Plejádská světelná terapie _ Pleiadian Lightwork

Co je to za terapii?


Přenos léčivé, světelné energie

pro zrychlení osobního růstu, a radostnější život bez sebe-sabotáže.


Plejádská světelná terapie, kterou vám nabízím, se opírá o knihy od Amorah Quan Yin, jež představují ucelenou mysterijní školu (na webu pod názvem Dolphin Star Temple). 

Využívám také metody z nahrávek a knih od Sanaya Roman a Duane Packer, kteří channelují Orina a Da Bena. Sama právě procházím jejich kurzem Probuzení světelného těla. Silně mne ovlivnila rovněž Jasmuheen s pránickou výživou a Ambasádou míru. A neustále mne inspiruje Lee Carroll, který channeluje Kryona

What kind of therapy is it?


Transfer of healing, light energy

for accelerated personal growth, and

happier life without self-sabotage.


Pleiadian Lightwork which I offer you is based on books by Amorah Quan Yin that represent a comprehensive mystery school (website Dolphin Star Temple). 

I also use methods from recordings and books by Sanaya Roman and Duane Packer who channel Orin and Da Ben. I am now going through their Awakening Your Light Body Course. I have been strongly influenced by Jasmuheen's pranic nourishment and Embassy of Peace. And I keep being inspired by Lee Carroll, channelling Kryon


V čem je to přes Skype lepší?

Energie působí stejně "na blízko" i "na dálku", vzdálenost nehraje roli. Jsme jen vědomím, které prožívá virtuální realitu časoprostoru. :-) 

Why is it better over Skype?

Energie působí stejně "na blízko" i "na dálku", vzdálenost nehraje roli. Jsme jen vědomím, které prožívá virtuální realitu časoprostoru. :-)

V důvěrně známém prostředí se cítíte v bezpečí, a rychleji se uvolníte. Tím pádem společně zvládneme mnohem více práce! Kdysi jsem měla kancelář, ale novým  klientům trvalo obvykle asi 20 minut, než si zvykli na nový prostor, na mne... 

In a familiar environment, you feel safe and relax faster. As a result, we can manage a larger amount of work together! I used to have an office, but it took about 20 minutes for new clients to get used to the new space, to me... 

Doma si můžete vytvořit pěkné, pohodlné hnízdečko pro svou terapii, pustit si meditační hudbu, zapálit svíčky, vonné tyčinky... 

At home, you can create a nice, comfortable nest for your therapy session, play some meditation music, light candles, incense sticks...

A nezapomeňte na polštáře! Vyčerpaní lidé mají tendenci během terapie usínat. Tak se ujistěte, že máte kolem sebe měkko, kdyby náhodou... :-)

And do not forget about pillows! Exhausted people tend to fall asleep during the session, so make sure it is soft all around you, just in case... :-)

K mým klientům patří i zvířata, avšak posun u zvířete vyžaduje posun u majitele. 

Podle mého výzkumu odráží zvířata své páníčky podobně jako děti zhruba do 10 let zrcadlí své rodiče.

My clients include animals too. However, a shift in an animal requires a shift in their owner.

According to my research, animals reflect their masters similarly to children under about 10 that mirror their parents.

V čem přesně vám tato terapie může prospět?


SOUSTŘEDĚNÍ

Zlepšení koncentrace a paměti. Vnitřním uvolněním se otevřete přílivu božské inspirace. :-) To se hodí nejen před zkouškami či pracovním pohovorem, ale také pokud se snažíte počít dítě, nebo napsat článek, sestavit projekt...

VYLÉČENÍ TRAUMAT

Rozpuštění potlačených destruktivních emocí (na příklad žal ze ztráty, z opuštění, lítost, že se nám nedaří být jiní, že se události odehrály jinak, sebeobviňování, smutek a hněv (na ostatní, na svou bezmocnost), že nedokážeme změnit něco, co nám způsobuje bolest, a přitáhnout si místo toho více lásky, pozornosti, ocenění, úspěchu, příležitostí, hlubší sdílení, hezčí tělo...).

