě i na fyzické a mentální zdraví člověka. V žádném případě ovšem není náhradou řádné lékařské péče, zdravého životního stylu, ani zázračnou pilulkou na všechno. V případě pochybností a obav se nejprve poraďte se svým lékařem či jinou autoritou, které důvěřujete. Terapii vám poskytuji s nejlepším vědomím a svědomím, na základě dlouholetého výcviku, zkušeností a dovedností. Terapii si objednáváte na vlastní zodpovědnost. Pevně věřím, že se stane jen to, co je pro nejvyšší dobro všech - vás, i mne.

By purchasing, you agree with the Business Terms: This terapy is a wholesome energy support with therapeutic effects especially on the human emotional body, and through psychosomatic relations it has beneficial influence on people's physical as well as mental health. However, in no case is this a substitute for due medical care, healthy lifestyle, or a magic pill for anything. When in doubt or worries, please consult your physician first, or another authority you trust. I provide this therapy to you to the best of my knowledge and belief, based on long-term training, experience, and skills. You book this terapy on your own responsibility. I firmly believe only that which is for the highest good of all - you and me - will happen.


Při zrušení objednané terapie později než 24 hodin předem, tento termín propadá, jako by setkání proběhlo. Zrušíte-li svůj termín dříve, můžete si terapii znovu objednat kdykoli později. Zakoupené terapeutické setkání přes Skype má neomezenou lhůtu platnosti, a můžete jej v plné výši někomu darovat či prodat. A pokud si svůj nákup rozmyslíte, vrátím vám 50% z nevyčerpané částky převodem na váš účet, který prosím uveďte v žádosti (emailem). V případě mezinárodního bankovního převodu se vám částka poníží o aktuálně platné bankovní poplatky.  

If you cancel later than 24 hours before your booked therapy session, this session shall be charged as if it has happened. If you cancel your session early, you can book it again at any time later. Purchased therapy sessions have no period of validity, and you can also give or sell them at their full value. And should you change your mind, I will refund 50% of the unused amount by a bank transfer to your account, which you will indicate in your request (email). In case of an international bank transfer, the amount will be reduced by any currently applicable bank charges.


Vaše osobní údaje jsou u mne v bezpečí. Chráním je a s nikým je nesdílím. Žádné podrobnosti o vašem zdravotním, psychickém, rodinném ani jiném stavu nikam nezaznamenávám.


I. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též uváděné jen zkratkou "VOP") platí pro nákup  lekcí angličtiny přes Skype (1 lekce, 10 lekcí, 20 lekcí, Malý kurz psaní), e-knih (ve formátu pdf), audio nahrávek (ve formátu mp3) a vstupenek na výlety s angličtinou (dále též i jen jako "digitální obsah") přes webové rozhraní www.sonasiepakova.cz provozované Mgr. Soňou Siepakovou, IČ: 73297313, se sídlem Válcovní 1430/30, CZ-70300 Ostrava, jako fyzickou osobou zapsanou v živnostenském rejstříku, evidujícím úřadem je Magistrát města Ostrava 1 (dále též jen jako "Prodávající").
 2. Nákup digitálního obsahu probíhá na základě Kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím. Proces uzavírání Kupní smlouvy je podrobně popsán v čl. III. VOP. Tyto VOP jsou dokumentem, který je nedílnou součástí Kupní smlouvy a podrobně uvádí a vysvětluje práva a povinnosti obou stran kupní smlouvy, tedy Kupujícího i Prodávajícího. Ujednání, která jsou v Kupní smlouvě odlišná od ustanovení VOP, mají přednost (tedy text Kupní smlouvy je nad textem VOP). VOP řeší i některé další otázky, které s nákupem digitálního obsahu nebo s užíváním internetových stránek www.sonasiepakova.cz souvisí.
 3. VOP obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici ještě před tím, než digitální obsah koupíte. Prosím, přečtěte si VOP pečlivě a v případě, že k nim budete mít připomínky či dotazy, kontaktujte mě ještě před objednáním digitálního obsahu (tj. před kliknutím na tlačítko "Dokončit nákup"). Kontakty naleznete v čl. II. VOP. Vzájemná komunikace je nejlepším způsobem, jak eliminovat případné budoucí nejasnosti mezi námi. Tím, že kliknete na tlačítko "Dokončit nákup" mi totiž dáváte signál, že jste VOP viděli, četli a souhlasíte s takovým průběhem obchodu a spolupráce, jaký zde popisuji. Dáváte tím i signál, že svoji objednávku myslíte vážně, a že jste stejně jako já připraveni splnit své závazky z následně uzavřené Kupní smlouvy (tedy já jako Prodávající především dodat vám objednaný digitální obsah, a vy jako Kupující za něj zaplatit dohodnutou cenu). 
 4. Ve VOP máte k dispozici všechny podstatné informace.

