Ochrana osobních údajů _ Personal data protection

Děkuji za Vaši návštěvu na mých stránkách, těší mě Váš zájem. Beru ochranu vašich soukromých údajů vážně a chci, abyste se při návštěvě mých internetových stránek cítili dobře. Ochrana vašeho soukromí při zpracování osobních údajů je pro mě důležitou záležitostí, kterou při mých obchodních procesech beru na zřetel.

Osobní údaje, které jsou získávány během návštěvy těchto webových stránek, zpracovávám v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Thank you for visiting my website, I really appreciate your interest. I take the protection of your personal data seriously and I want you to feel well while visiting my website. Protecting your privacy when processing your personal data is important to me and I take it into consideration during my business procedures. 

Personal data obtained during your visit of this website is processed according to Czech Act No. 101/2000 Coll. on the Protection of Personal Data. 


Právo na informace

Na požádání vám já, Soňa Siepaková, podle možnosti obratem a písemně oznámím, zda a jaké osobní údaje mám o vás zaznamenané. Pokud by navzdory mým snahám o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je opravím.

Pokud máte otázky týkající se zpracování vašich osobních údajů, můžete je směřovat na emailovou adresu sonasiepakova@gmail.com, kde jsem vám k dispozici nejen v případě žádosti o informace, ale i v případě podnětů nebo stížností.

Information Right

Upon request, I, Soňa Siepaková, willinform you in writing, as soon as possible, whether I have recorded any personal data about you and what kind of. In case I registered incorrect information, despite my efforts to maintain the data accurate and up-to-date, I will correct it upon request.

Should you have any questions regarding the processing of your personal data, you can email me at sonasiepakova@gmail.com. This address is available to you not only when you ask for information but also if you have any suggestions or complaints.


Kodex ochrany údajů

Získávání a zpracovávání osobních údajů

Když navštívíte mé webové stránky, zaznamená můj webový server standardním způsobem IP adresu, která vám byla přidělená poskytovatelem internetových služeb, webovou stránku, z které mne navštívíte, webové stránky, které u mne navštívíte, a také datum a délku návštěvy. Osobní údaje se zaznamenají jen tehdy, když mi je poskytnete z vlastní vůle, například v rámci registrace, ankety, vypsání cen nebo k realizaci smlouvy.

Data Protection Code

Obtaining and Processing of Personal Data

When you visit my website, my webserver records, in a standard way, your IP address which has been assigned to you by your internet service provider, the website through which you have visited me, the webpages you have visited at my site, as well as the day and the length of your visit. Your personal data is only recorded when you provide it to me on your own accord, e.g. when registering, completing a questionnaire, requesting special prices, or in order to conclude a contract.


Bezpečnost

Já, Soňa Siepaková, přijímám technická, organizační a bezpečnostní opatření, abych chránila u mne vedené údaje proti manipulaci, ztrátě, zničení a zásahu nepovolaných osob. Má bezpečnostní opatření se s vývojem technologií neustále zlepšují.

Security

I, Soňa Siepaková, adopt technical, organisational and security measures to protect any data recorded with me against manipulation, loss, damage, and unauthorised access. My security measures improve in line with technological development.


Použití a postoupení osobních údajů

Já, Soňa Siepaková, používám vaše osobní údaje na účely technické správy webových stránek, zákaznickou administrativu, na ankety týkající se produktů a na marketingové účely vždy jen v takovém rozsahu, jaký je k tomu potřebný.

Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů. Mí spolupracovníci, agentury a obchodníci jsou z mé strany vázáni diskrétností.

Personal Data Use and Transfer

I, Soňa Siepaková, use your personal data for the technical administration of my website, customer administration, questionnaires related to products, and for marketing always only to the necessary extent.

Personal data are transferred to Czech national agencies and offices only within the extent required by binding legal regulations. My co-workers, agencies and merchants are bound to maintain confidentiality.


Možnost odhlášení

Vaše údaje chci použít k tomu, abych vás mohla informovat o svých produktech a službách, případně zjistit váš názor na ně. Účast na takovýchto akcích je samozřejmě dobrovolná. Pokud byste s nimi nesouhlasili, můžete mi to kdykoliv oznámit, abych mohla údaje podle toho zablokovat. V případě emailové komunikace se z odběru můžete kdykoliv odhlásit s pomocí odhlašovacího odkazu uvedeného v patičce každého emailu.

Possibility to Unsubscribe

I want to use your data to inform you about my products and services, or to find out your opinion on them. Your participation in such events is voluntary, of course. If you disagree you can inform me at any time and I will block your data accordingly. In case of email communication, you can unsubscribe from receiving emails at any time by clicking on the unsubscribe link at the foot of every email.


Souhlas se zpracováním osobních údajů

Prohlášení prodávajícího:Já, Soňa Siepaková, se zavazuji plně respektovat důvěrný charakter Vašich osobních a firemních dat, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte v objednávce digitálního obsahu (ebooky, audio nahrávky, vstupenky) jsou nezbytné pro Vaši identifikaci jako kupujícího. Používám je k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci Vašich bezhotovostních plateb a pro komunikaci s Vámi.

Vaše detailní osobní data i údaje o nákupech jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

Souhlas registrujícího se návštěvníka webu: Vyplněním webového formuláře na stránkách prodejní aplikace app.simpleshop.cz, jež jsou přiřazeny k produktům Mgr. Soni Siepakové, souhlasí kupující se zařazením všech jím vyplněných osobních údajů do databáze prodejní aplikace app.simpleshop.cz v rámci registrace uživatele Soňa Siepaková/Válcovní 1430/30, CZ-70300 Ostrava/IČ: 73297313, jakožto správce, a s jejich následným zpracováním pro marketingové účely a obchodní sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu.

Consent with Personal Data Processing

Declaration of the seller: I, Soňa Siepaková, committo fully respect the confidential character of your personal and company data which is protected against unauthorised access and misuse. The data which you enter in your order of the digital content (e-books, audio recordings, tickets) is necessary to identify you as the seller. I use it to implement the whole business transaction including the relevant accounting operations, issuing invoices, identifying your cashless transfers, and to communicate with you.

Your detailed personal data as well as data on your purchases is stored in a database which is strictly secured against misuse, and no data is provided to third parties.

Consent of the registering website visitor: By completing the web form in the selling application app.simpleshop.cz, assigned to the products by Mgr. Soňa Siepaková, the customer agrees that all of their completed personal data will be stored in the database of the selling application app.simpleshop.cz within the user's profile of Soňa Siepaková / Válcovní 1430/30, CZ-70300 Ostrava / IČ: 73297313, as the administrator, and with its subsequent processing for marketing purposes and commercial messages by electronic means in accordance with Czech Act No. 480/2004 Coll., namely for the period until the consent has been withdrawn.