Společně s emocemi se vám změní i pohled na svět, reakce ve vztazích, schopnost dosáhnout svých cílů, a v neposlední řadě rovněž zdravotní stav a spokojenost sami se sebou.

SEBEDŮVĚRU

Větší důvěru ve správnost vlastních rozhodnutí, zlepšení schopnosti slyšet, chápat, plus odvahu následovat svou intuici. 

Bez odvahy to jaksi nejde. Ale pomáhá, pokud vytrvale rozpouštíte strachy, co postupně vylézají, a trénujete se na záležitostech s nízkým rizikem, jako třeba najít parkovací místo. :-) 

TVOŘIVOST

Probuzení a rozvoj tvořivosti v nejrůznějších oblastech, život vás začne bavit, stanete se vědomým tvůrcem své reality. 

Jen se podívejte na tuto webovou stránku, co to udělalo se mnou. :-) Nikdy jsem netoužila psát básně. K čemu jsou? Čte je vůbec někdo? Ale dnes, když je nechám, ať ze mne skáčou, cítím se šťastná, a překypuji energií, kterou pak mohu využít třeba ke cvičení, vysávání... :-)

PŘITAŽLIVOST

Tím, že ve vás bude více prostoru pro lásku, radost a světlo po této terapii, stanete se magneticky přitažlivější pro zákazníky, partnery, peníze, pomoc a podporu, a všechny dobré věci a zážitky, po nichž toužíte.

How exactly can this therapy benefit you?


FOCUS

Improved concentration and memory. Inner relaxation will open you to the flow of divine inspiration. :-) This can help before exams, job interviews, as well as when you are trying to conceive a child, write an article, set up a project...

TRAUMA HEALING

Release of suppressed destructive emotions (e.g. grief for a loss, for being abandoned, pity that we are not able to be different, that things turned out differently, self-blame, sadness and anger (at at others, at our helplessness) that we cannot change something painful, and attract more love, attention, appreciation, success, opportunities, deeper sharing, a nicer body instead...)

In line with emotions, your view of life is going to change as well as reactions in relationships, your ability to achieve your goals, and last but not least your health condition, and self-satisfaction.

SELF-CONFIDENCE

Higher confidence in your own decisions, enhanced ability to hear, understand, plus courage to follow your intuition. 

Courage is essential. However, it helps if you relentlessly release any newly emerging fears, and train yourself with low-risk assignments such as finding a parking space. :-)

CREATIVITY

Awakening and development of your creativity in various areas, life will be fun, you will become a conscious creator of your reality.

Just look at this website what it has done with me. :-) Never had I desired to write poems. What are they good for? Does anybody read them? But today, when I let them jump out of me, I feel happy, overflowing with energy, which I can use, for instance, to do some exercise, vacuuming... :-)

ATTRACTION

Because there will be more space for love, joy and light in you after this therapy, you will become more magnetically attractive to customers, partners, money, help and support, and all good things or experiences you desire.

Jak se objednat?


1 setkání trvá
60 minut nebo 90 minut.

How to book?


1 session lasts

60 minutes or 90 minutes.


KTEROU VERZI SI VYBRAT?

Přenos energie trvá přibližně 40 minut. Na začátku mi povíte, v jaké oblasti chcete zažít větší posun, co vás trápí... 

Doporučuji vám volit si délku našeho setkání podle toho, zda se mnou chcete nějaké téma hlouběji probrat, a více si popovídat, nebo vám stačí se jen představit, a hop na terapii. :-)

Na závěr vám mohu vyložit tarotové karty, nebo si společně nacvičíme techniku sebe-léčení, kterou dostanete za domácí úkol, máte-li zájem.

WHICH OPTION TO CHOOSE?

Energy transfer takes about 40 minutes. At the beginning, you will tell me the area you wish to experience progress, what is bothering you.

I recommend that you choose the length of the session according to whether you want to talk more and discuss things in detail, or whether you are fine with just a hello and hop to therapy. :-)

At the end, I can read tarot cards for you, or we could train a self-healing technique for your homework, if you are interested.