I. Initial provisions and explanation of the purpose of these general business terms and conditions

 1. These general business terms and conditions (hereinafter only "GBT") apply to the purchase of English lessons over Skype (1 lesson, 10 lessons, 20 lessons, A small course of writing in English) e-books (in "pdf" format), audio recordings (in the "mp3" format) and tickets to trips with English (hereinafter only "digital content") via the web interface www.sonasiepakova.cz run by Mgr. Soňa Siepaková, Company ID: 73297313, based in Válcovní 1430/30, CZ-70300 Ostrava, as the natural person registered in the Commercial Register Ostrava 1 (hereinafter only "Seller").
 2. The digital content is purchased based on a Purchase Contract concluded between the Seller and the Customer. The process of concluding the Purchase Contract is described in detail in Article III of these GBT. These GBT are a document which represents an inseparable part of the Purchase Contract, thoroughly indicating and explaining the rights and duties of both parties to the Purchase Contract, i.e. the Customer as well as the Seller. Any arrangements which are different in the Purchase Contract from the provisions in GBT, have preference (i.e. the text of the Purchase Contract is superior to the text of GBT). GBT also solve other issues related to the purchase of the digital content or the use of the website www.sonasiepakova.cz.

 3. These GBT contain information which you need to know before purchasing the digital content. Please read these GBT carefully and in case you have any relevant objections or questions, contact me before ordering the digital content (i.e. before clicking on the "Finish your purchase" button). Contacts can be found in Article II of these GBT. Mutual communication is the best way how to eliminate any potential ambiguities between us. Because by clicking on the "Finish your purchase" button, you indicate you have seen and read these GBT and you agree with such course of business and cooperation as is described here. Moreover, you signal me you are serious with your order and, like me, you are prepared to meet the commitments of the subsequently concluded Purchase Contract (i.e. I as the Seller shall, first of all, deliver the ordered digital content to you, and you as the Customer shall pay the agreed price for it).

 4. These GBT contain all the relevant information.


Obsah VOP:

I. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek

II. Důležité pojmy (definice)

III. Objednávka a uzavření Kupní smlouvy

IV. Cena digitálního obsahu a platba

V. Dodací podmínky

VI. Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem

VII. Odstoupení od Kupní smlouvy

VIII. Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád

IX. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

X. Závěrečná ustanovení

Content:

I Initial provisions and explanation of the purpose of the General Business Terms and Conditions

II Important concepts (definitions)

III Ordering and concluding a Purchase Contract

IV Price of the digital content and payment

V Delivery terms

VI Data on digital content functionality and its compatibility with hardware and software

VII Withdrawing from the Purchase Contract

VIII Guarantee, rights related to defective performance, warranty rules

IX Dealing with complaints, solving disputes with consumers

X Final provisions


II. Důležité pojmy (definice)

 1. PRODÁVAJÍCÍ. Prodávajícím je: Mgr. Soňa Siepaková se sídlem/místem podnikání: Válcovní 1430/30, CZ-70300 Ostrava. Kontaktní telefon: +420775340775. Adresa pro doručování elektronické pošty: sonasiepakova@gmail.com
 2. KUPUJÍCÍ. Kupující je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní www.sonasiepakova.cz uzavře se mnou, jako Prodávajícím, Kupní smlouvu, a tím koupí digitální obsah. Kupujícím může být podnikatel (podnikající fyzická osoba často také uváděná jako OSVČ anebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost) anebo spotřebitel.
 3. SPOTŘEBITEL. Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, budu mít za to, že Kupní smlouvu uzavíráte jako podnikatel a ne jako spotřebitel.
 4. SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA. Je jí Kupní smlouva, ve které jako Kupující vystupuje spotřebitel. Podle platných zákonů je spotřebitel více chráněn než Kupující, který není spotřebitelem. Současně má prodávající i více povinností vůči spotřebiteli než vůči jinému Kupujícímu a je povinen poskytnout spotřebiteli informace stanovené jak občanským zákoníkem, tak zákonem na ochranu spotřebitele. Je-li Kupujícím jiná osoba než spotřebitel, neužijí se ta ustanovení VOP, která slouží výhradně pro ochranu spotřebitele.
 5. SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM. Je Kupní smlouva, pokud je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž by se Prodávající a Kupující museli osobně potkat, protože ji uzavírají přes webové rozhraní (na základě objednávky učiněné přímo na internetových stránkách www.sonasiepakova.cz vyplněním potřebných údajů Kupujícím) nebo prostřednictvím emailové komunikace, telefonicky nebo s využitím obdobných komunikačních prostředků. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) si hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.
 6. ROZHODNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY. Jsou to platné právní předpisy, kterými se řídí vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím. Jde zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen "NOZ") a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

II Important concepts (definitions)

 1. SELLER. The Seller is: Mgr. Soňa Siepaková, based in: Válcovní 1430/30, CZ-70300 Ostrava. Contact phone: +420775340775. Email address: sonasiepakova@gmail.com
 2. CUSTOMER. Customer is the one who concludes, via the web interface www.sonasiepakova.cz, with me as the Seller, a Purchase Contract, thus purchasing the digital content. The Customer may be an entrepreneur (a self-employed natural person, or a legal person, e.g. a limited liability company or a joint-stock company) or a consumer.
 3. CONSUMER. According to the law, the consumer is a natural person who is not acting within the scope of its business or self-employment. If you are a natural person and indicate your Company ID in the order, I will assume you are concluding the Purchase Contract as an entrepreneur, not as a consumer.
 4. CONSUMER CONTRACT. This is the Purchase Contract where the Customer is a consumer. According to applicable law, the consumer is protected more than the Customer who is not a consumer. Simultaneously, the Seller has more duties to a consumer than to other Customers. The Seller must provide information to the consumer set by the Civil Code as well as the Consumer Protection Act. If the Customer is a different person than a consumer, those GBT provisions shall not be applied which are exclusively related to the protection of consumers.
 5. REMOTELY CONCLUDED CONTRACT. This is the Purchase Contract as long as it is concluded BY MEANS OF REMOTE COMMUNICATION, i.e. it is concluded without the necessity for the Seller and Customer to meet in person, because it is concluded via the web interface (based on the order made directly on the website www.sonasiepakova.cz by the Customer's completion of required data) or by means of e-mail communication, by phone, or using similar means of communication. Costs related to the use of remote communication (especially costs of internet connection and phone calls) are covered by you and they are not different from the common rates charged by your telephone or internet service provider. By ordering, you explicitly agree with the use of remote communication means.
 6. APPLICABLE LAW. This means valid legal regulation regulating the relationship between the Customer and the Seller. In particular, this includes Act No. 89/2012 Coll., Czech Civil Code (hereinafter only "CCA"), and also Act No. 634/1992 Coll., on consumer protection in cases when the Customer is a consumer.

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Kupující objednává digitální obsah kliknutím na zelené tlačítko "Koupit", "Chci tuto knihu" "Chci si procvičit psaní", "Chci na výlet", "Chci si koupit lekce" (dále jen "zelené tlačítko") na internetových stránkách www.sonasiepakova.cz, které Kupujícího převedou na objednávkový systém aplikace www.simpleshop.cz. Tam Kupující vyplní objednávkový formulář, a v případě zvolení úhrady formou elektronické platby současně svůj nákup zaplatí.
 2. POPIS DIGITÁLNÍHO OBSAHU. Na webovém rozhraní www.sonasiepakova.cz a také na každé příslušné stránce aplikace app.simpleshop.cz přiřazené k digitálnímu obsahu, který je předmětem této smlouvy (dále též jako "webové rozhraní"), je uveden podrobný popis nabízeného digitálního obsahu včetně uvedení toho, co obsahuje, komu je určen, co může čtenáři, posluchači či návštěvníkovi přinést, a v jakém formátu je poskytován. Je zde i podrobný popis bonusů, které jsou k digitálnímu obsahu poskytnuty. Veškeré prezentace uvedené na webovém rozhraní jsou informativního charakteru. Jako Prodávající nejsem povinna uzavřít Kupní smlouvu ohledně těchto produktů. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.
 3. OBJEDNÁNÍ DIGITÁLNÍHO OBSAHU. K objednání digitálního obsahu slouží webové rozhraní aplikace app.simpleshop.cz propojené "zeleným tlačítkem" s příslušným produktem ze stránek www.sonasiepakova.cz, kde jako Kupující vyplníte potřebné údaje a zvolíte způsob úhrady. Před odesláním objednávky vám je umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku odešlete kliknutím na tlačítko "Dokončit nákup".
 4. O obdržení objednávky vás bude informovat aplikace app.simpleshop.cz emailem zaslaným na vaši elektronickou adresu, kterou jste zadali v objednávce nebo při registraci. Informace o obdržení objednávky je zasílána automaticky. Není-li v potvrzení uvedeno, že objednávku přijímám, zašlu vám informaci o přijetí objednávky v následném emailu. Do okamžiku než je vám doručeno potvrzení o přijetí vaší objednávky, je možné telefonicky nebo mailem (na adresu uvedenou v čl. II. VOP) objednávku zrušit. Doručením potvrzení o přijetí objednávky na vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce je Kupní smlouva uzavřena. V případě pochybností vás mohu kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky, a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabývám. 
 5. Kupní smlouva se uzavírá v českém nebo anglickém jazyce, v závislosti na jazyku formuláře k produktu, který jste si zvolili. Smlouva se uzavírá v elektronické podobě, tvoří ji vaše objednávka, její přijetí z mé strany a tyto VOP. Smlouvu archivuji v elektronické podobě, není přístupná.