PODÍVEJTE SE DO KALENDÁŘE DOLE

Najděte si vyhovující den a čas pro své setkání.

Zkuste si prosím vbrat i náhradní termín (či dva). Usnadní to jakýkoli přesun, kdyby byl třeba

Jsem tu pro vás
od pondělí do čtvrtku 8 - 17

v pátek 8 - 12

Vybraný čas a den mi prosím sdělte přes objednávkový formulář (zelené tlačítko) nebo emailem (sonasiepakova@gmail.com), já vám rezervaci potvrdím emailem do druhého dne.

PROSÍM POZOR: DOMLUVA ČASU JE PŘEDBĚŽNÁ, OBJEDNÁVKA JE ZÁVAZNÁ TEPRVE OD CHVÍLE, KDY BYLA ZAPLACENA.

LOOK AT THE CALENDAR BELOW

Find a suitable day and time for your session

Choose one more alternative (or two) please. This will make any changes easy if needed.

I am here for you

Monday to Thursday 8 am - 5 pm

Friday 8 am - 12 am (CEST/CET)

Please, enter your selected day and time in the booking form (green button) or write me an email (sonasiepakova@gmail.com), I will confirm your booking by email in one day. 

PLEASE NOTE: AGREEING ON TIME TO MEET IS PRELIMINARY, YOUR BOOKING IS BINDING ONLY AFTER IT HAS BEEN FULLY PAID.


NECHTE MI PŘESTÁVKU :-)

Je-li před vámi zamýšleným časem jiná rezervace, posuňte prosím začátek své objednávky o 15 minut (např. 9:00 -> 9:15)

GIVE ME A BREAK :-)

If there is another reservation before your intended time, please move the beginning of your booking by 15 minutes (e.g. 9:00 -> 9:15)

Kalendář je pouze k prohlížení! :-)

Na další týdny se můžete posunout modrými šipkami v levém horním rohu

Vybraný termín mi prosím napište přes formulář nebo emailem. Děkuji velmi! :-) 

This is a view-only calendar! :-)

You can move to following weeks using the blue arrows in the left upper corner

Please, write me the chosen time in the booking form or by email. Thank you very much! :-)

Ceny _ Prices

60 minut _ 800 Kč

90 minut _ 1000 Kč

60 minutes _ 31 €

90 minutes _ 39 €


Prosím přečtěte si _ Please read

Nákupem souhlasíte s obchodními podmínkami: Tato terapie je blahodárnou energetickou podporou s terapeutickými účinky zejména na emoční tělo člověka, a skrze psychosomatické vazby působí příznivě i na fyzické a mentální zdraví člověka. V žádném případě ovšem není náhradou řádné lékařské péče, zdravého životního stylu, ani zázračnou pilulkou na všechno. V případě pochybností a obav se nejprve poraďte se svým lékařem či jinou autoritou, které důvěřujete. Terapii vám poskytuji s nejlepším vědomím a svědomím, na základě dlouholetého výcviku, zkušeností a dovedností. Terapii si objednáváte na vlastní zodpovědnost. Pevně věřím, že se stane jen to, co je pro nejvyšší dobro všech - vás, i mne.

Při zrušení objednané terapie později než 24 hodin předem, tento termín propadá, jako by setkání proběhlo. Zrušíte-li svůj termín dříve, můžete si terapii znovu objednat kdykoli později. Zakoupené terapeutické setkání přes Skype má neomezenou lhůtu platnosti, a můžete jej v plné výši někomu darovat či prodat. A pokud si svůj nákup rozmyslíte, vrátím vám 50% z nevyčerpané částky převodem na váš účet, který prosím uveďte v žádosti (emailem). V případě mezinárodního bankovního převodu se vám částka poníží o aktuálně platné bankovní poplatky. 

Vaše osobní údaje jsou u mne v bezpečí. Chráním je a s nikým je nesdílím. Žádné podrobnosti o vašem zdravotním, psychickém, rodinném ani jiném stavu nikam nezaznamenávám.