III Ordering and concluding a Purchase Contract

 1. The Customer orders the digital content through the green button "Buy", "I want this book", "I want  to practice writing", "I want to go on a trip", "I want to buy lessons" (hereinafter only "the green button") on the website www.sonasiepakova.cz which takes them to the ordering system of the www.simpleshop.cz application. There, the Customer fills in the ordering form, and they can also pay their shopping there in case they choose electronic payment.
 2. DIGITAL CONTENT DESCRIPTION. The website www.sonasiepakova.cz and also the relevant pages of app.simpleshop.cz allocated for the purchase of the digital content under this contract (hereinafter "web interface") feature detail descriptions of the offered digital content including the indication what it contains, who it is designed for, what it can bring to the reader, listener or visitor, and what format it is provided. There are also thoroughly described bonuses added to the digital content. All presentations on the web interface are informative in their nature. As the Seller I am not obliged to conclude a Purchase Contract with respect to these products. Provisions of Article 1732 Par. 2, CCA shall not apply.
 3. ORDERING DIGITAL CONTENT. The digital content can be ordered on the web interface of app.simpleshop.cz connected by the "green button" with the respective products on www.sonasiepakova.cz where you, as the Customer, fill in all the necessary data and select a payment method. Before sending your order, you will be able to check and change the data entered in the form, or correct any mistakes and discrepancies. You can send the order by clicking on the "Finish your purchase" button. 
 4. App.simpleshop.cz will inform you that your order has been received, namely by an email sent to the e-mail address indicated in the order or during your registration. Information about receiving the order is sent automatically. If the confirmation does not state the order has been received, I will send you the confirmation of receiving your order in a subsequent email. Until the moment the confirmation of receiving your order has been delivered to you, you can cancel your order by phone or email (to the address indicated in Article II, GBT). When the confirmation of receiving your order is delivered to your email address indicated in the order, the Purchase Contract is concluded. When in doubt, I may contact you to verify the validity of the order. And in case the order validity cannot be verified, I will assume the order has not been sent, and I will no longer deal with such an order.
 5. The Purchase Contract is concluded in the Czech or English language, depending on the language of the relevant product form. The Contract is concluded electronically, consisting of your order, confirmation of its receipt by me, and these GBT. I archive the contract electronically; it is not accessible to the public.

IV. Cena digitálního obsahu a platba

 1. CENA DIGITÁLNÍHO OBSAHU. Na webovém rozhraní je vždy uvedena i aktuálně platná cena digitálního obsahu. Cena je uvedena bez daně z přidané hodnoty, neboť nejsem plátce DPH. Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena. Pokud je uvedena akční cena, je spolu s tím uvedeno i za jakých podmínek a do jaké doby akční cena platí. Vzhledem k charakteru digitálního obsahu nevznikají žádné náklady na dopravu a ani další náklady spojené s jeho dodáním. Kalkulovaná cena uvedená v souhrnu objednávky (tj. předtím než kliknete na tlačítko "Dokončit nákup") je již konečnou cenou.
 2. Sjednanou kupní cenou je cena uvedená u digitálního obsahu v okamžiku odeslání Vaší objednávky (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři). Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání cen) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Kupní smlouvy, pak nejsem povinna vám za takovou zjevně chybnou cenu digitální obsah dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsem oprávněna od Kupní smlouvy odstoupit. Dojde-li ke změně kupní ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z naší strany, platí kupní cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.
 3. Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsem povinna vám digitální obsah dodat až po úplném zaplacení sjednané kupní ceny. Do okamžiku úplného zaplacení kupní ceny zůstává digitální obsah v mém vlastnictví.
 4. ZPŮSOB PLATBY. Kupní cenu je možné uhradit následujícími způsoby: Aplikace app.simpleshop.cz je propojená s platební bránou GoPay, která nabízí platby online platební kartou nebo rychlým online, PayPal, nebo bankovním převodem na můj účet (platba trvá většinou 1 - 2 pracovní dny). Pokyny k platbě obdržíte v emailu potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě bankovním převodem, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a digitální obsah co nejdříve dodán. Případné další způsoby platby budou uvedeny na webovém rozhraní nebo mohou být mezi námi výslovně dohodnuty. Kupní cena se hradí v korunách českých nebo v eurech.
 5. SPLATNOST KUPNÍ CENY. V případě bezhotovostního převodu je kupní cena splatná do 7 dnů od potvrzení přijetí objednávky. Datum splatnosti je uvedené v pokynech k platbě, v zálohové faktuře. Kupní cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na můj bankovní účet. O přijetí platby vám vystavím doklad o přijaté platbě, který u online platebních metod obdržíte obratem po provedení platby, v ostatních případech do 3 dnů od přijetí platby. Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije. Digitální obsah není možné hradit formou splátkového kalendáře.

IV Price of the digital content and payment

 1. PRICE OF THE DIGITAL CONTENT. The web interface always features the currently valid price of the digital content. The price is indicated exluding the value added tax because I am not a VAT payer. The price is valid for the whole time of its presence on the web interface. If a special offer price is indicated, it also includes specifications of its conditions and the period of its validity. With respect to the character of the digital content, there are neither any transport costs nor other costs related to its delivery. The price calculated in the order summary (i.e. before you click on the "Finish your purchase" button) is thus the final price.
 2. The agreed purchase price is the price indicated at the digital content at the moment of submitting your order (stated in the sent order form). In case of an obvious mistake in the presentation of the price at the web interface (this means, in particular, a typing error, a mistake by entering the prices) or a similar mistake during the process of concluding the Purchase Contract, then I am not obliged to deliver you the digital content at the obviously wrong price, even in case of an automatic order confirmation. In case you have already paid this obviously wrong price, I am entitled to withdraw from the Purchase Contract. If the purchase price is changed in the period between the submission of your order and its confirmation by us, the purchase price will be used which was applicable at the moment of order submission, unless otherwise agreed between us.
 3. Unless otherwise agreed between us, I am obliged to deliver you the digital content only after the full payment of the agreed purchase price. Until the moment of the complete payment of the purchase price, the digital content remains in my property.
 4. PAYMENT METHODS. The purchase price can be paid as follows: The app.simpleshop.cz is connected with the GoPay payment gate which offers online payments by card or quick online transfer, PayPal, or a bank transfer to my account (the bank transfer usually takes 1 - 2 workdays). You will receive your payment instructions in the email confirming your order. When paying by bank transfer, please do not forget to indicate the respective variable symbol to allow for quick pairing of the payment, and delivering the digital content as soon as possible. Any other payment methods will be listed in the web interface, or they can be agreed between us explicitly. The purchase price can be paid in CZK or EUR.
 5. PURCHASE PRICE DUE DATE. In case of cashless transfer, the purchase price is due within 7 days from the order confirmation. The due date is indicated in the payment instructions, in the pro-forma invoice. The purchase price is paid at the moment the amount has been added to my bank account. I will issue a certificate of payment receipt which you will obtain immediately after your payment with online payment methods, otherwise within 3 days since the receipt of the payment. Provisions of Article 2119 Par. 1 CCA shall not apply. The digital content cannot be paid with a payment schedule.

V. Dodací podmínky

 1. ZPŮSOB DODÁNÍ DIGITÁLNÍHO OBSAHU. Digitální obsah ve formátu e-knihy (pdf) nebo audio nahrávky (mp3) či vstupenky (jpg) bude zaslán po uhrazení kupní ceny na vámi sdělenou elektronickou adresu jako příloha mailové zprávy nebo zasláním odkazu v podobě adresy webové stránky, na které je obsah možno stáhnout či otevřít. Při objednání služeb (lekce angličtiny přes Skype, Malý kurz psaní) slouží zaplacená objednávka jako potvrzení k čerpání těchto služeb.
 2. DODACÍ LHŮTA. Délka dodací lhůty závisí na zvoleném způsobu platby. Je-li platba prováděna běžným bankovním převodem, bude digitální obsah dodán nejpozději do 3 pracovních dnů poté, kdy bude platba připsána na můj bankovní účet. U platby online platební kartou nebo rychlým online převodem bude digitální obsah dodán obratem po provedení platby.
 3. NÁKLADY NA DOPRAVU. S ohledem na charakter produktu (ebook, audio nahrávka, vstupenka, objednávka lekcí přes Skype) nejsou účtovány žádné náklady na dopravu.
 4. Po dodání digitálního obsahu si, prosím, co nejdříve zkontrolujte funkčnost a dostupnost obsahu, a zjistíte-li nedostatky nebo vady, kontaktujte mě prosím, abych mohla provést nápravu. Podrobnosti jsou uvedeny v čl. VIII těchto VOP.
 5. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující zejména otevřít a pracovat s textovými dokumenty ve formátu pdf, se zvukovými soubory ve formátu mp3, a grafickými soubory ve formátu jpg (podrobnosti obsahuje čl. VI. VOP). Lekce angličtiny přes Skype vyžadují, abyste měli nainstalovanou aplikaci Skype (potřebujete mít platnou přezdívku registrovaného uživatele, funkční mikrofon, bedničky či sluchátka, případně kameru).