By purchasing, you agree with the Business Terms: This terapy is a wholesome energy support with therapeutic effects especially on the human emotional body, and through psychosomatic relations it has beneficial influence on people's physical as well as mental health. However, in no case is this a substitute for due medical care, healthy lifestyle, or a magic pill for anything. When in doubt or worries, please consult your physician first, or another authority you trust. I provide this therapy to you to the best of my knowledge and belief, based on long-term training, experience, and skills. You book this terapy on your own responsibility. I firmly believe only that which is for the highest good of all - you and me - will happen.

If you cancel later than 24 hours before your booked therapy session, this session shall be charged as if it has happened. If you cancel your session early, you can book it again at any time later. Purchased therapy sessions have no period of validity, and you can also give or sell them at their full value. And should you change your mind, I will refund 50% of the unused amount by a bank transfer to your account, which you will indicate in your request (email). In case of an international bank transfer, the amount will be reduced by any currently applicable bank charges.

Your personal data are safe with me. I protect them and do not share them with anybody. I do not record anything related to your health, mental and emotional condition, family or similar details.

Kdo mne inspiruje? _ Who inspires me?

Sanaya Roman (Orin) a Duane Packer (Da Ben) - všechno, včetně Probuzení světelného těla _ all including Awakening The Light Body Course

Amorah Quan Yin (Plejádská světelná terapie_ Pleiadian Workbook, Pleiadian Tantric Workbook, Pleiadian Perspectives On Human Evolution, Oneness Our Divine Destiny, Affinity)

Jasmuheen (Living On Light, Enchanted Kingdom)

Dollores Cannon (The Convoulted Universe and other books _ Zakřivený vesmír a další knihy)

Barbara Ann Brennan (Ruce světla, Zjevení světla _ Hands of Light, Light Emerging)

Hay House (video courses _ video kurzy)

Lothar Ursinus (Organuhr _ Orgánové hodiny)

Ivana Valová (Atlantská škola _ Atlantean School)

Drunvalo Melchizedek (The Ancient Secret Of The Flower Of Life, Living In The Heart, Serpent Of Light Beyond 2012, The Mayan Ouroboros) 

Kyle Gray (Keepers Of The Light, oracle cards)

Doreen Virtue, Radleigh Valentine (Angel Tarot)

James Van Praagh (Adventures Of The Soul)

 Lee Carroll (Kryon)

Jan Cindler (Etikoterapie_EthicsTherapy)

Vladimír Megre (Anastasia)

Jaroslav Svoboda (Ekozahrady, Rodový statek _ Eco-friendly gardens, Family estate)

Deepak Chopra (ayurveda, meditation)

Esther and Jerry Hicks (Abraham)

David Michie (Dalajlámova kočka a další knihy _ The Dalai Lama's Cat and other books)

Bea Benková (Wealth Dynamics Coaching)

Réka Livits, Franziska Kohler, Lennart Höffgen (The Take the future in your hands Project)

Christine Li, Ulja Krautwald (Cesta Císařovny, Der Weg Der Kaiserin, The Path Of The Empress)

Robert Vlach (Na volné noze, The Freelance Way)

Robert Schwartz (Your Soul's Gift: The Healing Power of the Life You Planned Before You Were Born, Your Soul's Plan: Discovering the Real Meaning of the Life You Planned Before You Were Born)

Karaimi Motyčková

Pokyny k prvnímu spojení

přes Skype (Zoom, Hangout)

Setkáme se v dobu, kterou jste uvedli v objednávkovém formuláři (nebo v emailu), a kterou jsem vám potvrdila. Pokud jste mi nabídli dva možné dny, budu vás očekávat v den, který jsem vám potvrdila emailem

Rychlost internetu, reproduktory či sluchátka, kamera, mikrofon

Jelikož se jedná o terapii, bylo by vhodné, abychom se viděli přes kameru, aby se mezi námi vybudovala oboustranná důvěra.

Pokud si jste jisti, že váš telefon či tablet zvládne bez přerušování hodinový video-hovor, klidně mi volejte z těchto zařízení. V opačném případě je lepší využít laptop či stolní počítač

Vyzkoušejte si prosím s předstihem, např. přes Skype testovací hovor, nebo video-hovorem přes Facebook, Hangout, Whatsapp, že vám správně funguje kamera, mikrofon a reproduktory (či sluchátka), a že máte dostatečně rychlý  a stabilní internet pro hodinový video-hovor.