V Delivery terms

 1. WAYS OF DELIVEING THE DIGITAL CONTENT. The digital content in the form of an e-book (pdf), or audio recordings (mp3) or tickets (jpg) will be sent, as soon as the purchase price has been paid, to the email indicated by you as an email attachment or by sending a link to a website address where the content can be downloaded or opened. If you have ordered services (English Skype lessons, A small course of writing in English), you can use them based on the confirmation that your order has been paid.
 2. DELIVERY PERIOD. The length of the delivery period depends on your chosen payment method. If you pay by common bank transfer, the digital content will be delivered no later than 3 workdays after adding the payment to my account. In case of online payment by card or quick online transfer, the digital content will be delivered immediately after the payment completion.
 3. TRANSPORT COSTS. Due to the character of the product (ebooks, audio recordings, tickets, ordering of Skype lessons) no costs for transport are charged.
 4. After you have received the digital content, please, check its functionality and availability as soon as possible, and if you discover any shortcomings or faults, contact me so that I can correct it. Details can be found in Article VIII of these GBT.
 5. For its full functionality, the digital content requires you to use the hardware and software which enables you to open and work with text documents in the pdf, mobi, epub format, with audio files in the mp3 format, and graphic files in the jpg format (for details see Article VI of these GBT). Skype English lessons require you to have the Skype application installed (you need to have the valid nickname of a registered user, well-working microphone, loudspeakers or earphones, and/or a camera).

VI. Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem

 1. Digitální obsah (e-knihu, audio nahrávku, vstupenku, potvrzení opravňující vás mít se mnou lekce angličtiny přes Skype) zasílám pouze vám, jako Kupujícímu, na vaši elektronickou adresu, případně zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu pdf, s audio nahrávkami (mp3), obrázky (jpg), aplikace Skype s registrací uživatele. Obsah stáhnete v internetovém prohlížeči, pokud byl dodán formou zaslání odkazu na webovou stránku. Pro stáhnutí digitálního obsahu je nezbytné, abyste byli připojeni k síti internet s dostatečnou rychlostí připojení. Neodpovídám za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti vašeho internetového připojení. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.
 2. Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez mého výslovného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalšími osobami. Digitální obsah slouží pouze ke vzdělávacím účelům a informačním účelům a je vytvořen s využitím mých znalostí a zkušeností. Neodpovídám za váš případný neúspěch v aplikaci postupů, rad a doporučení uvedených v e-knize či audio nahrávkách, případně sdílených během našich lekcí angličtiny přes Skype.

VI Data on digital content functionality and its compatibility with hardware and software

 1. I am going to send the digital content (an ebook, an audio recording, a ticket, the confirmation authorising you to have Skype English lessons with me) only to you as the Customer, to your email address, as an attachment or a link to a website where the content is available. In order to work appropriately, the digital content requires you to use the hardware and software to open and work with pdf, mobi, epub documents, mp3 audio files or jpg pictures, Skype appliaction with user registration. The content can be downloaded in your web browser in case it was sent as a link to a website. To download the digital content, you need to be connected to the Internet with sufficient speed of connection. I am not responsible for the unavailability of the content due to the inadequate function or low speed of your internet connection. The content might be temporarily unavailable for a short while due to data maintenance or server failure. The website can be updated without prior warning.
 2. The digital content is protected by copyright and it may not be distributed without my explicit consent, nor can it be provided to other people for use. The digital content serves for the purposes of education and information; it was created using my knowledge and experience. I am not responsible for your potential failure while applying the procedures, advice and recommendations contained in the ebook or audio recordings, or shared during our Skype English lessons.

VII. Odstoupení od kupní smlouvy

 1. Ze zákona může spotřebitel od smlouvy uzavřené distančním způsobem zpravidla odstoupit bez udání důvodů ve 14-ti denní lhůtě od uzavření kupní smlouvy. V případě odstoupení mě, prosím, informujte elektronicky na sonasiepakova@gmail.com nebo písemně na adresu uvedenou v úvodu těchto VOP. V informaci uveďte, že využíváte právo ve 14-ti denní lhůtě odstoupit od Kupní smlouvy a přiložte, prosím, pokud možno, i doklad o koupi digitálního obsahu nebo sdělte aspoň datum nákupu, vaše identifikační údaje a údaj o tom, jaký digitální obsah jste zakoupili. Bez zbytečného odkladu vám potvrdím přijetí vaší žádosti a vrátím peníze zpět na účet, jehož číslo jste uvedli ve své emailové žádosti. Odstoupení nemusíte nijak odůvodňovat. 
 2. Po uplynutí 14-denní zákonné lhůty berte prosím na vědomí, že zakoupený digitální obsah ve formě e-booku a audio-nahrávek už nelze vrátit, tj. nelze požadovat vrácení peněz. V případě vstupenky na výlet s angličtinou, nebo lekcí angličtiny přes Skype (1 lekce, 10 lekcí, 20 lekcí, Malý kurz psaní v angličtině) vám mohu z nevyčerpané částky vrátit 33% na účet, který mi prosím napište emailem společně s touto žádostí. Výhodnější pro vás může být, když své lekce někomu sami darujete či prodáte. V takovém případě mne prosím také kontaktujte, mohu vám po dohodě, pokud jsme spolu předtím delší dobu spolupracovali, prodloužit dobu platnosti služby, kterou převádíte na jinou osobu.
 3. Jako Kupující můžete od Kupní smlouvy odstoupit i v dalších případech stanovených zákonem nebo Kupní smlouvou a VOP, zejména v případě vadného plnění (článek IX. VOP). Jako Prodávající jsem oprávněna od Kupní smlouvy odstoupit v případě vašeho prodlení s platbou kupní ceny, pokud je delší než 10 dní po splatnosti a v případě podstatného porušení vašich povinností z Kupní smlouvy, zejména v případě, kdy by došlo k neoprávněným zásahům do webového rozhraní, porušení autorských práv a v dalších případech stanovených zákonem.
 4. Je-li Vám společně se digitálním obsahem poskytnut dárek, je darovací smlouva mezi námi uzavřená s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od smlouvy z vaší strany bez uvedení důvodů, pozbývá darovací smlouva účinnost a jste povinni mi poskytnutý dárek nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vrátit. Veškeré dárky a bonusy jsou zasílány či zpřístupněny až po úhradě kupní ceny.

VII Withdrawing from the Purchase Contract

 1. The law allows the consumer to withdraw from a contract concluded remotely, without stating any reasons, usually within a 14-day period after concluding the Purchase Contract. Inform me please about such withdrawal to my email address sonasiepakova@gmail.com or in writing to the address indicated at the beginning of these GBT. In your message, please include that you are using the right to withdraw from the Purchase Contract within the 14-day period, and attach, if possible, the certificate of purchasing the digital content, or indicate, at least, the date of your purchase, your identification data, and what sort of digital content you have purchased. Without unnecessary delay, I will confirm receiving your request and send the money back to the account number you have indicated in your email request. You do not need to explain your withdrawal.
 2. After the 14-day legal period, please be informed that the purchased digital content in form of an e-book and audio-recording cannot be returned, i.e. you cannot claim a refund. Regarding the ticket for a trip with English, or Skype English lessons (1 lesson, 10 lessons, 20 lessons, A small course of writing in English), I can send you 33% out of the unused amount to the account number which you will indicate in your email request. It could be more convenient for you to give or sell your lessons to somebody else yoursself. Please contact me in that case as well. Upon agreement, provided we have been cooperating for a longer time, I can extend the validity period of the service you are transferring to another person.
 3. As the Customer, you can withdraw from the Purchase Contract even in other cases specified by the law or the Purchase Contract and these GBT, especially in case of defective performance (Article IX, GBT). As the Seller, I am entitled to withdraw from the Purchase Contract if you are late with paying the purchase price by more than 10 days after the due date, and in case of a substantial breach of your duties based on the Purchase Contract, particularly in cases of an unauthorised access to the web interface, violation of copyright, and in other cases indicated by the law.
 4. If you received a gift together with the digital content, the gift contract between us is concluded with a termination provision that if you withdraw from the contract without clarifying the reason, the gift contract becomes invalid and you are obliged to return the provided gift no later than within 14 days after withdrawing from the contract. All gifts and bonuses are sent or made accessible only after your paying of the purchase price.

VIII. Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád

 1. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a § 2165 až 2174 NOZ.
 2. Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 a § 2161 až 2164 NOZ.
 3. Jako Prodávající vám odpovídám, že digitální obsah při převzetí nemá vady. Jste-li spotřebitelem, pak v případě, že se vada projeví do 6 měsíců od převzetí, má se za to, že digitální obsah byl vadný již při převzetí. Jste-li spotřebitelem, odpovídám i za to, že se vady nevyskytnou v záruční době, která činí 24 měsíců od převzetí produktu.
 4. V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady po opravě nebo výskytu většího počtu vad máte právo požadovat výměnu digitálního obsahu za nový anebo od smlouvy odstoupit. V případě, že neodstoupíte od smlouvy nebo neuplatníte právo na dodání nového digitálního obsahu bez vad, můžete požadovat přiměřenou slevu. Přiměřenou slevu můžete žádat i v případě, že bych nebyla schopna vám nový digitální obsah bez vad dodat, stejně tak i v případě, že bych nezjednala nápravu v přiměřené době nebo že by vám zjednání nápravy působilo značné obtíže.
 5. Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud byste před převzetím produktu věděli, že digitální obsah má vadu, anebo byste vadu sami způsobili. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním digitálního obsahu, nebo nesprávným uchováváním.
 6. Pokud vám nebyl digitální obsah dodán v dodací lhůtě, prosím, zkontrolujte nejprve složky "hromadná pošta" nebo spam. Pokud ani tam digitální obsah nenaleznete, uplatněte reklamaci dle následujícího odstavce.
 7. Reklamaci u mě uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. Reklamaci můžete uplatnit mailem na mou elektronickou adresu sonasiepakova@gmail.com nebo zaslat písemně na mou adresu uvedenou v čl. II VOP. Uvítám, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci vyřídím bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vám poskytnu písemné potvrzení