Skype

Skype je dnes součástí Windows, měl by vám jít spustit snadno bez instalace. Pokud máte účet u Microsoftu, nemusíte možná ani zadávat jméno a heslo. Má Skypová přezdívka je Sonia.ss.

Pokud mi budete volat poprvé, pravděpodobně ještě neznám vaši přezdívku. Přidejte si mne proto prosím do kontaktů alespoň den před našim setkáním. A bylo by skvělé, kdybyste mi napsali i vzkaz do Skype chatu, třeba "Zkouška", pro včasné ověření spojení. 

Hangout

Máte-li emailovou schránku u Gmailu / účet Google, máte přístup do aplikace Hangout (v gmailu má ikonku vlevo dole). Na počítači vám bude fungovat přes internetový prohlížeč, v mobilu zřejmě jako samostatná aplikace. 

Pokud ještě nejsme spojeni, také si mne prosím alespoň den před našim setkáním přidejte do kontaktů a napište mi ověřovací vzkaz.

Zoom

Pokud nechcete nic registrovat a instalovat, vzpomínat na hesla, mohu vám poslat zhruba den před našim setkáním emailem pozvánku, abyste se se mnou setkali přes Zoom. (Zoom je platforma pro webináře, oblíbená v USA.)

V den a hodinu našeho setkání pak jen kliknete na odkaz v emailu. Tímto kliknutím se vám zřejmě rychle sám nainstaluje (nemusíte dělat nic) malinký prográmek, jenž umožní naše spojení. Na obrazovce se objeví okno pro video-hovor, v němž vás už budu čekat já. 


Problémy s internetem

Kdybyste měli problémy s internetem, zavolejte, napište mi textovku či zprávu na whatsapp. Mám internet pouze v PC, (v mobilu jen wi-fi), takže nebude-li mi internet fungovat, zavolám vám, abychom domluvili náhradní termín.

Instruction for first connection over Skype (Zoom, Hangout)

We are going to meet at the time which you have indicated in your booking form (or in an email), and which I have confirmed. In case you offered me two possible days, I will be expecting you on the day which I confirmed in my email to you.

Internet speed, loudspeakers or earphones, camera, microphone

Since this is a therapy, it would be appropriate to see each other over the camera, to establish mutual trust.

If you are sure your phone or tablet can handle without interruptions an hour-long video-call, feel free to call me from such devices. Otherwise, choose a laptop or desktop computer.

Please, test in advance, e.g. by Skype test call, or video-call via Facebook, Hangout, Whatsapp, that your camera, microphone, and loudspeakers (or earphones) work properly. And that your internet connection speed is fast and stable enough for an hour-long video-call.

Skype

Today, Skype is a part of Windows, it should open easily without installation. If you have a Microsoft account, you may not need to enter a username and password. My Skype nickname is Sonia.ss.

If you are to call me for the first time, I will probably not know your nickname yet. So please add me to your contacts at least one day before our meeting. It would be great if you could write me a message too in the Skype chat, such as "Test", to check our connection early.

Hangout

If you have an email box with Gmail / Google account, you have access to Hangout (icon left down in Gmail). In your computer, it works through a web-browser, in the phone probably as a separate application.

Provided we have not connected yet, please add me to your contacts and write me a test message at least one day before our session.

Zoom

If you neither want to register and install anything, nor remember passwords, I can send you about one day before our sessoin an email invitation to join a Zoom meeting. (Zoom is a webinar platform, popular in the USA.)

On the day, at the hour of our session, you just click on the link in the email. This click will probably quickly install (you do not need to do anything) a tiny programme to allow our connection. On the screen, a video-call window is going to appear, with me already waiting there. 


Troubles with Internet

If you have problems with the Internet, call me, text me, or write a message to my whatsapp. I have only internet in my computer (wi-fi in my phone), so if my connection does not work, I will have to call you to arrange a substitute session.