VIII Guarantee, rights related to defective performance, warranty rules

 1. The rights arising from the defective performance are subject to applicable legal regulations, in particular the provisions of Article 1914 to 1925, Article 2099 to 2112 and Article 2165 to 2174, CCA.
 2. The warranty rights are subject to the provisions of Article 2113 to 2117 and Article 2161 to 2164, CCA.
 3. As the Seller, I am responsible for delivering the digital content to you without any defects. If you are a consumer, the digital content is considered to have been defective at the time of your receipt in case a defect is discovered within 6 months after your receipt. If you are a consumer, I am responsible for guaranteeing you no defects will occur during the warranty period of 24 months since your receipt of the product.
 4. If a defect occurs which cannot be removed, or in case of the repeated occurrence of a defect after the respective repair and correction, or the occurrence of a larger number of defects, you are entitled to claim the exchange of the digital content for a new one, or to withdraw from the contract. Should you choose neither to withdraw from the contract nor to claim your right to be delivered a new, defect-free digital content, you can ask for an appropriate discount. The appropriate discount can be requested even in case I have not been able to deliver you the new, defect-free digital content as well as in case I have not adopted any corrective measures within a reasonable period of time, or if you were seriously inconvenienced by my corrective measures.
 5. You are not entitled to claim the defective performance right if you were aware of the defects in the digital content before accepting the product, or in case you caused the defect yourself. The warranty and defective performance liability claims do not apply to defects caused by an inappropriate use of the digital content, or its improper storage.
 6. If the digital content was not delivered to you within the delivery period, please, check the folders "bulk email" or spam first. If you fail to find the digital content there, claim your right according to the following paragraph.
 7. You should claim your warranty right without unnecessary delay after discovering the defects. You can complain by emailing me to sonasiepakova@gmail.com or by sending me a letter to the address in Article II of these GBT. I will appreciate if you attach or enclose the invoice or another purchase certificate to your claim as well as the description of the defect you are complaining about, and a suggestion of solving this claim. I will deal with this claim without unnecessary delay, no later than within 30 days, unless we agree otherwise. I will confirm receiving and handling your complaint in writing.

IX. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

 1. Máte-li k uzavřené Kupní smlouvě, jejímu plnění či naší činnosti nějakou stížnost, kontaktujte mě prosím na adrese uvedené v čl. II. VOP nebo na elektronické adrese sonasiepakova@gmail.com.
 2. Podnikám na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.
 3. Pokud mezi mnou jako prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 4. Uvádím, že nejsem vázána žádnými kodexy chování (§ 1826 odst. 1 písm. e) NOZ).

IX Dealing with complaints, solving disputes with consumers

 1. If you have any complaint to the concluded Purchase Contract, its performance or to my activities, please contact me at the address in Article II of these GBT or to my email address sonasiepakova@gmail.com.
 2. I am self-employed with a trade licence. The inspection body is the respective commercial register. The Czech Commercial Inspection supervises the observance of regulation on consumer protection. The observance of rules on personal data protection is audited by the Personal Data Protection Authority. You can send your complaints to these authorities as well.
 3. In case a dispute arose between me as the Seller and the consumer, the consumer is entitled to its out-of-court settlement. Out-of-court settlements according to Act No. 634/1992 Coll., on the protection of consumers are handled by the Czech Trade Inspection Authority. All details on out-of-court settlement can be found on the website of the Czech Trade Inspection Authority www.coi.cz. The consumer can also use the platform for online dispute solving, which has been set up by the European Committee at https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 4. I declare I am not bound by any code of behaviour (Article 1826, Par. 1, Letter e), CCA).

X. Závěrečná ustanovení

 1. Kupní smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající.
 2. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem.
 3. Vezměte prosím na vědomí, že jsem oprávněna tyto VOP jednostranně měnit, pro Kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky.
 4. Tyto VOP jsou účinné k 10.01.2019.

.

X Final provisions

 1. The Purchase Contract is concluded for a definite period of time, namely until fulfilling the obligations of the Seller and the Customer arising from the contract.
 2. The personal data protection is dealt with in a separate document.
 3. Please be informed that I am entitled to change these GBT ex parte. However, the Customer is always subject to the text of the business terms and conditions valid at the moment of submitting the order.
 4. These GBT are valid as of January 10, 2019.